Jobbet "Overlæge og afdelingslæge til nyt afsnit, Psykiatrien Syd, Vordingborg" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg

Dit næste skridt

Overlæge og afdelingslæge til nyt afsnit i Psykiatrien Syd, Vordingborg

Er du speciallæge i psykiatri, og har du lyst til at få en unik mulighed for at være med til at etablere Psykiatrien Region Sjællands nye særlige pladser i Vordingborg, så vil vi rigtig gerne modtage din ansøgning.

Har du bopæl i København, så har Psykiatrien en busordning med afgang fra DGI-byen, Valby Station og Solrød. Bussen kører fra DGI-byen kl. 7.00 og retur fra Vordingborg kl. 14.30.

Bussen er udstyret med PC-arbejdspladser, så hvis du benytter bussen frem og tilbage, er der 6 timers tilstedeværelse og 1,4 timers arbejde i transporttiden.

Lidt om Psykiatrien Syd

Psykiatrien Syd består af en afdelingsledelse, tre sengeafsnit, en akutmodtagelse samt en række ambulante tilbud i form af distriktspsykiatrier, psykiatriske klinikker samt et ambulant akutteam Der er ca. 350 ansatte i Psykiatrien Syd.

Psykiatrien Syd af kendetegnet ved en åben, uformel og omstillingsparat kultur med stor fællesskabsfølelse, sammenhold og tværfaglighed i opgaveløsningen. Vi har et stort ønske om og vilje til at udvikle og forbedre. Dette udmønter sig bl.a. i en stor grad af inddragelse og sparring mellem faggrupper, afsnit og enheder. Vores kommende kolleger skal derfor have lyst til at bidrage til udviklingen af afdelingen og medvirke til at sikre, at vores patienter får behandling af høj sundhedsfaglig kvalitet.

Lidt om de særlige pladser

Region Sjælland etablerer i 2018 et særligt afsnit med 23 pladser i Psykiatrien Syd. Afsnittet forventes at få en normering på 40 til 50 tværfaglige medarbejdere. Formålet med etablering af de særlige pladser er at tilbyde en intensiv- og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliterings-indsats. Indsatsen skal stabilisere patientens helbred og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen, herunder ved psykiatrisk behandling og frivillig misbrugsbehandling og ved socialfaglige indsatser, beskæftigelse og aktiviteter. Opholdet sker på baggrund af en visitation, er frivilligt og forventes at kunne have en varighed på 6-18 måneder. Der er derfor en unik mulighed for, at stabilisere og behandle patienterne i en længere periode på afsnittet og udslusning/udskrivelse sker i tæt samarbejde med patienten og handlekommunen.

Der bliver oprettet et visitationsforum, som vurderer henvisninger fra patientens handlekommune i forhold til indlæggelse af patienter på de særlige pladser. Du vil få en plads i visitationsforum sammen med afsnitslederen og repræsentanter fra kommunalt regi og evt. en tilsynsførende fra Kriminalforsorgen.

Pladserne etableres i eksisterende bygninger i Vordingborg, hvor der ombygges og udvides til formålet. De 23 pladser åbnes forskudt, hvor de første syv pladser forventes at være klar 01.06.18. De resterende 16 pladser forventes at kunne tages i brug i slutningen af 2018.

Opgaverne som overlæge/afdelingslæge på afsnittet

Vi søger overlæger/afdelingslæger, hvor der er til den ene overlægestilling kan tilknyttes funktion i afsnitsledelsen.

  • Behandlingsansvarlig overlæge for patienterne på de særlige pladser
  • Udvikling af tilbuddet til patienterne på de særlige pladser i samarbejde med afsnitslederen og de øvrige ansatte i afsnittet
  • Sikre integration af behandling af psykiatrisk lidelse, evt. misbrug og sociale problemstillinger
  • Den ene overlæge deltager i visitationsforum for de særlige pladser
  • Samarbejde med handlekommune, kriminalforsorg og behandlingspsykiatrien og andre relevante aktører i forhold til den enkelte patient
  • Samarbejde med afsnitsledelser for de andre regioners særlige pladser

Ansættelsesvilkår og yderligere oplysninger

Løn- og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst, forhåndsaftaler og mulighed for forhandling af individuelle tillæg ift. personlige og faglige kvalifikationer.

Din ansøgning skal indeholde beskrivelse af kvalifikationer og kompetencer indenfor de syv lægeroller.

Ved ansættelse som overlæge forventes minimum 5 års forudgående ansættelse som speciallæge i psykiatri. Dispensation fra 5 års kravet kan i særlige tilfælde gives af Psykiatriledelsen efter ansøgning.

Eventuel dokumentation på certificeringer i Sundhedsplatformen skal medsendes ansøgningen.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Dorthe Goldschmidt, 51 33 38 62, dgo@regionsjaelland.dk. eller ledende oversygeplejerske Mia Hesselberg, 51 51 23 14, mihn@regionsjaelland.dk. Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær Vivi Strange Pedersen, vip@regionsjaelland.dk.

Ansøgningsfrist 10.01.18

Samtaler 15.01.18 i tidsrummet kl. 12-16

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.