Jobbet "Ledende overlæge - Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Hæmatologisk Afdeling R

Tage-Hansens Gade 2, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
En stilling som ledende overlæge ved Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital er ledig med tiltrædelse 1. maj 2018 eller snarest herefter.
 
Hæmatologisk Afdeling er en højt specialiseret afdeling ved Aarhus Universitetshospital bestående af 3 subspecialiserede sengeafsnit med i alt 43 senge, heraf et dedikeret afsnit til allogen stamcelletransplantation med eget ambulatorium, samt et stort ambulatorium med 7 daglige ambulante spor, daghospital, modtageafsnit og undersøgelsesstuer. Afdelingen har desuden et diagnostisk speciallaboratorium (Hæmodiagnostisk Laboratorium, HDL).
 
Der er ca. 250 ansatte i afdelingen, som samarbejder i et godt tværfagligt miljø, med et veludbygget funktionsledelsessystem.
 
Afdelingen udreder og behandler alle former for blodsygdomme. Det drejer sig om såvel godartede som ondartede sygdomme i blod, knoglemarv og lymfesystem.
 
Hæmodiagnostisk Laboratorium varetager rutinefunktioner i relation til avanceret diagnostik og opfølgning af afdelingens patienter. Laboratoriet har desuden løbende forskningsprojekter inden for basale og translationelle aspekter af ondartede blodsygdomme.
 
Ansvaret for afdelingens forskning ligger hos lærestolsprofessoren, der også er overordnet leder af afdelingens kliniske forskningsenhed. Denne varetager driften af de mange kliniske lægemiddelafprøvningsprotokoller. Der er til afdelingen tilknyttet et forskningsprofessorat i lymfoproliferative sygdomme samt et professorat i cancercytogenetik. Hertil er der aktuelt et fagdidaktisk professorat ved afdelingen. Afdelingen har en aktiv forskningsprofil med vidtforgrenede samarbejder i ind- og udland.
 
Afdelingen varetager en stor uddannelsesforpligtigelse for alle faggrupper, således også præ- og postgraduate uddannelsesforpligtelser for læger. Der er stor forskningsaktivitet og forskningsansatte indenfor afdelingens ekspertområder.
 
Den ledende overlæge samt oversygeplejersken udgør den sidestillede afdelingsledelse, der sammen udøver en åben, anerkendende og dialogbaseret ledelse. Afdelingsledelsen refererer ledelsesmæssigt til Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital. Afdelingen har velfungerende funktionsledelser i alle afsnit.
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i hæmatologi med interesse for - og erfaring med ledelse og indsigt i forskning, gerne med en videnskabelig grad. Ansøgeren forventes at have udprægede evner for samarbejde og kommunikation. Det forventes, at ansøger har en formaliseret lederuddannelse eller ønske om at tage en sådan. Der vil blive lagt vægt på at den ledende overlæge er visionær, har blik for alle faggrupper samt formår at være en tydelig leder.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til aftalen for lægelige chefer indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos oversygeplejerske Marie Møller på 4014 7965, eller lægefaglig direktør, Jørgen Schøler Kristensen på 2016 3201. Se i øvrigt funktionsbeskrivelse her.
Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel.
 
Sammen med ansøgningen skal der endvidere fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skemaet kan hentes her. 
Spørgsmål til fremsendelse af ansøgning, CV, øvrige bilag og skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan rettes til chefsekretær Karin Dandanell-Fridthjof, tlf. 7845 0507
 
Ansøgning og CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats, ledelsesrelateret arbejde m.v. stiles til Hospitalsledelsen på AUH og indsendes elektronisk via nedenstående link.
 
Ansøgningsfrist: Søndag d. 25. marts 2018
 
Første ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 15. Anden ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 16. Mellem første og anden ansættelsessamtale vil der blive gennemført personlighedstest.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.