Jobbet "Overlægestillinger, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nordre Ringvej 69, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
Jobbet 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden søger fire overlæger til besættelse 1. maj 2017 eller snarest muligt. 
 
Stillingerne er tilknyttet: 
Ambulatorium for unge (B195), beliggende på afdeling Bispebjerg 
Døgnafsnit for større børn (B201), beliggende på afdeling Glostrup 
Ambulatorium for småbørn (B291), beliggende på afdeling Glostrup 
Ambulatorium for børn (B294), beliggende på afdeling Glostrup – Det Ambulante Hus (Brøndby) 
 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af 3 afdelinger, beliggende i Bispebjerg, Glostrup og Hillerød. 
Centret varetager hovedfunktion og dækker alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Udrednings- og behandlingsindsatsen foregår i et engageret tværfagligt miljø, hvor patient og familie er i centrum. Centret har et stærkt forskningsmiljø med fokus på tæt samarbejde med de kliniske afsnit. 
 
Vi tilbyder 
Fire spændende stillinger på et center, der arbejder med at udvikle en løbende forbedringskultur. Hjørnestenene i denne er: værdi for patienten, høj faglighed, kompetente og tilfredse medarbejdere og effektive arbejdsgange. 
 
Ambulatorium for unge (B195) modtager unge i alderen 14-17 år til udredning og behandling for psykiatriske problemstillinger. Ambulatoriet rummer 4 teams, som varetager forskellige funktioner; et team til elektiv udredning og behandling; et team til fremrykket udredning og behandling med korte forløb, herunder klinik til forebyggelse af selvmord, et specialteam, der varetager udredning og behandling af alle lidelser indenfor psykoseområdet og de biopolare lidelser, samt et team som udreder børn og unge med transkønnethed. Ambulatoriet er i forsat dynamisk udvikling med stadig knopskydning i opgaverækken. 
 
Yderligere oplysninger fås hos: 
Afsnitsledende overlæge Lene Wadland, tlf. 3864 1173 eller mail: lene.ploug.wadland@regionh.dk 
Klinikchef Birgitte Borgbjerg Moltke, tlf. 3864 1110 eller mail: birgitte.borgbjerg.01.moltke@regionh.dk 
 
Døgnafsnit for større børn (B201) består af et døgnafsnit med 12 børn, et dagafsnit med plads til 6 børn samt et udgående team. Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn i alderen 6-13 år med mere alvorlig psykisk lidelse herunder psykotiske tilstande, affektive lidelser, svær angst og OCD samt autismespektrumforstyrrelser med comorbiditet. Der er tale om børn med sværere funktionsnedsættelse. Forældrene er ofte medindlagt i kortere eller længere perioder og undersøgelses- og behandlingsforløbet sker i tæt samarbejde med forældrene. 
Vi arbejder i tværfaglige teams, således at der er 2 teams på døgnafsnittet og et team i henholdsvis dagafsnit og DUT.  
 
Yderligere oplysninger fås hos: 
Afsnitsledende overlæge Anne Heurlin, tlf. 3864  0559 eller mail: anne.heurlin@regionh.dk 
Klinikchef Jan Birnbaum Kristensen, tlf. 3864 0607 eller mail: jan.birnbaum.kristensen@regionh.dk 
 
Ambulatorium for småbørn (B291) varetager udredning og behandling af børn i alderen 3-7 år, og er opdelt i et ambulant – og et dagafsnitsteam. Ambulatoriet modtager børn med alle former for børnepsykiatriske lidelser til udredning og behandling, og har højtspecialiserede funktioner vedrørende komplicerede neuropsykiatriske lidelser, samt medikamentel behandling af børn under 6 år.  
Behandlingsmæssigt varetager vi psykoedukation, forældregruppe, forældretræning, psykoterapi og medikamentel behandling. Afsnittets to speciallæger skal kunne varetage funktioner på tværs af de to teams ved behov. Overlægen, der ansættes, skal fungere som teamleder for det ambulante team, indgå i opgaver vedr. vejledning, undervisning og kompetence udvikling, og i et tæt samarbejde med afsnittets ledelse med henblik på fortsat god udvikling af faglighed, drift og arbejdsmiljø 
 
Yderligere oplysninger fås hos: 
Afsnitsledende overlæge Tine Bodil Houmann, tlf. 3864  0615 eller mail: tine.houmann@regionh.dk 
Klinikchef Jan Birnbaum Kristensen, tlf. 3864 0607 eller mail: jan.birnbaum.kristensen@regionh.dk 
 
Ambulatorium for børn (B294) varetager udredning og behandling af børn i alderen 8-13 år med alle former for psykiatriske lidelser og forstyrrelser af en sådan art eller sværhedsgrad, at de ikke lader sig undersøge/behandle i barnets hjemkommune eller i PPR-regi (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).  
Derudover undersøges og behandles børn og unge 3-17 år, der er udviklingshæmmede og tillige har en kompliceret børnepsykiatrisk problemstilling. 
Ambulatoriet varetager både almene og højtspecialiserede funktioner. 
Arbejdet er organiseret i tværfaglige teams og ansøgere til stillingen skal fungere som teamleder for et udrednings- og behandlingsteam samt et særligt ansvar for ambulatoriets samlende kompetenceudvikling og uddannelse. 
Afsnitsledelsen har regelmæssige møder med teamlederne for de enkelte teams. 
 
Yderligere oplysninger fås hos: 
Afsnitsledende overlæge Simone Rasmussen, tlf. 3864 0585 eller mail: simone.rasmussen@regionh.dk 
Klinikchef Jan Birnbaum Kristensen, tlf. 3864 0607 eller mail: jan.birnbaum.kristensen@regionh.dk 
 
Vi forventer 
  • Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
  • Du kan dokumentere et højt fagligt engagement 
  • Du har gode samarbejdsevner og en positiv indstilling til varierende arbejdsopgaver 
  • Du udviser fleksibilitet i opgavevaretagelsen 
  • Du har en vis ledelsesmæssig erfaring og uddannelse 
  • Din profil passer til den opslåede stilling 
Forskningsmæssig erfaring vil være en fordel, men er ikke et krav. 
 
Centrets overlæger ansættes på det samlede center, tilknyttes et klinisk afsnit og forventes at samarbejde med hinanden, centerledelsen og centrets ledergrupper om at løse de samlede overlægeopgaver på tværs af centret. Overlægerne i BUC forventes at varetage tværgående funktioner på tværs af afdelinger og center. 
Som klinisk overlæge refererer du til den afsnitsledende overlæge. 
 
Speciallæger i BUC forventes at kunne deltage i bagvagten. Der er p.t. etableret frivillig bagvagtsordning bestående af speciallæger på tværs af de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er hele tiden behov for at en del af centrets speciallæger er indstillet på at indgå i bagvagtsordningen. 
 
Ansættelsesvilkår 
Stillingerne er fuldtidsstillinger og ansættelse vil ske i henhold til gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger/Yngre Læger.  
 
Bedømmelse af overlægestillinger vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder, jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden. Ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse. 
 
I henhold til gældende lovkrav skal der ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises anmærkningsfri børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse. 
 
Der indhentes altid reference inden endelig beslutning om ansættelse. 
 
Ansættelsesprocedure                                                                   
Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer m.m. sendes elektronisk. Angiv, hvilken stilling du søger.
Følg linket i dette opslag. 
 
Ansøgningsfrist:  Mandag den 3. april 2017, kl. 12.00. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17.