Jobbet "Overlæge til M-Ambulatoriet, Afdeling P, Aarhus Universitetshospital, Risskov" er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd P - M Ambulatorium

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
En stilling som overlæge ved Afd. P - Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Risskov med funktion i M-Ambulatoriet er ledig til besættelse 01.03.2018 eller efter aftale.
 
Afdelingen flytter ultimo 2018 til AUH, Psykiatrien i Skejby.
 
Om Afdeling P
Afdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.

Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital, Risskov og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 350 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 74 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har to ambulante enheder: Ambulant Psykoseenhed med Neuropsykiatrisk Enhed samt Klinik for Skizofreni (OPUS)/M-Ambulatoriet, som er én organisatorisk enhed med forskellige opgaver men samme funktionsledelse. Desuden rummer afdelingen Psykiatrisk Modtagelse samt en forskningsenhed.

Afdeling P har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin. 
 
Om M-Ambulatoriet
I M-Ambulatoriet varetages udredning af patienter indenfor alle diagnosekategorier. Der varetages behandling af patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Der modtages patienter fra Aarhus, Favrskov og Samsø kommuner, for +68-årige dog også fra Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner. For patienter med oligofreni er optageområdet hele Region Midtjylland.

M-Ambulatoriet har regionsfunktion indenfor flere diagnostiske områder.

Ambulatoriet ledes af en funktionsledelse bestående af en overlæge og en afdelingssygeplejerske. Medarbejdergruppen udgøres af bl.a. læger, psykologer, sygeplejersker og lægesekretærer.

Der fokuseres på korte udrednings- og behandlingsforløb. Desuden arbejdes med at sikre et godt sammenhængende patientforløb, så patientens overgang til kommune, praktiserende læge m.fl. forløber hurtigt og uproblematisk. Dette forudsætter et åbent og inspirerende fagligt miljø, kontinuerlig udvikling af ambulatoriedriften samt god kommunikation med samarbejdspartnere.

Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø med høj faglighed, muligheder for tværfaglig sparring og mulighed for indflydelse på udviklingen i afdelingen.  
 
Overlægen har blandt andet følgende opgaver
 • samarbejder med Psykiatriens Centrale Visitation om visitationsopgaver
 • forestår, koordinerer og deltager i udrednings- og behandlingsarbejdet
 • har et selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter
 • har instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • er ansvarlig for at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes
 • er medansvarlig for den faglige udvikling i M-Ambulatoriet og varetagelse af supervisions- og undervisningsvirksomhed overfor personalet
 • har ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 
Overlægen deltager i en tværgående vagt mellem afdelingerne P, Q og R på AUH Risskov. I alt bidrager overlægen på nuværende tidspunkt til en 20-skiftet vagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter. Vagten varetages på følgende måde: De dage, overlægen har vagt, møder man kl. 8 i eget afsnit og går i Psykiatrisk Modtagelse kl. 13. Her er der tjeneste indtil kl. 21, og overlægen har efterfølgende beredskabsvagt til næste dag kl. 8. Weekendvagterne er med tjeneste i Psykiatrisk Modtagelse fra kl. 8 til kl. 16 med efterfølgende beredskabsvagt til næste dag kl. 8.
 
Overlægens kvalifikationer
 • speciallæge i voksenpsykiatri og overlægekvalificeret i specialet i overensstemmelse med retningslinjer for faglig bedømmelse i Region Midtjylland
 • bred psykiatrisk uddannelse og erfaring
 • lederegenskaber og evne til samarbejde
 • der lægges vægt på at overlægen har interesse for og vilje til at understøtte og deltage i et aktivt videnskabeligt miljø
 • der lægges vægt på erfaring som underviser for tværfagligt personale, læger og andre faggrupper samt på en god evne til kommunikation overfor såvel medarbejdere som øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere
 • der vægtes psykoterapeutisk interesse eller uddannelse
 
Organisatorisk placering
Overlægen refererer til funktionsledelsen i M-Ambulatoriet og i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen.
 
Ansættelsen
Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer indenfor de syv kompetenceområder. Ansøger indtaster oplysningerne i forbindelse med den elektroniske ansøgningsprocedure.
 
Skema til lægefaglig bedømmelse kan ses via nedenstående link. Men vær opmærksom på, at det ikke er nok at udfylde skemaet, da oplysningerne skal indtastes, når stillingen søges elektronisk. Der skal endvidere fremsendes en elektronisk ansøgning.
http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ansattelse-af-speciallager/
 
Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Charlotte Emborg, tlf. 7847 1851, ledende overlæge Merete Bysted, Afd. P, tlf. 7847 1611 eller ledende sygeplejerske Peder Buck, tlf. 7847 1841.
 
Sidste frist for ansøgning er 11.12.2017 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 3. 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale