Jobbet "Overenskomst ansat overlæge i reumatologi " er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Toldbodgade 3, 6300 Gråsten

Dit næste skridt
Ved Gigthospitalet i Gråsten og med udetjeneste ved Gigtforeningen/Sano, Middelfart, er en stilling som overenskomstansat overlæge ledig til besættelse, pr. 1. april 2018.  
 
Om stillingen  
Ansættelse ved Kong Cristian X´s Gigthospital, Toldbodgade 3, 6300 Gråsten og med 50% udetjeneste ved Sano, Middelfart. Kong Christian X`s Gigthospital planlægger, at flytte til nye faciliteter i Sønderborg i slutningen af 2018.  
 
Ved Gigthospitalet vil overlægen sammen med hospitalets øvrige overlæger varetage den reumatologiske funktion med klinisk aktivitet i såvel det inflammatoriske som non-inflammatoriske ambulatorium og stationære afsnit, deltage i undervisning af afdelingens læger og øvrige sundhedspersonale, samt til en vis grad indgå i forskningsaktiviteter inden for det reumatologiske område.  
 
Overlægen skal ved udetjeneste ved Gigtforeningen/Sano, Middelfart, som hovedfunktionsområde varetage lægelige opgaver vedr. patienter indlagt på Sano, herunder have ansvar for og varetage undervisnings- og forskningsforpligtigelser ved Sano.  
 
Der er indtil videre ingen vagtforpligtigelse forbundet med stillingen.  
 
Den nærmere beskrivelse af stillingen kan ses i funktionsbeskrivelserne for henholdsvis Gigthospitalet og Sano.  
 
Kvalifikationer  
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: reumatologi. Ansøgeres kvalifikationer i henhold til Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Syddanmark i intern medicin: reumatologi.  
 
Ud over en bred uddannelse i reumatologi lægges der i bedømmelsen vægt på høj faglig ekspertise, interesse for og erfaring i rehabilitering i samarbejdende teams samt for undervisning og forskning.  
 
Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller, hvor der især lægges vægt på dokumenterede kompetencer inden for områderne den medicinske ekspert/lægefaglig, kommunikator, samarbejder, leder/administrator/organisator, sundhedsfremmer, akademiker/forsker og underviser, samt professionel.  
 
 
Om Gigthospitalet  
Kong Christian X´s Gigthospital ejes og drives af Gigtforeningen, og er Danmarks eneste reumatologiske specialehospital, som både varetager det reumatologiske speciale på hoved- og regionsfunktionsniveau.  
 
Gigthospitalet varetager den reumatologiske funktion for Sygehus Sønderjylland, og modtager patienter med såvel inflammatorisk som non-inflammatoriske gigtlidelser.  
 
Hospitalet er endvidere omfattet af frit sygehusvalg og modtager således reumatologiske patienter fra hele landet til såvel stationær som ambulant behandling.  
 
Hospitalet har 28 senge og behandler på årsbasis ca. 800 patienter under indlæggelse. I stationær afdeling modtages både akutte og elektivt henviste patienter til udredning, diagnostik og behandling. Der er reumatologiske speciallæger i døgnbemandet beredskabsvagt på alle dage året rundt.  
 
Gigthospitalet har tillige, som det eneste sted i Danmark ekspertise på regionsfunktionsniveau til varetagelse af specialiseret rehabilitering under indlæggelse, af komplekse sygdomsaktive reumatologiske artrit patienter. Her kan også henvises patienter, som ikke er selvhjulpne.  
 
Ambulant er der årligt ca. 16.000 konsultationer, indbefattet en stigende ambulant aktivitet vedrørende patienter i biologisk behandling.  
 
Den daglige drift af Kong Christian X´s Gigthospital forestås af en hospitalsledelse bestående af en hospitalschef og en ledende overlæge. Hospitalsledelsen arbejder ud fra et fælles ledelsesgrundlag.  
 
Ved Kong Christian X’s Gigthospital indgår du i en lægestab, som på nuværende tidspunkt udgøres af 8 overlæger, heraf 1 ledende overlæge, som også er en del af hospitalsledelsen, 1 klinisk professor, som leder en særskilt forskningsenhed. 1 uddannelsesansvarlig overlæge, 7 reservelæger, heraf 1 afdelingslæge, 1 hoveduddannelsesstilling og 2 introduktionsstillinger, begge i intern medicin: reumatologi. Du indgår på lige fod med afdelingens øvrige overlæger i uddannelsen og supervision af de uddannelsessøgende læger.  
 
Der foregår en større forskningsaktivitet, som er organiseret i en særskilt forskningsenhed ledet af en klinisk professor, hvortil der er tilknyttet 3 kliniske lektorer, ph.d.-studerende, samt øvrigt fast personale. Endnu et klinisk professorat er i proces mhp. besættelse inden for rehabilitering.  
 
Der er en omfattende erfaring med dialogbaseret ledelse og en flad ledelsesstruktur samt en stigende uddelegering af driftsledelsesansvar til tværfagligt ledelsesteam. Ovennævnte organisation giver gode muligheder for spændende udfordringer og indflydelse i et hus der er præget at korte kommandoveje, et engageret personale med fokus på reumatologiske sygdomme, udredning, diagnostik og behandling, forskning og uddannelse inden for disse.  
 
Kvalitet  
Gigthospitalet ligger med gode resultater i den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse (LUP) både i de ambulante og de stationære aktiviteter og er akkrediteret gennem Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Gigthospitalet har en velfungerende kvalitets- og sikkerhedsorganisation.  
 
 
Om Sano, Middelfart  
Gigtforeningen ejer og driver Sano, geografisk spredt på tre matrikler i Middelfart, Skælskør og Aarhus.  
 
Sano Middelfart har plads til 29 indlagte patienter og har ca. 300 indlæggelser pr. år.  
 
Praktiserende læger, praktiserende speciallæger og sygehusafdelinger kan henvise patienter til rehabiliteringsophold. Sano er omfattet af ”Bekendtgørelsen om økonomiske rammer for frit valg til private sygehuse m.v. § 79”.  
 
Sano tilbyder specialiseret viden, behandling, træning, undervisning og vejledning til patienter med diagnosticerede led, ryg og muskellidelser på hovedfunktionsniveau, se vedhæftede link https://sanocenter.dk/behandling-og-tr%C3%A6ning  
 
Patienten skal kunne deltage i aktiv træning og rehabilitering og centret modtager derfor ikke sengeliggende patienter eller patienter til rekreation.  
 
Patienten tilknyttes et højt kvalificeret team, bestående af læge, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og evt. psykolog.  
 
Sano ledes af en centerchef, ansat af Gigtforeningen.  
 
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst vedr. overenskomstansatte overlæger.  
 
Motiveret ansøgning bilagt CV stiles til ledende overlæge Vibeke Stevenius Ringsdal.  
 
Ansøgning skal indeholde oplysninger om og så vidt muligt dokumenterede kompetencer indenfor de 7 lægeroller i speciallægeuddannelsen.  
 
 
Flere oplysninger  
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Vibeke Stevenius Ringsdal, mobil: 2420 5624 eller mail: VRingsdal@gigtforeningen.dk. Endvidere henvises til www.gigthospitalet.dk  
 
Funktionsbeskrivelser kan rekvireres hos klinisk sekretær Jette Thiesen, telefon 7365 4210 eller ved lønkonsulent Susanne Berg Steffensen via mail ssteffensen@gigtforeningen.dk.  
 
Ved behov for uddybende spørgsmål til funktionsbeskrivelsen vedr. ansvar og funktion ved Sano, Middelfart, kan sundhedsfaglig chef Annie Abildtrup kontaktes, telefon 7879 0014 eller mail: aabildtrup@sanocenter.dk.  
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 22. februar 2018, ved Gigthospitalet, Toldbodgade 3, 6300 Gråsten.