Jobbet "Ledende oversygeplejerske, Anæstesiologisk Afdeling" er udløbet

Region Midtjylland

Anæstesiologisk afd.

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
Vi søger en resultatorienteret holdspiller, der sammen med den ledende overlæge kan stå i spidsen for en stor Anæstesiologisk Afdeling

Vi søger en leder, der er synlig og aktiv holdspiller og som sammen med den ledende overlæge har fokus på, at I som afdelingsledelse går foran og sætter mål og retning for en Anæstesiologisk Afdeling, der om to år samles og flytter ind i nye bygninger på Regionshospitalet Gødstrup.

Som holdspiller har du fokus på at skabe gode relationer og samarbejdsdannelse indadtil i afdelingen og udadtil i organisationen. Du er bevidst om den store ledelsesmæssige opgave der ligger i, at I som afdelingsledelsesteam står i front for en afdeling, der kun præsterer godt i samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger. Derfor har du med afsæt i din dynamiske ledelsesstil og relations skabende evner fokus på den væsentlige rolle du spiller i samarbejdsdannelsen med de øvrige afdelinger for at sikre, at vi som hospital leverer høj kvalitet og patientsikkerhed.

Du er en ambitiøs og faglig stærk leder med fokus på forbedringer. Du kan dokumentere opnåelse af resultater indenfor forbedringsdagsordenen, som du kan bruge til at understøtte det fortsatte ledelsesarbejde med at skabe en stærk forbedringskultur, hvor det forventes, at forbedringer fortløbende realiseres understøttet af data.
Du er resultatorienteret og har drive og mod til at stå i spidsen for det hårde arbejde der skal til, for at drive en afdeling, der overholder budgettet, drives effektivt og samtidigt bidrager til indfrielse af effektiviseringsgevinster i forbindelse med udflytning til Regionshospitalet Gødstrup.

For dig betyder det en unik mulighed for at præge processen med den ordentlighed, som er en selvfølge for din ledelse. Vi tilbyder en velfungerende afdeling med et stærkt engageret og professionelt personale og et godt samarbejde med plads til kollegial sparring.
I tæt samarbejde med den ledende overlæge bliver det din opgave at fastholde kursen og sikre, at ambitioner og udvikling baseret på en høj grad af faglighed, evidens og tværfaglighed følges ad.

Rammerne for fremtiden er en udflytning til Regionshospitalet Gødstrup i 2020. Her vil vi bygge videre på solide samarbejdsrelationer mellem afdelingerne i Hospitalsenheden Vest og med hospitaler i og udenfor Region Midtjylland.
Vi er godt i gang med at konkretisere fusionsprocessen og vores flytteplaner i forbindelse med udflytningen, hvor du i tæt samarbejde med den ledende overlæge skal medvirke til at motivere, engagere og bære en forandringsproces igennem og samtidigt have øje for at afdelingen skal bidrage til realisering af effektiviseringsgevinster.
Vores organisation er præget af en flad ledelsesstruktur med stort ledelsesmæssigt råderum, hvor regler og silotænkning ikke får lov at sætte dagsordenen. Vi tilbyder dig en organisation, der sætter patienten først og hvor samarbejde og omgangstone er let og ligefrem.

Dine kvalifikationer
Vi har en forventning om, at du har ledelseserfaring og har en videreuddannelse i ledelse, gerne på masterniveau.
 
Når vi skal finde vores nye ledende oversygeplejerske lægger vi særlig vægt på:
  • At du er udpræget holdspiller og tværfagligt orienteret
  • At du som person i udpræget grad har såvel analytiske som lyttende og dialogiske evner
  • At du er beslutningsdygtig og handlekraftig
Fakta om Anæstesiologisk Afdeling:
Anæstesiologisk Afdeling ledes af afdelingsledelsen, der i fællesskab varetager den overordnede ledelse af afdelingens drift og har fokus på strategisk udvikling. Afdelingsledelsen aftaler indbyrdes fordelingen af ledelsesopgaverne, tilpasset interesser og kompetencer. Den ledende oversygeplejerske har det endelige sygeplejefaglige ansvar i afdelingen.
Anæstesiologisk Afdeling varetager funktioner for den vestlige del af Region Midtjylland, hvor der er et optageområde på ca. 300.000 borgere og har funktioner inden for behandling og pleje af den kritisk syge patient, varetagelse af anæstesi og assistance til operationer samt observation af den nyopererede patient. Endelig foretages genbehandling af operationsinstrumenter.  
Afdelingen er fysisk placeret på to matrikler med parallelle afsnit på Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Herning. Medarbejderstaben på ca. 380 ansatte er sammensat af sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere samt lægesekretærer/sekretærer.
Der er ansat 9 afdelingssygeplejersker og 3 afsnitsoverlæger, der sammen med afdelingsledelsen og den ledende lægesekretær udgør ledelsesforum i Anæstesiologisk Afdeling. Formålet med ledelsesforum er at sikre en bred tværfaglig drøftelse af afdelingens ledelse, kvalitetsarbejde og drift i bred forstand samt at støtte Afdelingsledelsens beslutningstagen.
Afdelingen har stor undervisningsforpligtelse og varetager aktuelt uddannelse af sekretærelever, sygeplejestuderende, medicinstuderende, læger under uddannelse samt specialuddannelserne i intensiv sygepleje og anæstesisygepleje.
Afdelingen bistod i 2017 ved ca. 44.000 operationer.

Praktiske oplysninger
Du kan læse mere om Anæstesiologisk Afdeling her: http://www.vest.rm.dk/afdelinger/anastesiologisk-afdeling/

Link til stillings- og funktionsbeskrivelsen kan rekvireres på nedenstående link:
https://rm.emply.net/GetFile.aspx?id=fa3df30d-25a4-49cd-b1c6-0498b977bfd9
 
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke tlf. 2048 0689 eller ledende overlæge Tommy Midtgaard Jensen tlf. 7843 2849.
 
Ansættelse 1. september 2018 eller efter nærmere aftale.
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Der vil blive anvendt personlighedstest i forbindelse med ansættelsesproceduren.
Ved ansættelsessamtalen vil kandidaterne blive præsenteret for en case med en aktuel problemstilling.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
Ansøgningsfrist: 10. juni 2018
Ansættelsessamtaler vil finde sted torsdag den 28. juni 2018.
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale