Jobbet "1 overlæge/afdelingslæge med speciale i intern Medicin:Nefrologi til Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk afdeling (KNEA), Nordsjællands Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Ved Nordsjællands Hospital, Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling (KNEA), er én eller flere stillinger som afdelingslæge/overlæge i intern medicin:nefrologi, ledig til besættelse pr. 1. marts 2018 eller efter aftale. 
 
Afdelingslægen/overlægen vil indtil videre få hovedarbejdssted på Hillerød Hospital, som sammen med Frederikssund Hospital og Sundhedshuset i Helsingør udgør Nordsjællands Hospital. 
 
Nordsjællands Hospital har et befolkningsgrundlag på ca. 310.000 borgere. På nuværende tidspunkt er der hospitalsmatrikler i henholdsvis Frederikssund og Hillerød samt et Sundhedshus i Helsingør.
Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling har funktion på alle 3 matrikler. Hospitalsaktiviteten forventes samlet på Nyt Nordsjællands Hospital i 2022 i Hillerød. Der er fælles direktion for alle 3 matrikler. Nordsjællands Hospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Nordsjællands Hospital. Nordsjællands hospital har endvidere en selvstændig forskningsafdeling som har tæt samarbejde med alle enheder i Nordsjællands Hospital 
 
Arbejdsfunktioner specielt for den aktuelle stilling 
 
Afdelingen tilbyder alle former for dialysebehandling – akut hæmodialyse, centerhæmo-, limited care- og hjemmehæmodialyse samt peritonealdialyse. Aktuelt behandles ca 160 hæmodialyse- og 30 peritonealdialysepatienter. Der er ambulatorium med ca 1200 patienter. Der foretages udredning af akut og kronisk uræmi, inklusiv nyrebiopsi. Der foretages immunosuppressiv  behandling af udvalgte glomerulære sygdomme i tæt samarbejde med Højt Specialiseret Enhed. Endvidere varetages efterkontrol af nyretransplanterede patienter i stabil fase. 
 
Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling 
 
Afdelingen modtager primært akutte og henviste patienter inden for det kardiologiske, nefrologiske og endokrinologiske område samt akutte uselekterede patienter inden for hele det intern medicinske hovedfunktionsområde tilsammen med de øvrige medicinske afdelinger på begge matrikler. Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling deltager i hospitalets modtagefunktion (FAM) og varetager behandlingsansvaret for patienter visiteret til afdelingen. 
 
For at sikre et sammenhængende patientforløb mellem afdelinger og matrikler, er der iværksat en udviklingsproces i FAM på både Frederikssund og Hillerødmatriklen, som inkluderer større speciallæge tilstedeværelse, således at der med få timers observation og korte svartider på blodprøver og billeddiagnostik kan opnås en hurtig diagnostik og endelig afklaring af patienternes sygdom og behandling. Der er i FAM’en etableret en brystsmerteklinik som hører under KNEA. En ”Respirationsklinik” er under etablering, henhørende under Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling.  
 
Udover det daglige arbejde med patienterne satses der på forskning, uddannelse og kvalitetssikring. Afdelingen har universitetsfunktion og deltager desuden i en række andre uddannelser. 
 
Der foretages en systematisk kvalitetsovervågning og afdelingen bidrager med data til adskillige kvalitetsdatabaser, Afdelingen har aktuelt 76 senge i Hillerød, heraf de 24 i FAM og 30 i Frederikssund. 
 
Afdelingens lægelige stab: 
  • 1 ledende overlæge med specialeansvar i nefrologi 
  • 2 professorer (endokrinologi) 
  • 2 kliniske deltidsforskere (endokrinologi) 
  • 1 specialeansvarlig overlæge i endokrinologi 
  • 1 specialeansvarlig overlæge i kardiologi. 
  • 29 øvrige overlæger /speciallæger aktuelt;  Flere med funktion både på Frederikssund  og Hillerød matriklen 
  • 34 reservelæger med hovedarbejdssted i Hillerød og funktion i Frederikssund.  
 
Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse 
 
Overlægen vil indgå i det eksisterende speciallægeteam inden for eget speciale og vil få tildelt et særligt ansvarsområde efter nærmere aftale. Herudover deltager overlægen på lige fod med områdets øvrige speciallæger i dækningen af de til faget hørende funktioner og vagtfunktioner samt de generelle intern medicinske opgaver i afdelingen. Der er beredskabsvagt for nefrologi og endokrinologi. 
Den intern medicinske bagvagtsfunktion, som dækker både Frederiksund og Hillerød matriklen, varetages af det kardiologiske speciale (for tiden 10 skiftet). 
 
Afdelingens yngre-læge vagtberedskab består i Hillerød af døgnbaseret tilstedeværelsesvagtlag med 2 yngre læger (KBU, introlæger, hoveduddannelseslæger i Almen Medicin) samt et tilstedeværelsesvagtlag aften/nat med 1 yngre læge (Hoveduddannelseslæger i et intern medicinsk speciale). 
 
Afdelingens vagtberedskab i Frederikssund består af et døgnbaseret tilstedeværelsesvagtlag med 1 yngre læge (introlæger, hoveduddannelseslæger i Almen Medicin) samt en dagvagt (8-18) alle ugens dage.  De yngre læger er ansat i enten Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk afdeling, Lunge- og infektionsmedicinsk afd eller Gastromedicinsk afd 
Afedlingslægen/overlægen deltager i dag, aften og -weekendtjeneste i FAM og på sengeafsnit 
 
Undervisning: 
 
Den lægelige videreuddannelse er et prioriteret område. I afdelingens stab er der flere uddannelsesansvarlige overlæger. Afdelingen varetager klinisk undervisning af lægestuderende for bachelor- og kandidatdelen i henhold til aftale med Københavns Universitet.  
Afdelingen har 2 professor og 3 lektorater i klinisk medicin og et varierende antal af PhD-forløb. 
 
Afdelingen har undervisningsforpligtelse for læger i KBU, introduktionsstillinger, speciallægeuddannelsen i de medicinske specialer kardiologi, endokrinologi, nefrologi, reumatologi og almen medicin.
 
Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende hertil. Der er fokus på afdelingens vejlederfunktion og evaluering af afdelingens uddannelsesforpligtelse. Den, der ansættes, forventes at deltage aktivt i afdelingens uddannelsesforpligtelser.
 
Ønskede kvalifikationer 
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i Intern Medicin:Nefrologi eller Nefrologi og Intern Medicin. Vi søger en nefrolog med særlig interesse for transplantation og glomerulonefritis samt udvikling af nefrologiens rolle i en FAM. Ud fra ansøgerens kvalifikationer og interesseområder vil ansvaret for de øvrige nefrologiske funktioner blive fordelt mellem de 8 andre speciallæger i nefrologi. Der vil blive lagt vægt på evne til nytænkning samt interesse og blik for faglig- og organisatorisk udvikling. Du skal have interesse for klinisk uddannelse og supervision af studerende og yngre læger. Funktionen er meget tværfaglig, og der lægges derfor vægt på fleksibilitet og evne til samarbejde med andre faggrupper. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med FAS. 
Ansøgningsfrist: 8. januar 2018 kl 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 18. januar fra kl 13 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lisbet Brandi, telefon 4829 5993. 
Ansøgningen bedes udformet efter de 7 rollemodeller. Der skal vedhæftes CV, autorisationer, publikationsliste samt evt. referencer.  
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.