Jobbet "Opslag af kliniske lektorater, subsidiært kliniske undervisningslektorater " er udløbet

Region Hovedstaden

Københavns Universitet, Insititut for klinisk medicin

Nørre Allé 20, 2200 København N

Dit næste skridt

Ved Institut for Klinisk Medicin opslås nedenfor anførte 5-årige stillinger som klinisk lektor, subsidiært klinisk undervisningslektor, til besættelse i perioden 1. februar 2019 til 31. januar 2024. Enkelte ansættelser har en kortere ansættelsesperiode.

En klinisk lektorstilling er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver, herunder eksamen for medicinstuderende ved sygehuse, der varetager undervisning i kliniske fagområder.

Den kliniske lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for den pågældende afdelings eller enheds speciale og den gældende studieplan. Undervisningen omfatter forelæsninger, klinikker og gennemførelse af eksaminer, vejledning ved forskeruddannelse samt deltagelse i bedømmelsesudvalg ved tildeling af ph.d.- og doktorgrader. Stillingen kan omfatte udviklingen af fagområdet samt andre opgaver. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

En klinisk undervisningslektor er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af studenterundervisning på klinisk lektorniveau uden samtidigt krav om tilsvarende forskningsaktivitet.

Arbejdsomfang

En 60 timers klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats A, er forpligtet til at varetage 60 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats A, andre arbejdsopgaver op til 200 timer årligt.

En 30 timers klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats B, er forpligtet til at varetage 30 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats B, andre arbejdsopgaver op til 100 timer årligt.

En 15 timers klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats C, er forpligtet til at varetage 15 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats C, andre opgaver op til 50 timer årligt.

For alle tre typer lektorater gælder at forelæsninger og SAU, som ikke involverer patienter, kan finde sted ved alle KUs hospitaler efter aftale med institutlederen.

Ændringer i løbet af ansættelsesperioden

Fordelingen af de opslåede kliniske lektorater/undervisningslektorater og indplaceringen, er baseret på den nuværende undervisning. Væsentlige ændringer i undervisningen kan betyde, at enkelte lektorater reguleres til en anden type lektorat eller eventuelt bortfalder. Undervisningsbehov og ressourcefordeling vil blive vurderet i forbindelse med hvert semester. Da undervisningsforpligtelsen kan opfyldes som et gennemsnit over 2 år (jf. § 3, stk. 1 i aftale om kliniske lektorer), kan der for den enkelte kliniske lektor blive tale om en efterregulering.

Bliver der i ansættelsesperioden ved den pågældende afdeling ansat en klinisk forskningslektor, vil det opslåede kliniske lektorat for 30 og 15 timers lektoraters vedkommende kunne bortfalde. Såfremt et 60 timers lektorat er opslået, vil det kunne blive konverteret til et 30 timers.

Kvalifikationskrav

Ansættelse forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en af de sygehusafdelinger, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og bliver erklæret kvalificeret af en sagkyndig bedømmer eller af et bedømmelsesudvalg, der er udpeget eller nedsat i henhold til § 4, stk. 2 i bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Kvalifikationskravet for den kliniske lektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, dvs. ph.d.-grad eller doktorgrad. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

Kvalifikationskravet for den kliniske undervisningslektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisningsmæssige kvalifikationer på klinisk lektorniveau samt normalt også, at den pågældende har haft mindst seks års beskæftigelse inden for et for stillingen relevant arbejdsområde.

Kvalifikationskrav hos IKM.

Aflønning

Aflønning sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer af 29. november 2012 mellem Undervisningsministeriet, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre læger om aflønning mv. af kliniske lektorer ved det lægevidenskabelige studium.

En klinisk lektor/undervisningslektor (sats A) aflønnes med et honorar på kr. 100.693 årligt. En klinisk lektor/undervisningslektor (sats B) aflønnes med et årligt honorar på kr. 50.347. En klinisk lektor/undervisningslektor (sats C) aflønnes med et årligt honorar på kr. 25.173. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Honoraret er pensionsgivende og udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Ansøgning mv. Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ , så den er universitetet i hænde senest den 31. august 2018. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansættelsesprocessen

Ansøgere bliver bedømt i henhold til reglerne i Bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter

For mere information kan den ordførende professor for fagspecialet kontaktes. Kontaktoplysninger findes her.

Ledige stillinger fordelt på fagspeciale:

Anæstesiologi

 • Bispebjerg Hospital: 2 stillinger, sats C.
 • Herlev Hospital: 1 stilling, sats C.
 • Hvidovre Hospital: 2 stillinger, sats C.
 • Nordsjællands Hospital – Hillerød: 1 stilling, sats C.
 • Rigshospitalet – Hjertecentret: 1 stilling, sats C.
 • Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats C.

Børne- og ungdomspsykiatri

 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Hillerød: 1 stilling, sats C.
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik – Holbæk: 1 stilling, sats C.
 • Psykiatrien Region Sjælland – Roskilde: 1 stilling, sats C.

