Jobbet "Psykolog til projektstilling" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Midt

Søndersøparken 1, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Regionspsykiatrien Midt
 
Hos Regionspsykiatrien Midt søger vi en psykolog til en tidsbegrænset stilling, der løber til den 31.12.2020.
 
Stillingen er en del af et Satspuljeprojekt, der har til formål at styrke den psykiatriske udredning og behandling på botilbud for borgere med autisme og psykiatrisk comorbiditet samt udadreagerende adfærd og/eller selvskade; en stor del af patientgruppen har dom til behandling.
 
Stillingen er forankret i og med reference til funktionsledelsen i Klinik for Retspsykiatri; opgaveløsningen vil foregå i både sengeafsnit og ambulante klinikker i Regionspsykiatrien Midt og i regionale og kommunale botilbud i Skive, Silkeborg og Viborg Kommuner.
 
Da der er sparsom viden om patientgruppen, har vi en ambition om at igangsætte et lokalt udviklingsprojekt, der har til formål at få fælles forståelse af egnede tilgange til patientgruppen gennem afdækning af patienters grundlæggende forudsætninger og detaljerede beskrivelser af hændelsesforløb, hvor de nuværende tilgange ikke har været tilstrækkelige.
Psykologen vil få en central rolle i dette projekt.   
 
Hvis du kan se dig selv i nedenstående, hører vi meget gerne fra dig:

Dit hovedansvar bliver:
 • At udvikle og anvende konkrete personspecifikke interventioner, der medvirker til at sikre ensartethed i psykiatriens og de specialiserede socialpædagogiske botilbuds tilgang til patienter med autisme og psykiatrisk comorbiditet
 • Gennem aktiv deltagelse medvirke til at forfine botilbuddenes indsats/tilbud til den enkelte beboer med autisme og psykiatrisk comorbiditet
 • At styrke samarbejdet mellem Regionspsykiatrien Midt og de involverede botilbud
 
Arbejdsopgaverne er placeret indenfor fire hovedområder:
 • Case-baseret udredning og vejledning på botilbuddene
 • Psykoedukation til patienter og pårørende
 • Sparring på botilbud ift. konkrete problemstillinger
 • Sparring på psykiatriske sengeafsnit/ambulante klinikker ift. konkrete problemstillinger
 
Vi er åbne for, at mange forskellige kompetencer giver forudsætninger for at kunne udfylde jobbet; flg. forventninger ligger fast:
 • Du er autoriseret psykolog; gerne neuropsykolog
 • Du har specialiseret viden om autisme og viden om psykiatri
 • Du evner at mediere samarbejde mellem psykiatrien, sociale botilbud, pårørende og patienter
 • Du har erfaring med målgruppen, både autisme og psykiatri
 • Du har en praksisorienteret tilgang og gode formidlingsevner
 
Vi tilbyder:
 • Et selvstændigt job med mange samarbejdsflader
 • En central rolle i udvikling af metoder/tilgang til borgere med autisme og psykiatrisk comorbiditet samt udadreagerende adfærd og/eller selvskade
 • Indflydelse på dine arbejdsopgaver
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Gode kolleger og godt samarbejdsklima
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Stillingen er omfattet af Ny løn.
 
Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, fremsendes elektronisk via stillingsopslaget og skal være os i hænde senest onsdag den 10. januar 2018.
 
Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 19. januar 2018 om formiddagen.
 
Vil du vide mere?
Mål- og rammebeskrivelse for projektstilling og yderligere oplysninger fås ved henvendelse til overlæge Inger Andreasen, tlf.: 4023 6265 eller mail: inandr@rm.dk
 
 
Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 260 mio. kr. og ca. 550 ansatte.
 
Pr. 1. september 2017 er afdelingen normeret til 101 sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (14 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (13 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (13 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
 
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     
- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
    Team for psykotiske lidelser 
    Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
    Team for patienter med misbrug og patienter med dom
- Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)
 
 


 
 
 
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale