Jobbet "Overlæge til Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

 

Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital er i vækst og vi søger en overlæge med interesse og erfaring inden for akut neurologi, samt gerne et eller flere af subspecialerne

 • Epilepsi
 • Multipel sklerose
 • Neuroonkologi

Der vil være mulighed for at deltage i udviklingen af vores neurointensive funktion i samarbejde med Intensiv Afdeling.

Du bliver en del af en universitetsafdeling, hvor vi har fokus på øgede specialiserede behandlingstilbud, forskning, uddannelse og ikke mindst bedre inddragelse af patienter som partnere i eget patientforløb.  Neurologisk Afdeling, SUH, er en afdeling i højt tempo og vækst, hvor engagementet, gejsten og kollegialiteten er høj.

Neurologisk Afdeling

De grundlæggende mål

 • At sikre neurologisk udredning, behandling og pleje på højeste niveau for alle Region Sjællands borgere, der har neurologiske sygdomme eller symptomer
 • At medinddrage patienter og pårørende i videst muligt omfang i alle aspekter af patientens forløb hos os
 • At bidrage nationalt og internationalt til forskning og undervisning på neuro-området, ved en aktiv indsats som understøttes af både afdelingsledelse, sygehusledelse og regionsledelse
 • At understøtte alle medarbejdere i fortsat udvikling og ajourføring på deres faglige viden og kunnen via en åben og støttende atmosfære som fremmer både engagement og læring

Neurologisk Afdeling leverer neurologiske ydelser for hele Region Sjælland. Befolkningsunderlaget er 820.000 borgere, og afdelingen varetager alle de specialiserede neurologiske funktioner i Region Sjælland samt størstedelen af hovedfunktionsopgaverne.  Vi har et tæt samarbejde med regionens akutafdelinger om de akutte neurologiske patientforløb.

Afdelingen yder årligt (2017) i alt 6500 indlæggelser, 18000 ambulante besøg, 5700 neurofysiologiske undersøgelser, samt ca. 300 teleneurologiske konsultationer til Grønland.

Afdelingen består af

 • Sengeafsnit med i alt 59 senge, omfattende:
  • Akut neurovaskulært afsnit, med tre trombolysesenge. Afsnittet er komplet med egen telemetri- og holtermonitoreringsfunktion, ultralydsafsnit og TIA klinik
  • Akut neurologi afsnit med tre semi-intensive overvågningspladser med mulighed for døgndækkende EEG, to elektive epilepsiovervågningspladser (EMU) samt en søvn-monitoreringsseng. Sengeafsnittet har tilknyttet akut-ambulatorium
 • Ambulatorium med behandler afsnit med infusionsrum, specialklinikker for epilepsi, multipel sklerose, bevægeforstyrrelser, botulinumtoksin behandling, neuromuskulære- og cerebrovaskulære sygdomme;
 • Regionalt Videnscenter for Demens
 • Klinisk Forsknings Enhed
 • Tværfaglige støttefunktioner bestående af neuropsykologer, talepædagoger og socialrådgiver
 • Neurofysiologisk Center                              

Alle speciallæger i afdelingen har ugentlig afsat tid til administration, idet vi lægger vægt på, at overlægerne varetager tværgående organisatoriske, uddannelses- udviklings- og ledelsesmæssige opgaver.

Uddannelse er højt prioriteret i afdelingen.  Alle speciallæger forventes aktivt at tage del i uddannelsesfunktioner monofagligt (læger og medicinstuderende) såvel som tværfagligt.

Afdelingen varetager både præ- og postgraduat lægelig uddannelse, og har aktuelt

 • Tre hold á 15 lægestuderende pr. semester
 • Seks læger i hoveduddannelsesstillinger
 • Ti læger i introduktionsstillinger
 • En læger i psykiatri sideuddannelsesstillinger
 • To læger i KBU

Vi har igennem mange år fået meget gode evalueringer af afdelingens uddannelsesindsats (både på www.evaluer.dk og evalueringer fra lægestuderende ved Københavns Universitet).

Afdelingens stab

Der er 24 fuldtidsansatte speciallæger, heraf tre speciallæger i klinisk neurofysiologi samt en speciallæge i intern medicin/geriatri. Herudover tæller afdelingens lægelige stab 20 yngre læger.

Afdelingen har i alt 220 medarbejdere fordelt på syv faggrupper.

Afdelingen er særdeles undervisnings- og forskningsaktiv og i speciallægegruppen er en professor, to kliniske forskningslektorer og tre kliniske lektorer (to C-lektorater og et B-lektorat).  Der er for nuværende syv kliniske assistenter i PhD forløb (en sygeplejerske og seks læger).

Kvalifikationer

 • Speciallæge i neurologi

Erfaringsmæssig

 • Erfaring indenfor for hver af de syv lægeroller
 • Erfaring med akut neurologi og gerne subspeciale erfaring inden for et eller flere af følgende områder: epilepsi, neuroonkologi, multipel sklerose (medicinsk ekspert)

Ansvars og kompetenceområder

Aftales efter ansættelsen på baggrund af den fremgangsrige ansøgers erfaringer og kvalifikationer, men vil omfatte et af ovenstående subspecialer. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Aktuelle stillinger er enten forbundet med deltagelse i døgndækkende trombolysevagt (ca. 2-3 pr. måned) eller bagvagtsfunktion og weekendstuegang ca. hver 10. weekend.  Bagvagtsfunktionen er ikke er formaliseret vagt, men udvidet dagtjeneste på hverdage 08:30 -18 (ca. to gange pr. måned).

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jesper Gyllenborg.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk/suh og om forskningsaktiviteten på www.zuh.dk

Send ansøgning og cv hvoraf din kompetenceprofil fremgår.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her

Ansøgningsfrist 02.07.18

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh