Jobbet "Vagtbærende Overlæge/afdelingslæge i lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi eller geriatri" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler har en stilling som vagtbærende overlæge/afdelingslæge i lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi eller geriatri i Medicinsk afdeling Q ledig til besættelse pr. 1. juni 2017 eller snarest herefter.

 
Stillingens funktion og ønskede kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med  en speciallæge indenfor et af specialerne lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi eller geriatri, som med sin faglige og videnskabelige kvalifikationer kan være med til at videreudvikle specialet. Der vil blive lagt vægt på samarbejdsevner, bred klinisk ekspertise (både diagnostisk og terapeutisk) samt undervisningserfaring og videnskabelig aktivitet.

 
                                                                                                                                           
Arbejdsområdet omfatter:

  • Stuegang på sengeafsnit Q10 på Frederiksberg Hospital med blandet patientklientel herunder lungemedicinske, gastroenterologiske og geriatriske  patienter
  • Stuegang på det akutte medicinske modtageafsnit Q50 på Frederiksberg Hospital
  • Bagvagt med dagfunktion til kl. 19.45 i hverdage og kl. 18.00 i weekend og helligedage med efterfølgende rådighed fra bolig (aktuelt 12-skiftet) iht særskilt funktionsbeskrivelse.

Overlægen/afdelingslægen deltager efter nærmere aftale i weekendstuegangsfunktionen.

Frederiksberg Hospital fungerer som nærhospital i samarbejde med Bispebjerg Hospital, og med tilhørende gode muligheder for at udvikle forbindelsen til primærsektoren, ambulant funktion og tilknytningen til lokalområdet. Fokus er også på håndtering af kritisk syge med henblik på triage og rettidig visitation til de samarbejdende sygehusenheder.
Afdelingen arbejder på at udvikle et tæt fagligt samarbejde med de samme specialer på Bispebjerg hospital.  

 
Når den igangværende byggeproces på Bispebjerg matriklen tillader det skal den medicinske sektor for BBH og FRH samles på BBH.

 
Undervisning
Overlæge/afdelingslægen deltager i den kliniske uddannelse af medicinstuderende. Medicinsk Afdeling Q varetager klinisk og teoretisk undervisning af medicinstuderende på tredje og syvende kandidatsemester.

I den lægelige videreuddannelse deltager afdelingen i
  • KBU
  • Introduktionsuddannelsen i intern medicin
  • Almen medicin
  • Hoveduddannelsesforløb i intern medicin/gastroenterologi og hepatologi
  • Hoveduddannelsesforløb i intern medicin/endokrinologi

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til ledende Overlæge Pernille Vedel Jepsen 38164022 eller afdelingsledelsessekretær Merete Giessing Jørgensen 38164004 
 

Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv speciallægekompetencer. Ved bedømmelsen vedrørende overlægestillingen anvender afdelingen en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

 
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling uden højeste arbejdstid.

Ansættelse vil ske i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 roller i speciallægeordningen, jf. ’Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden’ af 10. december 2007.
Ansøgningsprocedure

 
Ansøgningsfristen er den 10.april 2017 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 15 og 16
Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.