Jobbet "Afdelingslæge i nefrologi til fast stilling, Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

 

Ved Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, er en stilling som overenskomstansat afdelingslæge i nefrologi klar til besættelse 01.03.18 eller efter aftale. 

Medicinsk Afdeling

Medicinsk Afdeling er en stor afdeling med mange forskellige opgaver. Der varetages regionsfunktion inden for lungemedicin, infektionsmedicin og nefrologi, og der modtages akutte og elektive patienter i disse specialer samt enkelte akutte patienter inden for det intern medicinske hovedområde. Afdelingen varetager primært specialiserede funktioner inden for de tre grenspecialer, mens indlagte patienter med almene, ikke – specialiserede lidelser overvejende håndteres på regionens øvrige sygehuse. Afdelingen råder over et sengeafsnit med 21 pladser fordelt på infektionsmedicin og lungemedicin, samt dels et nefrologisk sengeafsnit med 19 sengepladser. I nefrologien varetages stor ambulant aktivitet med ca. 650 besøg/md.

Under Medicinsk Afdeling hører også Akutmodtagelsen og dialyseafsnittene i Roskilde og i Nykøbing Falster, hvor der også er ambulant nefrologisk aktivitet.

I 2017 forventer vi ca. 5.000 udskrivelser og 50.000 ambulante kontakter.

Arbejdsopgaver

Afdelingslægen vil supplere det eksisterende velfungerende speciallægeteam inden for nefrologi, der p.t. består af syv overlæger (heraf en specialeansvarlig) og tre afdelingslæger.

Afdelingslægen vil efter interesseområde og kompetencer evt. kunne tilbydes eget ansvarsområde, og vil sammen med områdets øvrige speciallæger indgå i dækningen af de til nefrologien hørende funktioner.

Afdelingslægen indgår sammen med Medicinsk Afdelings øvrige vagtdeltagende speciallæger i en vagtfunktion med p.t. 14-skiftet tilkaldevagt på hverdage, i weekender og på helligdage. Der må påregnes deltagelse i udefunktion ved hæmodialyseafsnit og ambulatoriefunktion på Nykøbing Falster Sygehus.

Vi tilbyder

 • Stærkt lægefagligt miljø, både bredt intern medicinsk og grenspecialiseret
 • Velfungerende tværfagligt samarbejde
 • Kort kommunikationsvej til ledelsen
 • Mulighed for udvikling af eget specialområde

Du skal

 • Være speciallæge i nefrologi og have lyst til at medvirke i den videre udvikling af et fuldt udviklet regionalt nefrologisk center
 • Have evne og lyst til tværfagligt samarbejde
 • Have interesse for klinisk uddannelse og supervision af yngre læger
 • Gerne have forskningserfaring og lyst til at bidrage til opbygningen af forskningsfunktionen i nefrologien, som den ledes af en forskningslektor
 • Gerne have bred klinisk erfaring
 • Dokumenteret interesse for ADPKD og lyst til at styrke dette felt lokalt vil være en fordel

Undervisning

Den lægelige videreuddannelse er et prioriteret område og Sjællands Universitetshospital har samarbejde med Københavns Universitet. Medicinsk Afdeling varetager klinisk undervisning af lægestuderende for 3. semester bachelor og 3. semester kandidat iht. aftale med Københavns Universitet. Afdelingen har aktuelt tre forskningslektorater, et B og to C-lektorater i klinisk medicin.

Afdelingen har undervisningsforpligtelse for læger i

 • Introstillinger
 • Uddannelse i almen medicin
 • Speciallægeuddannelsen i fem medicinske specialer, herunder infektionsmedicin

Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende hertil.

Afdelingen er fokuseret på fortsat at fremme undervisning og supervision af de yngre læger. I forbindelse hermed er der fokuseret på afdelingens tutorfunktion og evaluering af afdelingens uddannelsesforpligtelse.

Afdelingens lægelige stab pr. 01.12.17

19 overlæger og fem afdelingslæger med speciallægeanerkendelser i henholdsvis allergologi, infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi og almen medicin 17 (1.) reservelæger (intro – eller H -forløb)

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitet Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge for nefrologi, Michael Munch, 23 34 32 07, 26 66 46 84, eller ledende overlæge, Peder Gunner Fabricius, 51 20 24 98.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv kompetencer.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.