Jobbet "Sygeplejerske-ssa til retspsykiatriske patienter (R1)" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Midt

Søndersøparken 1, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Regionspsykiatrien Midt (Viborg)
Retspsykiatrisk sengeafsnit R1
 
 
Sygeplejerske eller SOSU-assistent søges til retspsykiatriske patienter i et 6 måneders vikariat
 
Afsnittet har plads til 20 patienter fordelt på 2 etager, 10 patienter på 6. etage med fokus på rehabilitering og udslusning og 10 patienter på 5. etage med fokus på intensiv stabilisering. Alle patienter er kriminelle sindslidende, de fleste med dom til behandling. Indlæggelsestiden kan variere meget, men vil ofte være langvarig. Vi lægger i hverdagen meget vægt på rettidig og tilpasset indgriben, så vi løser problemer, inden de vokser sig store. Udvikling og vækst forudsætter et stabilt og narkofrit miljø. Vi prioriterer også livsstilsintervention; fysisk aktivitet og kost. Vi arbejder med kvalitet jf. forbedringsmodellen. Vi kombinerer kontaktpersonordningen med teamtanken. Behandlingen er en kombination af miljøterapi, samtaler og medicin. Vi træner i konflikthåndtering og konfliktnedtrapning og med fokus på sikkerhed.
 
Kan du lide bøwl og udfordringer? - Og kan du starte hos os 1. april eller snarest herefter, så læs bare videre herunder:
 
Du får mulighed for at gøre en forskel og præge dit job, ved f.eks. at
 • være interesseret i at lære den enkelte patients livshistorie at kende og finde frem til de helbredende hemmeligheder, der kan opstå i relationen mellem jer
 • du medvirker ved planlægning af de gode overgange ved udskrivelsen, så vi forebygger fornyet kriminalitet
 • føre kognitive samtaler med patienten, og dermed motivere denne til at ændre sit liv, og måske finde alternativer?
 • være bindeleddet og familiesammenføre patienten og familien
 • hjælpe patienten med at fastholde de gode intentioner om en sund livsstil med motion frem for narko.
 
Vi kan tilbyde dig en udfordrende hverdag, hvor
 • kollegerne er glade for at spare med hinanden, fagligt som personligt
 • kulturen er dynamisk og konstruktiv
 • mangfoldighed er en styrke og fleksibilitet nødvendig
 • vores værdisæt ”Dialog, dygtighed og dristighed” er en del af vores arbejdsmiljø
 • supervisionen og gruppemøder er formaliseret og planlagt for alle
 • der udarbejdes systematiske risikovurderinger af patienterne
 • der er tilknyttet kompetenceoplæringsprogram.
  
Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:
 • Du er både fagligt og personligt tydelig
 • Du er fysisk og psykisk robust
 • Du evner at LØBE til alarm og evner at konfrontere en vred og udadreagerende person
 • Du kan bevare roen midt i kaos og fungere i spændingsfeltet mellem balletdanseren og bulldozeren (evnen til emotionel selvregulering)
 • Erfaring med miljøterapi
 • Både lyst og tålmodighed til at smelte isbjerge.
 • Du har faglig kompetence og ansvarlighed, også i akutte situationer
 • Du tør påtage dig det faglige ansvar og træde i karakter
 • Du har IT evner på brugerniveau mhp Elektronisk patientjournal og Outlook
 • Du har kendskab til udfordringer i forhold til dobbeltdiagnosepatienter
 • Du har erfaring med at arbejde kognitivt miljøterapeutisk indenfor rammerne af behandlingspsykiatrien mhp trygge og forudsigelige rammer
 • Du mestrer evnen til at danne behandlingsalliancer med de mest komplicerede retslige patienter i Regionen
 • Du har erfaring med DDKM og kvalitetsarbejde
 • Du er aktivt reflekterende og deltager i at udvikle afsnittets værdier og holdninger
 • Du udtrykker din mening konstruktivt og er loyal overfor fællesbeslutninger… også selvom du ikke er helt enig
 • Du er indstillet på at lade dig vejlede og supervisere
 • Du kan opretholde fokus på en respektfuld kommunikation overfor både patienter og kollegaer, også selvom du føler dig presset og uretfærdigt behandlet (evnen til kognitiv selvreflektion).
 
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.
 
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
 
Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Poul Mortensen, 78474153 eller poul.mortensen@ps.rm.dk for yderligere information.
 
 
Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere job sendes elektronisk via stillingsopslaget og skal være os i hænde senest torsdag den 22. marts 2018.
 
Der afholdes ansættelsessamtaler mandag den 26. marts 2018 om eftermiddagen.
 
Indkaldelserne sker via mail fredag den 23. marts 2018.
 
 
 
Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 260 mio. kr. og ca. 550 ansatte.
 
Pr. 1. marts 2018 er afdelingen normeret til 101 sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (12 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (14 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (14 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
 
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     
- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
    Team for psykotiske lidelser 
    Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
    Team for patienter med misbrug og patienter med dom
- Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)
 
 


 
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale