Jobbet "Ledende overlæge til afdelingen Medicinske sygdomme, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabernaa

Dit næste skridt
Til afdelingen Medicinske sygdomme, Aabenraa i Sygehus Sønderjylland søges en ambitiøs og visionær ledende overlæge, der sammen med oversygeplejersken skal videreudvikle afdelingens brede faglige profil, trivsel blandt medarbejderne og patientforløb. Afdelingen er bestående af Mave-tarmsygdomme og Ældresygdomme.  
 
Som ledende overlæge varetager du i samarbejde med oversygeplejersken den strategiske, administrative og faglige ledelse af afdelingen. Du vil indgå i en tæt samarbejdende afdelingsledelse, kendetegnet ved ordentlighed, tillid og sparring på tværs i afdelingen. Afdelingsledelsen har et tæt samarbejde med afdelingssygeplejerskerne og de specialeansvarlige overlæger. Afdelingsledelsen skal fremme et godt arbejdsmiljø, og arbejde aktivt og ambitiøst med kvalitetsudvikling.  
 
I varetagelsen af dette er afdelingsledelsen:  
 • udadrettet og netværksskabende både internt og eksternt  
 • lyttende og inddragende herunder sikre, at de mange kompetencer hos medarbejdere og ledere bliver bragt i spil på en konstruktiv måde  

Afdelingsledelsen i Medicinske Sygdomme Aabenraa bidrager til den generelle udvikling af Sygehus Sønderjylland og viderefører arbejdet med sammenhængende og sikre patientforløb i et godt og konstruktivt samarbejde på tværs internt og eksternt.  

Vi forventer, at du  
 • er speciallæge i relevant speciale med dansk autorisation og bred intern medicinsk erfaring  
 • har viden og erfaringer fra arbejde på forsknings- og udviklingsområdet i bred forstand  
 • fokus på rekruttering og uddannelse, herunder arbejder positivt for et godt fagligt læringsmiljø  
 • har stærke kommunikative egenskaber og evner at formidle både præcist og engageret på alle niveauer  
 • har dokumenteret erfaring indenfor faglig ledelse og personaleledelse, samt ledelse af ledere  
 • er ledelsesmæssigt velfunderet med formel lederuddannelse eller er indstillet på at påbegynde en formel lederuddannelse  
 • har god analytisk kapacitet og dermed gode forudsætninger for strategisk og fremadrettet tænkning  
 • er udadrettet og netværksskabende både internt på sygehuset, i regionen og nationalt  
 • ser perspektiv i og har interesse i tværsektorielt samarbejde  
 • er en lyttende og inddragende leder, der sikrer, at de mange kompetencer hos ledere og medarbejdere bliver opdateret og bringes i spil på en konstruktiv måde  
 • kan bidrage til den generelle udvikling af Sygehus Sønderjylland og videreføre arbejdet med det sammenhængende og sikre patientforløb  
 
Om stillingen  
Den ledende overlæge må, ud over ovenstående, forvente, i et vist omfang, at skulle deltage i afdelingens daglige kliniske arbejde sammen med de øvrige læger. Som ledende overlæge deltager du i regionale fora og grupper som led i driften af regionens sundhedsvæsen og koordinering af de faglige miljøer.  
 
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder: lægefaglig ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademikerrolle og professionalisme.  
 
Ansøgeren bør i ansøgningen forholde sig til disse og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for områderne.  
 
Om afdelingen  
Medicinske Sygdomme, Aabenraa varetager flg. specialer: ældremedicin, blodsygdomme, karkirurgi, samt den brede interne medicin. Fra 1.april 2018 implementeres medicinsk mave-tarmspeciale.  
 
Afdeling for Medicinske sygdomme har 2 sengeafsnit med henholdsvis 22 sengepladser i Ældresygdomme og 25 sengepladser i Mavetarm-sygdomme. Begge afsnit modtager akutte indlagte patienter via FAM (Fælles Akut Modtagelse), når der er behov indlæggelse i mere end 48-72 timer. Der er meget få elektive indlæggelser i Ældresygdomme.  
 
I afdelingen er der et ambulatorium- og dagafsnit for blodsygdomme, hvor der behandles en meget stor del af hæmatologiske patienter fra Sygehus Sønderjyllands optageområde. Der er pt. 2 hæmatologiske overlæger, som har et tæt samarbejde med OUH. Herud over har afdelingen et karkirurgisk ambulatorium, der fungerer som satellit fra Kolding.  
I Medicinske Sygdomme, Aabenraa er der et medicinsk ambulatorium og er geriatrisk ambulatorium, som dagligt har ambulante og subakutte patienter. Pr. 1.4.2018 vil det gastromedicinske ambulatorium ligeledes høre til afdelingen. Den dagmedicinske funktion fungerer sammen med medicinsk ambulatorium, og her modtages medicinske patienter med henblik på bred diagnostik og behandling. Desuden er der i afdelingen specialespecifikke ambulatorier fra Sønderborg, p.t. endokrinologisk- og lungemedicinskambulatorium.  
 
I vagttid samarbejder afdelingen med FAM og kardiologien.  
 
Afdelingen har stort fokus på samarbejde på tværs, såvel internt i afdelingen på tværs af Sygehus Sønderjyllands øvrige afdelinger og tværsektorielt, med henblik på at skabe gode og sammenhængende patientforløb. Afdelingen arbejder fokuseret med Sygehus Sønderjyllands forbedringsmodel.  
 
I Afdelingen er der ansat i alt ca. 120 medarbejdere, heraf ca. 70 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, ca. 21 læger, herunder 10 uddannelseslæger. Afdelingen har hoveduddannelse i geriatri og almen medicin og arbejder på at få hoveduddannelse i gastromedicin, ca. 22 lægesekretærer m.v., samt øvrige tværfaglige medarbejdere.  
 
Om Sygehus Sønderjylland  
Sygehus Sønderjylland har ca. 2.600 medarbejdere fordelt på de tre matrikler Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Sygehuset i Sønderborg er et specialsygehus med særligt fokus på elektive og ambulante aktiviteter. I Tønder fungerer sygehuset primært som medicinsk daghospital. Akut-aktiviteterne er placeret i Aabenraa, som i 2020 er et fuldt udbygget akutsygehus.  
 
Sygehusets organisering fremgår her.  
 
Stillingsbeskrivelse for ledende overlæge på Sygehus Sønderjylland fremgår her.  
 
Vil du vide mere?  
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte:  
Oversygeplejerske Lilian Jensen: 2963 5350, Lilian.Jensen1@rsyd.dk sygeplejefaglig direktør Eva Nielsen: 2895 2789, e.n@rsyd.dk, eller Lægelig direktør Bjarne Dahler-Eriksen: 2328 4068, bde@rsyd.dk.  
 
Løn og ansættelsesforhold  
Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelsen og sker jf. overenskomst for ledende personale. Ansættelsen sker med hovedtjenestested i Aabenraa.  
 
Ansøgning og rekrutteringsproces  
Stillingen søges via nedenstående link.  
 
Ansøgningsfristen er den 27. marts 2018.  
 
Ansættelsessamtaler er planlagt til den 5. april 2018. Der kan blive tale om en test, 2. samtale samt en case.