Jobbet "Fysioterapeut - Vil du være med til at starte et nyt åbent afsnit i retspsykiatrisk regi på Sct. Hans pr. 1.9.2018?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
Åbent retspsykiatrisk sengeafsnit søger fysioterapeut  32 – 37 timer
 
Psykiatrisk Center Sct. Hans åbner pr. 1.9. 2018 et åbent rehabiliteringsafsnit R7 i Bøgehus, samt et tværgående rehabiliteringsteam. September er afsat til fælles introduktion og personaletræning for både afsnittet og rehabiliteringsteamet, og patienterne indflytter fra 1.10.2018
 
Rehabiliteringsafsnittet og det tværgående rehabiliteringsteam er et innovativt initiativ, og det forventes at du medvirker til at opbygge og udvikle konceptet til gavn for patienterne og kolleger på hele Sct. Hans. Initiativet skal også være til inspiration til det nye retspsykiatriske hospital der er under opbygning, og forventes færdigt i 2021
 
Begge funktioner er smukt beliggende ved Roskilde Fjord og tæt på Roskilde bymidte.
 
Sengeafsnit
Rehabiliteringsafsnittet er et døgnafsnit for 12 retspsykiatriske patienter, hvor vi skal have fokus på domsændring, udslusning og udskrivning til egen bolig. Afsnittet skal have brobyggerfunktion til socialpsykiatrien, med mulighed for individuelle forløb.
 
Patienterne har mangeartede og komplekse problemstillinger, som betyder at personalesammensætningen ønskes bredt sammensat med læge, psykolog, socialrådgiver, lægesekretær, sygeplejersker, sosu-assistenter, ergoterapeut, fysioterapeut, psykomotorisk terapeut, pædagoger, plejer, for at tilgodese alle. Normeringen tilsvarer et lukket afsnit.
 
Formålet for afsnittet
Er at udvikle og vedligeholde færdigheder, og skabe grundlag for et bedre udgangspunkt, end da patienten blev indlagt. Patienterne har været indlagt i en kortere eller længere årrække, så en hverdag og et netværk skal ofte reetableres.
 
Med afsæt i den enkelte patients ønsker og behov, planlægges og koordineres behandlingsindsatsen. Patienten motiveres til at kunne mestre egen hverdag, og med fokus på at forebygger og/eller erstatter uhensigtsmæssig adfærd i forhold misbrug og kriminalitet.
 
Faglighed
Der tages udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, den motiverende samtale, rehabilitering og recovery, en integreret tilgang, Safe Wards med mere.
 
Der arbejdes rehabiliterende, med målrettede indsatser, individuelt som gruppebaseret, i tidsbestemt og koordineret form. Indsatsen skal medvirke til at understøtte den enkeltes recovery proces, og i kraft af de lange forløb, vil du være vidne til at dette er muligt.
 
Vi dokumenterer i Sundhedsplatformen, og Sct. Hans er langt i implementeringen. Vi arbejder systematisk med brug af LEAN metoder til udvikling og forbedring af vores arbejdsgange.
 
Vi søger at du
  • Systematisk og målrettet kan tilrettelægge undersøgelse og behandling i arbejdet med at fremme og/eller vedligeholde patientens funktionsevne 
  • Kan arbejde opfindsomt og fleksibelt med meningsfulde aktiviteter og udvikling af mestringsstrategier 
  • Har erfaring med psykiatrisk fysioterapi eller erfaring med at arbejde med mennesker med psykisk sygdom  
  • Evt. har videreuddannelse i BAT eller andre relevante kurser 
  • Evt. har erfaring med tværsektorielt samarbejde 
  • Arbejder reflekteret i et tværfagligt team, lære af andre og byde ind med sin monofaglige viden og erfaring 
  • Har gode samarbejdsevner, som skal bringes i spil i forhold til både patienter og pårørende, kollegaer og samarbejdspartnere i øvrigt 
  • Evt. har kognitiv uddannelse og uddannelse i den motiverende samtale, eller tilegner sig viden herom 
 
Personlige kompetencer
Vi ønsker en tværfaglig praksis, hvor både faglige og personlige kompetencer danner rammen i hverdagen. Det betyder, at du får muligheden for som person også at supplere din faglige praksis med f.eks spændende hobby, håndværk, kreativitet eller andet.
 
Ledelsen
Vi er tre ledere af sengeafsnittet og rehabiliteringsteamet – Pia er afsnitsledende sygeplejerske, Pernille er ledende ergoterapeut og Helle er overlæge. Ledelsesmæssigt vægter vi at være anerkendende, samarbejdende og tydelige i vores ledelsesstil. Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø med forebyggelse af konflikter, suppleret med regelmæssig supervision og løbende kompetenceudvikling, som naturlige elementer.
 
Vi ønsker en kultur, hvor du bidrager med tanker og ideer, og kan fungere i processer, der ikke altid får den ønskede effekt. Vi bygger vejen mens vi går, og der er mange veje til ROM ….
 
På Sct. Hans
Er der tjenesteboliger, kantine, personaleforening, kunstforening, tilbud om fysioterapi, ugentlig opfølgning på frigørelsesgreb og kommunikativ deeskalering. Der er gode busforbindelser fra Roskilde station, og cykelafstand på 2,5 km.
 
Arbejdstid
Der arbejdes i tidsrummet 07.00-23.00, og hver anden weekend. Enkelte arbejdstider er forskudt eksempelvis 11-19, for at tilgodese patienternes døgnrytme.
 
Vi holder Åbent Hus
Tirsdag 8. maj 2018 kl. 15-17 i Bøgehus, på hjørnet af Tofteparken og Bistrup Alle, så kom forbi og se hvor vi skal flytte ind og få en snak.
Samt onsdag den 16. maj 2018 kl. 15:30 - 17:00 samme sted.
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os:
Pia Birkegaard 2946 8554, Pernille Behnke 2944 9011, Helle Nerdrum 2160 3217
 
Ansøgningsfrist er 22. maj kl 12.00, og der afholdes samtaler i ugerne 23, 24, 25 og 26
 
I forbindelse med ansættelse, skal vi indhente 2 referencer, hvoraf den ene bør være fra nuværende nærmeste leder.