Jobbet "Sygeplejerske ved Kognitiv Klinik, afsnit H20 og afsnit H11, Regionshospitalet Hammel Neurocenter" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Dit næste skridt
En stilling som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Kognitiv klinik, Afsnit H20/H11, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Om stillingen
Som sygeplejerske forventer vi at:
  • du har erfaring indenfor neurorehabilitering, gerne indenfor sygepleje til patienter med kognitive funktionsforstyrrelser
  • du har viden om hjernen, følger efter hjerneskade, kognitive funktionsforstyrrelser, neuropædagogik, samt psykiatri / psykologi.
  • du har personlige kompetencer i forhold til at kunne være i relationen med patienter med svære kognitive forstyrrelser
  • du har erfaring med at samarbejde med kriseramte pårørende til patienter med svære kognitive funktionsforstyrrelser
  • du kan være ansvarshavende i vagt, for 2 afsnit med 30 patienter
  • du har respekt for andres faglighed, og lyst til og erfaring med interdisciplinært teamarbejde
  • du ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø
  • du trives på en dynamisk arbejdsplads hvor der løbende vil ske udvikling i forhold til patientopgaven og kan aktivt bidrage til denne udvikling.
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om afdelingen/centret
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn.

Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede klinikker: Klinik for tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk klinik, Kognitiv klinik og Klinik for børn og unge. Til alle klinikker er tilknyttet et ambulatorium.
Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 behandlingspladser og behandler årligt ca. 700 patienter. Der er ca. 520 ansatte, heraf 60 fysioterapeuter, 60 ergoterapeuter.

Kognitiv Klinik behandler overvejende patienter med kognitive, emotionelle, motivations- og adfærdsmæssige funktionsforstyrrelser, som er en direkte eller indirekte følge af hjerneskaden. Derudover har en del patienter tillige sensomotoriske problemstillinger. Neuropsykologien og neuropædagogikken har en særlig rolle i rehabiliteringen.

Vi arbejder i tværfaglige interdisciplinære teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med talepædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætister.
Neurosygeplejen i Kognitiv Klinik kræver specifikke kompetencer hos sygeplejersken på grund af den særlige kompleksitet. Forudsætninger for høj faglig kvalitet i neurosygeplejen er viden om hjernen, følger efter hjerneskade, kognitive funktionsforstyrrelser, neuropædagogik, samt psykiatri / psykologi. Omsorg og empati er væsentlige, for at kunne udføre sygeplejehandlinger på en værdig måde for patient og pårørende.
Fokus for neurosygeplejen i Kognitiv Klinik er forebyggelse og behandling af komplikationer relateret til hjerneskaden. I den daglige neurorehabiliterende sygepleje er fokus på at øge patienternes evne til at engagere sig i og udføre almindelige dagligdags aktiviteter, med henblik på optimering af funktionsevne og livskvalitet. Dette foregår i tæt samarbejde med patient og pårørende.

Patientgruppen rummer meget komplekse kognitive problemstillinger hvor konfusion og agitation ofte er fremtrædende symptomer, og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din sygeplejefaglige tilgang i patientens neurorehabilitering.

Fagligheden er naturligvis i højsædet, samtidig med at vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø.
Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke den faglige udvikling.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældendeoverenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, afsnit H20 og H11, Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret afdelingssygeplejerske Mie Weinreich, tlf. 7841 9390.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest onsdag den 21. marts 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag den 26. marts 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.