Jobbet "Børne- og ungdomspsykiater til Børneafdelingen i Kolding" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Dit næste skridt
Børneafdelingen i Kolding søger en overlæge på deltid, der er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Stillingen er normeret til 25,9 time om ugen og ønsket besat pr. 1. marts 2018.    
 
Afdelingsbeskrivelse 
På børneafdelingen behandler vi ud fra et helhedssyn barnet og dets familie. Vi søger en børne- og ungdomspsykiater, der kan være med til at danne bro mellem de somatiske og de børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger.   
Ofte er der problemstillinger, der ligger på grænsen til psykiatri i forhold til udredning og behandling. Der kræves derfor en særlig indsats for at give de bedste behandlingsforløb og for at kunne lave den bedste overgang til et forløb i kommune eller til andet behandlingstilbud.   
 
Vi har et tværfagligt team bestående af pædiatere, plejepersonale, skolelærer, pædagoger, psykolog og socialrådgiver samt fysioterapeut. Overlægen skal være den børne- og ungdomspsykiatriske del af det tværfaglige team og skal i forhold til behandling af funktionelle sygdomme have en koordinerende funktion. Overlægen skal indgå i et godt samarbejde med afdelingens øvrige faglige teams om fælles patientforløb.   
 
Børneafdelingen i Kolding 
Er én af fire pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Vi har 47 senge, hvoraf de 19 er neonatale. Vi har regionsfunktion i neonatologi og gastroenterologi (Sidstnævnte i formaliseret samarbejde med Børneafdelingen, OUH).  
Vi dækker det pædiatriske speciale bredt og har omkring 6.000 akutte kontakter årligt. Ambulatoriet er opdelt i specialambulatorier og har ca. 16.000 kontakter årligt. Vi prioriterer teamarbejde indenfor de enkelte subspecialer. 
Afdelingen prioriterer ligeledes tværfagligt samarbejde herunder samarbejde med vores psykolog, pædagoger, skolelærer og socialrådgiver. Vi har en stærk kultur og arbejder med patient- og familieinddragelse. 
 
Arbejdsopgaver   
 • Afklaring og optimering af alle patientforløb i afdelingen, hvor der er problemstillinger, der har overlap mellem pædiatri og psykiatri. Det gælder både i forhold til familier på neonatalafsnittet og de større børn og familier (0-16 år)  
 • Udvikle det faglige område ”adfærds pædiatri” der varetager de medicinske og psykosociale aspekter af børns udviklings- og adfærdsproblemer der komplicerer andre pædiatriske kroniske sygdomme som f.eks. diabetes, inflammatorisk tarmsygdom, genetiske sygdomme, cerebral parese, epilepsi, astma, præmaturitet osv.  
 • Udredning og behandling af funktionelle sygdomme. Det må forventes at arbejdsopgaverne veksler mellem varetagelse af forløb hos indlagte patienter og ambulant opfølgning.
   
Sammen med områdets andre overlæger skal du:   
 • Varetage den daglige faglige ledelse indenfor området  
 • Være ansvarlig for både den faglige og organisatoriske udvikling af området 
 • Være med til at nytænke patientforløb ud fra et patient- og familieinddragende perspektiv  
 • Arbejde for at opretholde og udvikle effektive, sikre og sammenhængende behandlingsforløb, herunder etablere og vedligeholde robust samarbejde med regionens øvrige børneafdelinger 
 • Være inspirator og forbillede for afdelingens øvrige medarbejdere både i forhold til faglig profil, men også i forhold til afdelingens værdier og kultur  
 • Være ansvarlig for uddannelse af yngre kollegaer indenfor området 
 • Være villig til at påtage dig ledelsesmæssige opgaver, der går på tværs af afdelingen 
 • Deltage på nationalt plan indenfor området
   
Forskning og uddannelse 
Vi har et godt uddannelsesmiljø. Vi har en aktiv forskningsenhed med en professor, Ph.d. studerende, forskningsårsstuderende og medicinstuderende der laver kandidatspeciale. Vi deltager i speciallægeuddannelsen i pædiatri og almen medicin..   
Vi modtager studerende i praktik fra det Lægevidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og vi har sygeplejestuderende, jordemoderstuderende og pædagogstuderende.  
 
Vores lægelige bemanding 
Består for tiden af 18 overlæger og 1 afdelingslæge, 6 læger i hoveduddannelsesstilling samt 3 introduktionsreservelægestillinger og 7 læger i almen blok.  
 
Løn og ansættelsesvilkår: 
Sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst.  
Nærmere oplysninger om stillingen og rekvirering af funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Houmann Petersen, telefon 7636 2236, mail: Thomas.Houmann.Petersen1@rsyd.dk. I øvrigt henvises til http://www.sygehuslillebaelt.dk
 
Ansøgningen: 
Ansøger bedes forholde sig til De syv lægeroller som beskrevet af sundhedsstyrelsen samt forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse roller. 
Du bedes sammen med din ansøgning vedlægge et udfyldt skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere i Region Syddanmark. Du finder dokumentet her.

Ansøgningen skal stiles til afdelingsledelsen og ønskes sendt elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg Stillingen”. Ansøgningsfristen er den 4. januar 2018.