Jobbet "Specialpsykolog til 7 særlige pladser ved Afd. P, AUH Risskov" er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd P - Sengeafsnit P1

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Har du lyst til at være med til at starte et helt nyt afsnit op?
 
En stilling som specialpsykolog i forbindelse hermed er ledig til besættelse pr. 01.04.2017 eller efter aftale.
 
Folketinget har besluttet at der skal etableres særlige pladser til en særligt udfordret målgruppe i psykiatrien, som kan profitere af et rehabiliteringsforløb på tre til seks måneder.
 
I første omgang åbnes der i løbet af foråret 2018 syv særlige pladser i forbindelse med Afsnit P1. I forbindelse med udflytningen til Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i november 2018 udvides afsnittet til at kunne rumme 16 patienter. Afsnittet vil i forbindelse med udvidelsen og flytningen blive et selvstændigt afsnit med egen funktionsledelse.
 
Afsnittet skal arbejde rehabiliterende og der vil være ansat mange forskellige faggrupper: læger, psykolog, sygeplejersker, misbrugskonsulent, socialrådgiver, lægesekretær, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter.
 
Målgruppen for de særlige pladser er patienter med svære psykiske lidelser og tendens til udadreagerende adfærd. Det er patienter, der ofte har misbrug samt flere afbrudte behandlingsforløb bag sig.
 
Om Afdeling P
Afdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.
 
Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital, Risskov og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.
 
Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 74 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har to ambulante enheder: Ambulant Psykoseenhed med Neuropsykiatrisk Enhed samt Klinik for Skizofreni (OPUS)/M-Ambulatoriet, som er én organisatorisk enhed med forskellige opgaver men samme funktionsledelse. Desuden rummer afdelingen Psykiatrisk Modtagelse samt en forskningsenhed.
 
Afdeling P har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin. 
 
Om Sengeafsnit P1
Sengeafsnit P1 er et åbent afsnit med mulighed for skærmning. Der er plads til 23 patienter.
Sengeafsnit P1 har en særlig funktion i forhold til behandling af patienter med delir og demens, men hovedparten af patienterne har psykotiske lidelser. Der arbejdes tværfagligt. Plejen/behandlingen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i psykodynamiske, miljøterapeutiske og kognitive principper.
 
Afsnittet ledes af en overlæge og en afdelingssygeplejerske. I afsnittet er der bl.a. ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og læger.
 
Psykologens opgaver er blandt andet
 • At varetage klinisk psykopatologisk undersøgelses-, behandlings- og forløbsplanlægning
 • At varetage psykopatologisk diagnostisk udredning
 • At varetage psykologisk behandling individuelt og i gruppe
 • At medvirke til sikring af formidling, vejledning og behandling med henblik på at fremme psykisk sundhed og forebygge følgevirkninger af psykisk sygdom
 • At medvirke til koordinering samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • At fremme og sikre at den samlede indsats tager udgangspunkt i patientens og de pårørendes ønsker og ressourcer
 • At forestå tværfaglig supervision og undervisning
 • At supervisere uddannelsessøgende læger og psykologer i psykoterapi
 • At medvirke til kvalitetsudvikling og evt. forskning
 
Kompetence- og uddannelseskrav
 • Specialpsykolog indenfor psykiatri
 • Specialist i psykoterapi
 • Erfaring indenfor psykiatri
 • Erfaring med individuel terapi og gruppeterapi
 • Erfaring med tværfaglig supervision og undervisning
 
Vi søger en psykolog som har
 • Gode samarbejdsevner
 • Gode formidlingsevner skriftligt som mundtligt
 • En positiv tilgang til arbejdsopgaven, kolleger, ledelse og samarbejdspartnere
 • Selvstændig opgavevaretagelse
 • Evne til at møde psykiatriske patienter og deres familie med venlighed og professionalisme
 • Organisatorisk indsigt og forståelse
 
Vi forventer at du
 • Er udviklingsorienteret
 • Er proces- og resultatorienteret i forhold til opgaven
 • Arbejder aktivt og loyalt med organisationens mål, værdier og beslutninger
 
Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med høj faglighed, tværfaglig sparring og mulighed for indflydelse på udviklingen i afdelingen. 
 
Specialpsykologen refererer til funktionsledelsen i Afsnit P1, og når der etableres en funktionsledelse for afsnittet med de særlige pladser refererer psykologen til denne.
 
Ansættelse
Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Peter Møller Andersen tlf. 7847 1691 eller ledende overlæge Merete Bysted tlf. 7847 1611.
 
Sidste frist for ansøgninger er den 24.01.2018, og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 05.02.2018.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale