Jobbet "Radiologisk speciallæge ved Røntgen og Skanning (RoS), Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg" er udløbet

Region Midtjylland

Diagnostisk Center

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Dit næste skridt
En stilling som speciallæge ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Om stillingen
Speciallægen vil indgå i afdelingens radiologiske team med mulighed for at varetage og udvikle nogle af de funktioner, der har speciel interesse.
 
Afhængig af ansøgerens erfaring, vil denne, i tillæg til de kliniske og forskningsrelaterede opgaver indgå i ledelsesopgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.
 
Det forventes, at speciallægen, i lighed med alle de øvrige speciallæger på afdelingen, gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser.
 
Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i radiologi (eller en som i nær fremtid opnår dette).
 
Der lægges vægt på sociale/kollegiale kompetencer og lyst til at indgå i og udvikle det tværfaglige samarbejde samt høj faglig ekspertise – i denne prioriterede rækkefølge.
 
Dokumenteret forskningsinteresse er en kvalifikation.
 
Endvidere vægtes initiativ, uddannelse af yngre læger, radiografer og andet personale, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar.
 
Det forventes, at ansøgeren mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Der vil tillige blive lagt vægt på, at ansøgerne har evner samt interesse for at arbejde for hospitalets/afdelingens mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder. 
 
Diagnostisk Center kan tilbyde et ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter såvel nationalt som internationalt.
 
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse som overlæge her.
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse som afdelingslæge her.
 
Om Diagnostisk Center
Overordnet er Diagnostisk Center karakteriseret ved:
 • Særdeles godt kollegialt miljø.
 • Samling af alle 9 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse.
 • Stort klinisk arbejdspres.
 • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer.
 • Høj (tvær)faglighed.
 • Prioriteret forskningsmiljø (fortrinsvis) omkring kliniske problemstillinger.
Diagnostisk Center er bygget på fusion af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet samt konvertere akut indlagte til ambulante forløb. I dette indtager radiologerne en helt central rolle. Diagnostisk Center har status af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb.
 
Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter kl 8-17 på hverdage inden for næsten alle områder af det medicinske speciale. Patienter med kroniske sygdomme har såkaldte flexible indlæggelser, hvor de kan vurderes og om nødvendigt indlægges døgnet rundt direkte i sengeafdelingen 24/7/365 og det samme kan patienter med alvorlig sygdomme (åbne indlæggelser).

Radiologerne i Diagnostisk Center har modtaget flere priser for deres måde at omlægge arbejdsgange, så radiologerne virker som klinikere og derved forkorte udredningsforløbene, bl.a. Europæisk Radiologisk Selskabs pris for ”nye initiativer inden for radiologien i Europa” samt i 2017 ”Professor Carl Krebs æreslegat”.
 
Røntgen og Skanning har patienter til billeddiagnostiske undersøgelser fra kl. 7.30-23.00 med tilstedeværelsesvagt indtil kl. 23.00, hvorefter vagten varetages af FBE (Fælles Beskriver Enhed) beliggende på Århus Sygehus NBG, som DC indgår i. 
 • Diagnostisk Center har regionsfunktion i idrætsmedicin (Idrætsklinikken er en af landets største) og i reumatologi. Regionsrygcenter Midt er placeret i Silkeborg og består af Medicinsk Enhed, Kirurgisk Enhed og Forskningsenheden for Sygemeldte og dækker det meste af Region Midtjylland fraset de højt specialiserede rygoperationer. Diagnostisk Center har en stående MR-scanner.
 • Der er en betydelig hovedsagelig klinisk forskningsindsats inkl. Billeddiagnostik, og der er i Diagnostisk Center ansat forskningsansvarlig sygeplejerske, forskningsansvarlig fysioterapeut, forskningsansvarlig kiropraktor, en videnskabelig assistent og flere forskningsansvarlige overlæger. Endvidere er der ansat en professor og to adjungerede professorer.
 • I Røntgen og Skanning udføres MR-skanninger, CT-skanninger, ultralydsskanninger og konventionel radiologi. Der er specielt fokus på undersøgelser af reumatologiske patienter samt udredning for okkult cancer (udredning af mulig alvorlig sygdom, MAS). Der udføres ca. 90.000 undersøgelser årligt fordelt på ca. 11.000 MR-skanninger, ca. 11.000 CT-skanninger, ca. 11.000 UL-skanninger og godt 50.000 konventionelle røntgenundersøgelser.
 • Vi har stort fokus på en god billedkvalitet og afdelingen råder over 3 CT skannere: Toshiba Aqullion One fra 2010, Philips Brilliance 64 fra 2006 (denne udskiftes medio juli), og på Hammel Neurocenter en GE Revolution fra 2015. MR afsnittet råder over en Siemens 3T Skyra skanner, 1,5 T Avanto (opgraderes juli 17) og 1,5 T GE Optima ekstremitetsskanner og en Paramed 0,5 T forskningsskanner. I Ultralyd har vi 2 Toshiba Aplio fra 2011 og fra 2016, en Toshiba XG fra 2011 og en Hictachi Hi vision Acscendus fra 2013. I røntgenafsnittet har vi 2 knoglerum med Santaxudstyr fra henholdsvis 2006 og 2010 (det ene rum skiftes i efteråret), et Carestream knoglerum fra 2012 og et Siemens Thoraxrum fra 2002. Derudover 2 udefotoapparater (1 i Silkeborg og 1 på Hammel Neurocenter).
 
