Jobbet "Overlæger til Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Næstved" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Ved Urologisk Afdeling er to stillinger som overenskomstansatte overlæger ledige fra 01.02.18 eller snarest derefter.

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde til de nye bygninger i Køge. Sjællands Universitetshospital, Roskilde bliver således omdannet til et specialsygehus, der tilbyder ambulante, smidige og effektive patientforløb til lokalområdets borgere. Sjællands Universitetshospital, Roskilde skal være en stærk spiller i forhold til at udvikle og teste nye former for organisering, teknologi og telemedicin i tæt samarbejde med blandt andet uddannelsesinstitutioner, virksomheder, patienter og kommuner.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:
http://www.regionsjaelland.dk/suh

Den ene overlæge ønskes besat med speciallæge i urologi med bred erfaring inden for urologisk kirurgi og erfaring med avanceret stenkirurgi, herunder RIRS og PNL. Det planlægges at overlægen skal være leder af afdelingens stenteam.

Den anden stilling ønskes ligeledes besat med speciallæge i urologi med bred erfaring inden for urologisk kirurgi og erfaring med avanceret robotassisteret laparoskopisk kirurgi. Det planlægges, at overlægen skal indgå i afdelingens nyreteam.

Stillingsbeskrivelse for overlæge ved Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.

Optageområde og patientvisitation.

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på godt 810.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Sjællands Universitetshospital, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Ledelse

På Sjællands Universitetshospital er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Den ledende overlæge fastsætter efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

Urologisk Afdeling

Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, varetager den samlede urologiske funktion i Region Sjælland på matriklerne i Næstved og Roskilde.

Afdelingen på Roskilde-matriklen modtager al den akutte urologi i Region Sjælland og varetager ud over basisurologi i Region Sjælland de urologiske regionsfunktioner: nyrekirurgi, avanceret stenkirurgi, herunder PNL, RIRS og ESWL, vaskulær adgangskirurgi til hæmodialyse samt børneurologi.

Derudover udredning, behandling og rehabilitering af patienter med urologiske cancersygdomme.

Afdelingen på Næstved-matriklen foretager overvejende basisurologi i et dagkirurgisk set-up.

Urologisk Afdeling, Roskilde, råder over 49 senge fordelt på tre sengeafsnit. Efter behov kan disponeres over senge på Anæstesiologisk Afdelings intensivafsnit samt senge i Pædiatrisk Afdeling.

På Næstved-matriklen råder afdelingen over 10 dagkirurgiske senge.

Urologisk Afdeling disponerer over 15 operationslejer ugentligt på den centrale operationsgang i Roskilde og 10 operationslejer ugentligt i Næstved. Derudover foretages indgreb i dagkirurgisk afsnit, et rum/leje per uge i Roskilde.

Der er en stor ambulant cystoskopi-virksomhed i det urologiske ambulatorium på begge matrikler.

Afdelingen råder over ambulatoriefaciliteter med i alt 23 ugentlige undersøgelses-/behandlingsrum til speciallæge i Roskilde. I Næstved rådes over 17 ugentlige undersøgelses/behandlingsrum.

Derudover er etableret sygeplejeambulatorium inkl. urodynamisk laboratorium samt faciliteter til ambulante fleksible cystoskopier på begge matrikler.

Afdelingen har adgang til ESWL-behandling i Roskilde. Eget udstyr/apparatur til dette forventes indkøbt i april 2018.

Afdelingen råder over moderne endourologisk udstyr inkl. Holmium-laser, green light laser samt avanceret udstyr til perkutan nyrestensbehandling og til laparoskopisk urologi.

I løbet af efteråret 2012 påbegyndte afdelingen på Roskilde-matriklen robotassisteret urinvejskirurgi.

Afdelingens lægelige stab per 01.01.18

Den lægelige bemanding ved Urologisk Afdeling udgøres af

 • En ledende overlæge
 • 15 overlæger
 • Syv afdelingslæger
 • 10 1. reservelæger/hovedforløb i urologi
 • 16 reservelæger, heraf otte i introstilling, seks i KBU og to i uklassificerede stillinger

Samlet lægelige stab er på 49.

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

 1. Overlægen indgår på hverdage i beredskabs-/tilkaldelsesvagt bag bagvagten/ hoveduddannelseslægen
 2. I weekender passes bagvagten af afdelingslægerne/overlægerne
 3. Der er ikke vagt på matriklen i Næstved

Stillingens funktion og ønskede kvalifikationer

Den ene overlægestilling – leder af afdelingens stenteam – ønskes besat med speciallægestillingen ønskes besat med speciallæge i urologi med bred erfaring inden for urologisk kirurgi og erfaring med avanceret stenkirurgi, herunder RIRS og PNL.

Den anden overlægestilling – i afdelingens nyreteam – ønskes besat med en speciallæge i urologi med bred erfaring inden for urologisk kirurgi og erfaring med avanceret robotassisteret laparoskopisk kirurgi.

Undervisning

Urologisk Afdeling har undervisningsforpligtigelse og undervisningsstillinger som led i

 • Klinisk basislægeuddannelse, seks stillinger
 • Introduktionsstilling i urologi, otte stillinger
 • Speciallægeuddannelsen i urologi med 10 stillinger i samarbejde med Rigshospitalet/Herlev Hospital

Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende til enkeltstillingsklassifikationerne.

Den lægelige videreuddannelse er et prioriteret område i Urologisk Afdeling.

Sjællands Universitetshospital er universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet. Urologisk Afdeling varetager klinisk og teoretisk undervisning af lægestuderende på 2. semester kandidat og har p.t. to B-lektorater og et forskningslektorat. Urologisk Afdeling forventes at medvirke aktivt i gennemførelsen af den prægraduate undervisning. Også i forbindelse med de lægestuderendes uddannelse lægges vægt på høj kvalitet og tilfredshed.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

I henhold til Danske Regioners aftalte om ansættelse af overlæger, skal ansøgeren have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det urologiske speciale i en samlet periode på minimum fem år efter opnået speciallægeanerkendelse.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv lægeroller (medicinsk ekspert/lægefaglig, kommunikator, samarbejder, leder/administrator/organisator, sundhedsfremmer, akademiker/forsker og underviser, professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.