Jobbet "Overlæge ved Klinisk Mikrobiologi (bakteriologi og mykologi)" er udløbet

Region Midtjylland

Klinisk Mikrobiologi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
En stilling som overlæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. marts 2018 eller efter aftale.

Stillingen er primært tilknyttet afdelingens bakteriologiske og mykologiske afsnit.

Overlægen tænkes at få særligt ansvar inden for områderne almen bakteriologi og mykologi, herunder diagnostik og rådgivning vedrørende bakterielle urinvejsinfektioner og mykologisk specialdiagnostik og resistensanalyse. Ved specielle interesser og kompetencer kan andet fagområdeansvar eventuelt aftales. Overlægen skal derudover indgå i afdelingens daglige drift sammen med afdelingens øvrige speciallæger.

Ansøger skal være speciallæge i klinisk mikrobiologi og have dokumenteret erfaring med varetagelse af den diagnostiske bakteriologiske funktion. Ud over ovenstående ansvarsområder ses det gerne at ansøger har erfaring og interesse for parasitologisk diagnostik. Ansøgere med dokumenteret videnskabelig aktivitet inden for det klinisk mikrobiologiske fagområde vil blive foretrukket. Ansøger skal kunne stimulere og fremme den faglige og videnskabelige udvikling i afdelingen, og forventes at kunne kvalitetssikre og vedligeholde ansvarsområdets mikrobiologiske undersøgelser og udvikle og implementere nye relevante analyser.

Overlægen skal indgå i afdelingens funktionsledergruppe, og vil blive bedømt inden for hver af de syv lægeroller. 

Klinisk Mikrobiologi har som universitetsafdeling en stor uddannelsesforpligtelse for yngre læger i introduktions- og hoveduddannelse til klinisk mikrobiologi. Ansøger skal have interesse for og evner til at indgå i undervisningen af yngre læger under speciallægeuddannelse.

Det forventes desuden at den, der ansættes i stillingen, deltager i afdelingens øvrige undervisningsaktiviteter såvel præ- som postgraduat, internt i afdelingen og ved rekvirerende afdelinger. Ansøger forventes at have gode samarbejdsevner og at kunne bidrage til et godt arbejdsmiljø i afdelingen.

Klinisk Mikrobiologisk afdeling varetager den Kliniske Mikrobiologi for hele Region Midtjylland. Afdelingens speciallæger varetager kliniske konferencer med afdelinger ved alle regionens hospitalsenheder, både pr. telefon, video og tilstedeværelse. Afdelingens overlæger varetager desuden døgndækkende bagvagt alle ugens dage. Ansøger må være villig til at varetage konferencer med tilstedeværelse på regionens forskellige hospitaler og at indgå i bagvagtslaget i form af beredskabsvagter.

Overlægen forventes at have personlige værdier og en ledelsesstil, der stemmer overens med Region Midtjyllands værdigrundlag og Aarhus Universitetshospitals ledelsesgrundlag med de ledelsesprincipper, der er formuleret heri. Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland tilbyder og forventer, at den, der ansættes i stillingen, deltager i et lederudviklingsforløb.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger samt funktionsbeskrivelse for stillingen vil kunne indhentes hos ledende overlæge, dr.med., ph.d. Svend Ellermann-Eriksen på 78 45 56 00.
Sammen med ansøgningen skal der endvidere fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skemaet kan hentes her. Eventuelle referencepersoner bedes anført i ansøgningen.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Det er et krav, at du har minimum fem års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge. 

Spørgsmål til fremsendelse af ansøgning, CV, øvrige bilag og skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan rettes til ledende sekretær Anne Westerberg på 7845 5602.

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats m.v. stiles til ledende overlæge, dr.med., ph.d. Svend Ellermann-Eriksen, Klinisk Mikrobiologi, og skal indsendes elektronisk via nedenstående link.

Ansøgning indsendes senest onsdag den 20. december 2017. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 3, 2018.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.