Jobbet "Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet/Glostrup søger overlæge med ansvar for kompetenceudvikling/uddannelse til Glostrupmatriklen. Stillingen er ledig til besættelse den 1. april 2018." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nordre Ringvej, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
Vi søger overlæge i anæstesiologi med bred anæstesiologisk erfaring. 
 
Ansættelsen vil være placeret i Neuroanæstesiologisk Klinik, Neurocentret, med primær tjeneste på Glostrupmatriklen.   
Er du indstillet på at arbejde som anæstesiolog i en spændende klinik i god udvikling og med store fremtidige personlige og organisatoriske udviklingsmuligheder samt høje faglige ambitioner centreret omkring højt specialiserede funktioner på to matrikler, kunne denne stilling være noget for dig.  
 
Om Neuroanæstesiologisk klinik: 
Glostrup Hospital og Rigshospitalet fusionerede primo januar 2015. Neuroanæstesiologisk Klinik har nu funktioner på to matrikler, Blegdamsvej og Glostrup (Nordre Ringvej). Den samlede klinik varetager alle anæstesiologiske ydelser til de højt specialiserede funktioner indenfor neurospecialerne samt øjensygdomme og degenerative rygsygdomme. Videreudvikling af disse funktioner er godt i gang med visionen om sammenhængende patientforløb som den styrende faktor. 
 
På Nordre Ringvej er der 5 intensivpladser og 2 intermediærpladser til trombolyse (disse forventes flyttet til Blegdamsvej i april 2018). Intensivafsnittet varetager intensiv behandling af medicinske og neurologiske patienter på Glostrup matriklen. 
 
Der er iværksat et udviklingsprojekt mhp.­­­­at kunne varetage højtspecialiseret tidlig neurorehabilitering i det intensive regi, idet der er et fagligt behov og en regional plan for at samle de højtspecialiserede rehabiliteringsfunktioner på Glostrup. 
 
Matriklen har endvidere Respirationscenter Øst (RCØ), der varetager den højt specialiserede behandling af patienter med kronisk respirationshandicap i Østdanmark. Der er 5 faste speciallæger tilknyttet RCØ i dagtiden. Vagtfunktionen varetages af det øvrige anæstesiologiske vagtberedskab. 
 
Anæstesiafsnittet varetager anæstesi til øjen- og rygkirurgi på 7-9 daglige lejer samt 4 ugentlige lejer til dagkirurgisk gynækologi. Ca. 300 børn over 2 år bedøves årligt til øjenoperationer. Herudover bedøves patienter til ECT, endoskopi- og tandlægeprocedurer samt billeddiagnostiske procedurer. Der ydes anæstesiassistance til den øvrige matrikel. En stor del af øjenoperationerne foregår i et velfungerende dagkirurgisk regi.  
 
På Blegdamsvej varetages anæstesi til neurokirurgiske indgreb på 5 operationslejer, 3500 operationer, heraf ca. 300 børn om året. Særligt området omkring epilepsi – og parkinsonkirurgi er under udvikling. Herudover ydes årligt anæstesi til ca. 500 neuroradiologiske interventioner og omkring 700 MR scanninger med anæstesideltagelse, fortrinsvis børn samt til ECT-behandlinger. 
Et højt specialiseret opvågningsafsnit med 6 pladser (som udvides til 9 1/1 2017) ligger i tilknytning til intensivt afsnit og varetager omkring 3500 opvågningsforløb/år.  
 
Neurointensivt afsnit er landets største og huser 17 neurointensive sengepladser. På Neurointensivafsnittet behandles børn og voksne med CNS-sygdomme og behov for intensivbehandling, fortrinsvis pga. traumatisk hjerneskade, intrakranielle blødninger og tumorer, høje rygmarvslæsioner, status epilepticus og Guillain-Barré syndrom. 
I de akutte forløb udmærker klinikken sig ved stor kontinuitet i patientbehandlingen, idet patienterne fra neurointensiv terapiafsnit behandles både i forbindelse med operation og diverse neuroradiologiske undersøgelser og interventioner. 
 
Tværfagligt Smertecenter har funktioner på begge matrikler. 
 
Klinikken rummer herudover et neuroanæstesiologisk professorat. Begge klinikkens matrikler er præget af stor forskningsaktivitet, både internt og eksternt og i tæt samarbejde med andre specialer. 
 
Ansøgerprofil 
Vi søger en bredt funderet speciallæge i anæstesiologi med faglig rutine i anæstesi, og såfremt man vil deltage i speciallægevagtlaget også i intensiv terapi. Ansøger forventes at være klar til at se udviklingsmuligheder i den nye klinik og være indstillet på at give sit bidrag til udviklingen i Neuroanæstesiologisk Klinik og i Neurocentret.  
 
Om stillingen 
Ansættelsen placeres i Neuroanæstesiologisk Klinik, Neurocentret, med tjeneste på Glostrup matriklen. 
Ansøger kan efter ønske indgå i speciallægevagtlaget. 
 
Der er en speciallæge i tilstedeværelsesvagt samt en reservelæge i vagt til kl. 18:00 alle ugens hverdage (til kl.15 i weekender). 
 
Løn- og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med den gældende overenskomst. 
 
Ønsker om deltidsansættelse vil kunne tilgodeses. 
 
Ansøgningen skal udformes således at dine kompetencer indenfor de 7 lægeroller fremgår, jf. Sundhedsstyrelsens publikation ”De syv lægeroller” (http://www.sst.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf). 

Yderligere oplysninger, inklusiv stillingsbeskrivelse, kan fås hos 
Klinikchef Kim Garde, telefon 35458067/50900407 eller kim.garde@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist mandag den 5/3 – 2018, kl. 12.
 
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 12.