Jobbet "Barselsvikariat - læge ved Indvandrermedicnsk Klinik " er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sdr. Boulevard 29, Indgang 20, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt
 
Barselsvikariat 
 
En stilling som læge ved Indvandrermedicinsk Klinik på Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse fra 1. marts 2018 eller efter aftale, stillingen er et barselsvikariat indtil 30. september 2018.  
Ansættelsen kan være som reservelæge, afdelingslæge eller overlæge afhængigt af ansøgerens kvalifikationer.  
 
I Indvandrermedicinsk Klinik er et nej et forhandlingsoplæg, og kulturelle kompetencer, iderigdom, tålmodighed og velplaceret empati er lige så vigtige redskaber som stetoskop, skanning og blodprøver. Et af vores mål er at erfaringerne fra hver eneste patients oplevelse og forløb skal bruges og formidles, så dokumentation og undervisning er vigtige arbejdsopgaver for læger og sygeplejersker i klinikken.  
En stor del af arbejdet som læge består i at genskabe afbrudte undersøgelses og behandlingsforløb og at motivere patienten til at medvirke - diplomatiske og følsomme kommunikative opgaver er hverdag.  
 
Indvandrermedicinsk Klinik modtager patienter med indvandrerbaggrund og med en kompleks somatisk problemstilling, hvor udredning og behandling i primærsektor eller på andre sygehusafdelinger er kørt fast. De fleste patienter har også svære psykiske og sociale problemer, som bidrager til det komplekse billede.  
Vi klarlægger problemstillingen gennem en uddybende og omfattende anamnese, som inkluderer patientens livshistorie og de barrierer, som hidtil har forhindret udredning og behandling. Vi varetager og koordinerer herefter udrednings- og behandlingsforløbet i samarbejde med egen læge, andre sygehusafdelinger, Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT tidligere RCT) andre relevante instanser, herunder kommunen. I forløbet støttes patienten til at møde til undersøgelser og følge behandling, desuden støttes i mestring af dagligdagens problemer, som kunne være medvirkende årsag til det komplekse symptombillede, eller som kunne stå i vejen for gennemførelse af udrednings- og behandlingsforløbet. Patienten støttes også til at leve med kronisk sygdom og i hensigtsmæssig brug af sundhedsvæsen og socialforvaltning.  
 
De fleste samtaler foregår med hjælp fra tolke.  
Arbejdet foregår tværfagligt sammen med klinikkens sygeplejersker og socialrådgiver og med læger og andre faggrupper på og udenfor sygehuset, herunder diætister, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgivere, distriktssygeplejersker, og personer fra frivillige organisationer.  
Arbejdet er menneskeligt meget givende, fagligt udfordrende og vi har en godt arbejdsmiljø.  
 
Klinikken blev startet i 2008 som den første indvandrermedicinsk Klinik i Danmark. Indvandrermedicinsk Klinik består i dag af læger, sygeplejersker, socialrådgiver og sekretær. Klinikken er i fortsat rivende udvikling og efterspørgslen af klinikkens ydelser er meget stor.  
 
Klinikken har omfattende informations- og undervisningsopgaver i faglige fora, sundhedsfaglige uddannelser og rådgiver på nationalt og regionalt niveau i ministerier, styrelser og Regionsråd.  
Klinikken spiller en central rolle i udviklingen af indvandrermedicinske teams i hele Region Syddanmark for at styrke sundhedsindsatsen for personer med indvandrerbaggrund.  
 
Forskningen i klinikken omfatter forskellige aspekter af indvandrermedicin. Den ene overlæge er professor i Indvandrermedicin og Global Sundhed på Syddansk Universitet, og den ene sygeplejerske er ansat som klinisk forskningssygeplejerske. Herudover er der tilknyttet flere studerende, herunder ph.d. studerende. Klinikken modtager forskellige faggrupper fra hele landet i studieophold. Klinikken modtog i 2010 Dagens Medicins Lighedspris.  
Klinikken er en selvstændig klinisk enhed under Infektionsmedicinsk Afdeling Q. Lægerne deltager i fællesarrangementer med lægerne på Infektionsmedicinsk Afdeling, herunder akademiske eftermiddage.  
 
Yderligere information om klinikkens arbejde, forskning og erfaringer kan læses på hjemmesiden http://www.ouh.dk/wm486604 
 
Arbejdsområdet:  
Lægens primære arbejde vil være det daglige kliniske arbejde i Indvandrermedicinsk Klinik i samarbejde med de tilknyttede læger, sygeplejersker og socialrådgiver. Det kliniske arbejde indebærer væsentlige administrative opgaver.  
Stillingen er vagtfri.  
 
Den, der ansættes i stillingen refererer til den ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling Q. 
 
Ansøger:  
Du skal være speciallæge i et relevant speciale eller under uddannelse til et sådant. For Indvandrermedicinsk Klinik kan det blandt andet dreje sig om almen medicin, et internt medicinsk speciale, psykiatri eller social medicin. 
  • Du forventes at have interesse for at arbejde med sårbare patienter  
  • Du forventes at have gode samarbejdsevner  
  • Du forventes at være åben overfor de mangeartede problemer som patienterne præsenterer  
  • Du forventes at være god til at kommuniker med forskellige aktører på lokalt, regionalt og nationalt niveau  
  • Du forventes at trives i travl og uforudsigelig hverdag  
Kendskab til arbejdet med flygtninge og indvandrere vil være en fordel men ikke en forudsætning. 
Lægen vil blive oplært i de specifikke kompetencer, der er nødvendige i klinikken.  
 
Løn- og ansættelsesforhold: 
Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger/-Yngre Læger.  
 
Yderligere oplysninger om klinikken og stillingen får hos: 
 
Overlæge, Charlotte Sølver Rehling 
Indvandrermedicinsk Klinik 
Tlf.: 2184 9291, e-mail: charlotte.rehling@rsyd.dk 
 
eller 
 
Ledende overlæge, dr. med. Svend Stenvang Pedersen 
Infektionsmedicinsk Afdeling Q 
Odense Universitetshospital 
Tlf. 6541 2656 
 
Ansøgning:  
Ansøgningen skal udformes, så det er muligt at vurdere kvalifikationer og kompetencer inden for de 7 lægelige roller, medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel.  
Ansøgning skal sendes elektronisk og være bilagt dokumentation for autorisation og speciallægeanerkendelse.  
 
Ansøgningsfrist er fredag den 2. februar 2018 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 13. februar 2018 
 
Ansøgning stiles til: 
Ledende overlæge dr. med. Svend Stenvang Pedersen 
Infektionsmedicinsk Afdeling Q 
Odense Universitetshospital 
Tlf. 6541 2656 
E-mail: svend.stenvang@rsyd.dk