Jobbet "4 stillinger som tutorlæge i oftalmologi i Videreuddannelsesregion Nord." er udløbet

Region Midtjylland

Koncern HR, Sundhedsuddannelse

Skottenborg 26, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Hermed opslås 4 stillinger som tutorlæge indenfor oftalmologi i Videreuddannelsesregion Nord, der dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland.
 
Som tutorlæge kommer du til at indgå i hoveduddannelsen i oftalmologi, hvor alle uddannelseslæger skal gennemføre 6 måneders ansættelse i en speciallægepraksis.
 
Opbygningen af hoveduddannelse i oftalmologi ser således ud:
Universitetshospital: 30 måneder
Speciallægepraksis: 6 måneder
Regionshospital eller andet universitetshospital: 12 måneder

Tutorlægen ansætter en uddannelseslæge, der skal lære om forholdene i speciallægepraksis. Uddannelseslægerne skal opnå kompetence nr. 29 "Kunne varetage de almindeligste funktioner i det lægelige arbejde i en øjenlæge‐klinik" i målbeskrivelsen. Se i øvrigt uddannelsesprogram for uddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord her: Videreuddannelsen-nord.dk.
 
Uddannelseslægerne skal arbejde i praksis samtidig med, at de uddanner sig. Tutorlægen må derfor påregne tid til supervision og vejledning i det daglige arbejde. Til gengæld får du yngre læge-kolleger, som er opdateret på den seneste teori og behandling inden for faget.
 
Kontraktperiode
Der indgås kontrakt med den politiske region, som praksis er placeret i. Kontrakten strækker sig over en fem-årig periode, fra 1. april 2018 til 31. marts 2023. Kontrakten dækker praksisansættelserne for hoveduddannelsesforløb, der opslås i den periode. Det betyder, at uddannelseslægerne vil komme ud i praksis mellem 1. oktober 2020 og 30. september 2025.
De indtil nu ansatte hoveduddannelseslæger fylder pladserne i praksis frem til og med marts 2021.
 
I Videreuddannelsesregion Nord ansættes årligt 7 hoveduddannelseslæger, som alle skal gennemføre 6 måneders ansættelse i speciallægepraksis. Derfor er der årligt brug for 7 halvårlige uddannelsespladser i tutorpraksis.
Praksis er ikke garanteret et kontinuerligt flow af uddannelseslæger, men minimum ét forløb á 6 mdr. pr. år. Videreuddannelsessekretariatet tilstræber, såvidt muligt, at praksispladserne besættes med et jævnt flow. Årsager til fluktuationer kan eksempelvis være orlov til barsel.
 
Ansøgningen
Der skal indsendes en skriftlig, motiveret ansøgning om de opslåede tutorstillinger. Ansøgning og tutorgodkendelse er personlig, også i tilfælde af at du virker i en flermandsklinik. Ønsker flere læger i samme klinik at blive tutorlæge, skal I derfor hver især indsende en ansøgning.

Du bedes anføre i ansøgningen, om du 1) ønsker en tutorfunktion med et kontinuerligt flow af uddannelseslæger, om du 2) ønsker en tutorfunktion med én uddannelseslæge om året, eller om du 3) er indstillet på at kunne modtage en eller to uddannelseslæger om året, alt efter forholdene. Da det er teoretisk muligt, at nuværende tutorer ikke ønsker at fortsætte med uddannelseslæger helt frem til 2020, bedes du tilkendegive, om du stiller dig til rådighed som tutor fra en tidligere dato.

Bedømmelseskriterier
Der vil I bedømmelsen blive lagt vægt på følgende i ansøgningen:
 
Generelt:
at praksis vedrørende patientunderlag, ydelsessammensætning og udstyr er repræsentativt for specialet
at der i praksis er et fagligt inspirerende miljø med aktiv interesse for uddannelse.
 
Specifikt:
Kvaliteten af uddannelsesprogram for praksisopholdet: Hvad tilbyder praksis af arbejdstilrettelæggelse, observation, supervision og feedback med henblik på at nå uddannelsesmålene?
Tutorlægens pædagogiske erfaring og uddannelse 
Klinisk uddannelse og klinisk erfaring
Tutorlægens deltagelse i løbende efteruddannelse
Tutorlægens forskningsaktivitet
 
Rammer
Klinikkens kliniske undersøgelses- og behandlingsmuligheder (f.eks. antal spaltelamper, phoroptor, moderne diagnostisk udstyr, operationsstuefaciliteter).
Der skal være en egnet arbejdsplads med relevant udstyr til lægen i hoveduddannelsesforløb.
 
Tutorlægekursus
Det er et krav, at tutorlægen har deltaget i mindst ét tutorlægekursus inden for de seneste 5 år inden kontrakten træder i kraft, 1. april 2018. Hvis tutoren ikke kan nå et kursus inden denne dato, så gør opmærksom på det i ansøgning, så der kan aftales nærmere. Fremadrettet vil det være et krav, at tutor deltager i tutorlægekursus som minimum hvert 5. år. Lægeforeningen udbyder tutorlægekurser for tutorer i specialerne Dermato-Venerologi, Oftalmologi og Oto-, Rhino-, Laryngologi.
 
Vurdering af ansøgningen
Såfremt det er praktisk muligt, ønsker specialets postgraduate kliniske lektor Carl Uggerhøj Andersen at besøge ansøgernes tutorpraksis. Dette afhænger af antallet af ansøgere, og praktiske og logistiske forhold i øvrigt. Derfor er det muligt, at ansøgerne kontaktes med henblik på at aftale et besøg efter ansøgningsfristens udløb.

Det er det specialespecifikke uddannelsesudvalg for speciallægeuddannelsen i oftalmologi i Videreuddannelsesregion Nord, som vurderer indkomne ansøgninger. Tutorlægen godkendes af det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, efter indstilling fra det uddannelsesudvalg. Det er forventningen, at Regionerne herefter er klar til at indgå aftale med tutorpraksis i februar 2018.
 
Yderligere information og spørgsmål
Se også “Standardaftale for tutorlæger” udarbejdet af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen Af Praktiserende Speciallæger. Ved yderligere spørgsmål til kontraktens indhold kan der rettes henvendelse til Claus Meldgaard Jensen i Region Midtjylland på claus.meldgaard@stab.rm.dk, eller Luz Brøndum i Region Nordjylland, på luzb@rn.dk.

Ansøgningsfrist er torsdag den 18. januar 2018.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen eller tutorfunktionen kan rettes til:
Margit Højbjerg Nielsen på 2037 3422.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale