Jobbet "Uddannelsesansvarlig overlæge i reumatologi" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Toldbodgade 3, 6300 Gråsten

Dit næste skridt
Ved Gigthospitalet i Gråsten og med delt ansvar som uddannelsesansvarlig overlæge, er en ledig stilling til besættelse, pr. 1. april 2018.  
 
Om stillingen  
Ansættelse ved Kong Cristian X´s Gigthospital, Toldbodgade 3, 6300 Gråsten. Kong Christian X`s Gigthospital planlægger, at flytte til nye faciliteter i Sønderborg i slutningen af 2018.  
 
Ved Gigthospitalet vil den uddannelsesansvarlige funktion indtil videre være delt ligeligt mellem to overlæger. Samarbejdet og opgavevaretagelsen mellem de 2 uddannelsesansvarlige overlæger skal sikre at, at det særlige ansvar for den lægelige videreuddannelse kan varetages i henhold til funktionsbeskrivelsen.  
 
Ved Gigthospitalet vil overlægen sammen med hospitalets øvrige overlæger varetage den reumatologiske funktion med klinisk aktivitet i såvel det inflammatoriske som non-inflammatoriske ambulatorium og stationære afsnit, deltage i undervisning af afdelingens læger og øvrige sundhedspersonale, samt til en vis grad indgå i forskningsaktiviteter inden for det reumatologiske område. Afhængig af interesseområder og kvalifikationer, kan der evt. tillægges et supplerende klinisk ansvarsområde efter nærmere aftale.  
 
Stillingen er forbundet med beredskabsvagt.  
 
Den nærmere beskrivelse af stillingen kan ses i funktionsbeskrivelsen.  
 
Kvalifikationer  
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: reumatologi. Der lægges i bedømmelsen vægt på, at ansøger kan demonstrere interesse, viden og eventuel erfaring med varetagelse af den lægelige videreuddannelse fx ved tidligere funktion som uddannelsesansvarlig overlæge eller ved funktion som uddannelseskoordinerende yngre læge mv.  
 
Endvidere forudsættes det at ansøger enten har eller som minimum tilegner sig vejlederkursus og medicinsk pædagogiske kvalifikationer med særlig fokus på organisation i den lægelige videreuddannelse og på udvikling af uddannelsesintensiv arbejdstilrettelæggelse inden for det første år af ansættelsen.  
 
Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller, hvor der især lægges vægt på dokumenterede kompetencer inden for områderne den medicinske ekspert/lægefaglig, kommunikator, samarbejder, leder/administrator/organisator, sundhedsfremmer, akademiker/forsker og underviser, samt professionel.  
 
 
Om Gigthospitalet  
Kong Christian X´s Gigthospital ejes og drives af Gigtforeningen, og er Danmarks eneste reumatologiske specialehospital, som både varetager det reumatologiske speciale på hoved- og regionsfunktionsniveau.  
 
Gigthospitalet varetager den reumatologiske funktion for Sygehus Sønderjylland, og modtager voksne patienter med såvel inflammatorisk som non-inflammatoriske gigtlidelser. Desuden varetager specialister på henholdsvis Gigthospitalet og børneafdelingen Sønderborg Sygehus, i fællesskab den reumatologiske funktion vedrørende børn med sygdomme inden for det reumatologiske område.  
 
Hospitalet er endvidere omfattet af frit sygehusvalg og modtager således reumatologiske patienter fra hele landet til såvel stationær som ambulant behandling.  
 
Hospitalet har 28 senge og behandler på årsbasis ca. 800 patienter under indlæggelse. I stationær afdeling modtages både akutte og elektivt henviste patienter til udredning, diagnostik og behandling. Vagtberedskabet består af forvagt i vagt fra bolig og reumatologisk speciallæge i døgnbemandet beredskabsvagt på alle dage året rundt.  
 
Gigthospitalet har tillige, som det eneste sted i Danmark ekspertise på regionsfunktionsniveau til varetagelse af specialiseret rehabilitering under indlæggelse, af komplekse sygdomsaktive reumatologiske artrit patienter.  Her kan også henvises patienter, som ikke er selvhjulpne.  
 
Ambulant er der årligt ca. 16.000 konsultationer, indbefattet en stigende ambulant aktivitet vedrørende patienter i biologisk behandling.  
 
Den daglige drift af Kong Christian X´s Gigthospital forestås af en hospitalsledelse bestående af en hospitalschef og en ledende overlæge. Hospitalsledelsen arbejder ud fra et fælles ledelsesgrundlag.  
 
Ved Kong Christian X’s Gigthospital indgår du i en lægestab, som på nuværende tidspunkt udgøres af 8 overlæger, heraf 1 ledende overlæge, som også er en del af hospitalsledelsen, 1 klinisk professor, som leder en særskilt forskningsenhed. 1 uddannelsesansvarlig overlæge, 7 reservelæger, heraf 1 afdelingslæge, 1 hoveduddannelsesstilling og 2 introduktionsstillinger, begge i intern medicin: reumatologi. Du indgår på lige fod med afdelingens øvrige overlæger i uddannelsen og supervision af de uddannelsessøgende læger.  
 
Der foregår en større forskningsaktivitet, som er organiseret i en særskilt forskningsenhed ledet af en klinisk professor, hvortil der er tilknyttet 3 kliniske lektorer, ph.d.- studerende, samt øvrigt fast personale. Endnu et klinisk professorat er i proces mhp. besættelse inden for rehabilitering.  
 
Der er en omfattende erfaring med dialogbaseret ledelse og en flad ledelsesstruktur samt en stigende uddelegering af driftsledelsesansvar til tværfagligt ledelsesteam. Ovennævnte organisation giver gode muligheder for spændende udfordringer og indflydelse i et hus der er præget at korte kommandoveje, et engageret personale med fokus på reumatologiske sygdomme, udredning, diagnostik og behandling, forskning og uddannelse inden for disse.  
 
Kvalitet  
Gigthospitalet ligger med gode resultater i den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse (LUP) både i de ambulante og de stationære aktiviteter og er akkrediteret gennem Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Gigthospitalet har en velfungerende kvalitets- og sikkerhedsorganisation.  
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst vedr. overenskomstansatte overlæger.  
 
Flere oplysninger  
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Vibeke Stevenius Ringsdal, mobil: 2420 5624 eller mail: VRingsdal@gigtforeningen.dk. Endvidere henvises til www.gigthospitalet.dk.  
 
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos klinisk sekretær Jette Thiesen 7365 4210 eller ved lønkonsulent Susanne Berg Steffensen via mail ssteffensen@gigtforeningen.dk.
  
Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 22. januar 2018.  Ansøgning skal indeholde oplysninger om og så vidt muligt dokumenterede kompetencer indenfor de 7 lægeroller i speciallægeuddannelsen.  
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 22. februar 2018, ved Gigthospitalet, Toldbodgade 3, 6300 Gråsten.