Afsnittet er centreret omkring de kliniske samarbejdsflader, således at man indgår i teams og arbejder med flere radiologiske modaliteter i forhold de klinikere, som er ens hovedsamarbejdspartnere. Afsnittet er karakteriseret ved det fokus, der er på det kliniske samarbejde og på den kliniske opgave man bør løfte som radiolog. Afsnittet har bl.a. et tæt samarbejde med:
 • Idrætsklinikken, Center for Planlagt Kirurgi – fx MR-skanninger af skulder, knæ, fodled samt ultralydsvejledte blokader i samarbejde med bl.a. hoftesektoren.
 • Reumatologisk Ambulatorium, Diagnostisk Center – bl.a. ”Open Access” – accelereret udredning for RA
 • Forskningsenheden for sygemeldte, Diagnostisk Center – bl.a. MR-skanninger af rygge også med stående MR-undersøgelser.
 • Klinik for Tværfaglig Udredning – med henblik på udredning af mulig alvorlig sygdom (okkult cancer)
 • Lungeambulatorium – tæt samarbejde om kræftpakkeforløb med stort volumen af CT og ultralydsvejledte lungebiopsier.
 • Klinik for Mave- og Infektionsmedicin – fx CT-kolografi og MR-tyndtarm, MR pancreas, MR hepar
 • Endokrinologisk afsnit - fx. Ultralydsvejledte thyreoidea biopsi, kvantificering af osteoporose på røntgen af columna.
 • Kardiologisk afsnit - CT KAG, MR hjerte, CT og MR aorta
 • Hammel Neurocenter - forskningsprojekter med MRI på hjerneskadede, CT og MR skanninger af CNS, dedikerede neuroradiologiske Hammel konferencer. Der er placeret en GE CT skanner på matriklen og der er 2-3 gange om ugen en radiolog på matriklen.
 
Her ud over arbejdes der meget med tilgængelighed, ikke alene for de hospitalsansatte læger, men også for praktiserende læger og mod en større kontakt til – og medinddragelse af – patienterne i deres behandling og undersøgelser.
Diagnostisk Center er Universitetsklinik for Innovative Patientforløb. Dette gør, at der er et konstant fokus på nytænkning omkring patientforløb, involvering af patienter og involvering af primærsektoren, ligesom der er fokus på at deltage i og initiere forskning.
 
I Røntgen og Skannings lægestab er der udover den ledende overlæge, 14 overlæger og yngre læger i HU-forløb, Introduktions- og uklassificerede stillinger.

Der er undervisning af medicinstuderende og yngre læger på alle niveauer, og Diagnostisk Center er af Sundhedsstyrelsens kåret til landets bedste uddannelsesafdeling i 2016.
 
Regionshospitalet Silkeborg har landets næsthøjeste medarbejdertilfredshed blandt samtlige sygehuse i landet. Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske.
 
Om Hospitalsenhed Midt 
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.
 
Ansættelse og organisatorisk placering 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. 
  
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. 
  
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.
 
Yderligere information
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til:
 
Ledende overlæge Ulrich Fredberg, tlf. 7841 7800
Radiologisk overlæge Christin Isaksen, tlf. 2673 0757
Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt, tlf. 7844 1003
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 27. december 2017, med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.
 
Ansættelsessamtale forventes afholdt den 15. januar 2018.
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale