Jobbet "Ledende overlæge ved Karkirurgi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt" er udløbet

Region Midtjylland

Karkirurgi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ ledende overlæge til Karkirurgi på Regionshospitalet Viborg, som kan videreudvikle et stærkt fagligt miljø i afdelingen og præge den langsigtede strategi og udvikling. 
 
Du er ambitiøs på karkirurgiens vegne, og kan stå i spidsen for udvikling og implementering af nye behandlingstiltag inden for alle grene af karkirurgien.
 
Du kan via dine personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer, sammen med oversygeplejersken, bidrage til den fremtidige udvikling af Karkirurgien ved RH Viborg. Som ledende overlæge, vil du samtidigt blive en del af hospitalsenhedens ledergruppe.
 
I Hospitalsenhed Midt har vi fokus på, at alle patienter diagnosticeres og behandles på et højt fagligt niveau og med patientoplevet kvalitet i højsædet. Som den lægelige leder på Karkirurgi får du en stor andel i at præge denne udvikling.
 
Vi ønsker at stillingen som ledende overlæge ved Karkirurgi besættes pr. 1. marts eller efter aftale.
 
Ansøgers kvalifikationer og kompetencer
Den ledende overlæge har sammen med oversygeplejersken ansvaret for afdelingens samlede ydelser og aktiviteter over for det politiske og administrative system.
 
Vi har følgende forventninger til dig:
  • er uddannet speciallæge i karkirurgi
  • har en involverende og åben ledelsesstil og formår at sætte mål og løse problemer i et dynamisk samspil med andre
  • Indgår i løsningen af strategiske udfordringer
  • kan sikre, at budget og aktivitetstal overholdes
  • kan skabe resultater og bidrage til gejst og arbejdsglæde
  • kommunikerer klart og ligefremt med alle
  • evner at samarbejde med de øvrige kliniske afdelinger og eksterne samarbejdspartnere 
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder.
 
Ved ansættelsen vil der også blive lagt vægt på personlige egenskaber, med henblik på yderligere at udvikle afdelingsledelsens gode samarbejde, såvel internt som eksternt.
 
Nye ledere i Region Midtjylland tilbydes deltagelse i lederudviklingsforløb med henblik på at udvikle og styrke personlige og organisatoriske ledelseskompetencer.
 
Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.
 
Om Karkirurgi
Karkirurgi på Regionshospitalet Viborg er en selvstændig afdeling, som har den vestlige del af Region Midtjylland, som sit optageområde. Afdelingen er kendetegnet ved, at det tværfaglige samarbejde er velfungerende og at patientbehandling, kvalitet, forskning og uddannelse har høj prioritet.

Karkirurgi har hoved- og regionsfunktioner inden for såvel arterie- som venekirurgien. Afdelingen er i løbende udvikling, så moderne behandlingsprincipper anvendes inden for alle faglige områder. Der er samtidig fokus på udvikling af nye behandlingstiltag inden for alle grene af karkirurgien.

I relation til arteriekirurgien gælder det både de åbne og endovaskulære indgreb, da de karkirurgiske endovaskulære procedurer er fuldt ud implementerede og forankrede i afdelingen med udgangspunkt i stor ekspertise og veletableret teamfunktion. Afdelingens ambition er over tid at varetage EVAR og lignende behandlinger. Hybridoperationer, stentgrafter og embolisering/coiling er en del af de procedurer, som pågår i afdelingen. I 2019 forventes ibrugtagning af den nye Angio Suite.

Karkirurgi har gennem flere år håndteret varicebehandling som skum, laser og operationer og arbejder med udvikling af behandlingsmodaliteter indenfor området.

Afdelingen har desuden et veletableret sårcenter, med daglig lægebemanding og dedikerede sårsygeplejersker med et fælles fokus på vanskeligt helbare sår samt et fuldt multidisciplinært team med fokus på diabetiske fodproblemer. Telemedicin er en integreret del af området.

Karkirurgisk Forskningsenhed er særdeles aktiv med daglig ledelse af forskningsansvarlig overlæge. Enheden har både PhD-studerende, forskningsårsstuderende og projektsygeplejersker tilknyttet i relation til adskillige projekter og der er planer om yderligere udbygning.
 
Afdelingen har som udgangspunkt en lægebemanding på 9 speciallæger, 2 KBU, 1 introduktionsstilling og 3 hoveduddannelsesstillinger. Den samlede medarbejderstab er på ca. 52 ansatte, fordelt på afdelingens aktiviteter, herunder et sengeafsnit med 11 senge.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har 4.400 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.
 
De fire regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedemidt.dk
 
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen
 
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den faglige organisation med udgangspunkt i Aftale vedrørende lægelige chefer.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
 
Oversygeplejerske Helle Skytte tlf. 7844 6302
Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt tlf. 7844 1003
 
Ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 4. februar 2018 med autorisationsID, dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v., samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 22. februar 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.