Dermato-venerologi

 • Bispebjerg Hospital: 3 stillinger, sats B (subsidiært 6 stillinger sats C).*
 • Gentofte Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

*Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Gynækologi og obstetrik

 • Holbæk Sygehus: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).
 • Hvidovre Hospital: 2 stillinger, sats C.
 • Nordsjællands Hospital – Hillerød: 2 stillinger, sats C.
 • Rigshospitalet - Juliane Marie Centret: 1 stilling, sats C.
 • Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

Intern medicin

 • Slagelse Sygehus – Medicinsk Afdeling: 1 stilling, sats C.*

* Bemærk at stillingen kan søges af alle intern mediciske specialer.

Intern medicin: endokrinologi

 • Bispebjerg Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).*
 • Bispebjerg Hospital: 1 stilling, sats C.

* Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

 • Herlev Hospital: 1 stilling, sats C.
 • Nordsjællands Hospital – Frederikssund: 1 stilling, sats C.
 • Rigshospitalet – Abdominalcentret: 1 stilling, sats A (subsidiært 2 stillinger sats B).*
 • Rigshospitalet – Abdominalcentret: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).*

* Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Intern medicin: hæmatologi

 • Herlev Hospital: 2 stillinger, sats C.
 • Rigshospitalet – Finsencentret: 1 stilling, sats C.

Intern medicin: kardiologi

 • Amager Hospital: 1 stilling, sats C.*
 • Nordsjællands Hospital – Hillerød: 1 stilling, sats C.
 • Rigshospitalet – Hjertecentret: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).
 • Rigshospitalet – Hjertecentret: 1 stilling, sats C.
 • Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).*

*Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Intern medicin: lungesygdomme

 • Gentofte Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).*
 • Hvidovre Hospital: 1 stilling, sats C.
 • Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats C.

* Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Intern medicin: nefrologi

 • Rigshospitalet – Abdominalcentret: 1 stilling, sats A (subsidiært 2 stillinger sats B).*

*Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Intern medicin: reumatologi

 • Frederiksberg Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)..*
 • Gentofte Hospital: 1 stilling, sats A (subsidiært 2 stillinger sats B)*
 • Rigshospitalet – HovedOrtoCentret – Glostrup: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).
 • Sjællands Universitetshospital – Køge: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

* Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Kirurgi

 • Herlev Hospital: 1 stilling, sats C.
 • Holbæk Sygehus: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).
 • Hvidovre Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).
 • Rigshospitalet – Abdominalcentret: 1 stilling, sats C.
 • Sjællands Universitetshospital – Køge: 1 stilling, sats C.
 • Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

Klinisk farmakologi

 • Bispebjerg Hospital: 2 stillinger, sats C.

Neurokirurgi

 • Rigshospitalet – Neurocentret: 1 stilling, sats A (subsidiært 2 stillinger sats B).*
 • Rigshospitalet – Neurocentret: 2 stillinger, sats C.

* Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Neurologi

 • Herlev Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).
 • Herlev Hospital: 1 stilling, sats C.
 • Rigshospitalet – Neurocentret: 1 stilling, sats C.*

* Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Oftalmologi

 • Rigshospitalet – HovedOrtoCentret: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).
 • Rigshospitalet – HovedOrtoCentret – Glostrup: 3 stillinger, sats B (subsidiært 6 stillinger sats C).
 • Rigshospitalet – HovedOrtoCentret – Glostrup: 2 stillinger, sats C.
 • Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

Ortopædisk kirurgi

 • Bispebjerg Hospital: 1 stilling, sats C.
 • Herlev Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).*
 • Herlev Hospital: 3 stillinger, sats C.
 • Hvidovre Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).
 • Hvidovre Hospital: 3 stillinger, sats C.
 • Sjællands Universitetshospital – Køge: 1 stilling, sats C.

*Ansættelsesperioden er 01-01-2019 til 31-01-2024.

Oto-rhino-laryngologi

 • Rigshospitalet – HovedOrtoCentret: 2 stillinger, sats A.
 • Rigshospitalet – HovedOrtoCentret – Gentofte: 1 stilling, sats A.

Patologisk anatomi og cytologi

 • Herlev Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).
 • Herlev Hospital: 1 stilling, sats C.
 • Hvidovre Hospital: 1 stilling, sats A (subsidiært 2 stillinger sats B).

Psykiatri

 • Psykiatrien Region Sjælland – Roskilde: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).
 • Psykiatrisk Center Amager: 1 stilling, sats C.
 • Psykiatrisk Center Frederiksberg: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).
 • Psykiatrisk Center Sct. Hans: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

Pædiatri

 • Herlev Hospital: 2 stillinger, sats C.
 • Næstved Sygehus: 1 stilling, sats B.
 • Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 2 stillinger, sats B (subsidiært 4 stillinger sats C).

Thoraxkirurgi

 • Rigshospitalet – Hjertecentret: 2 stillinger, sats C.

Urologi

 • Herlev Hospital: 1 stilling, sats A (subsidiært 2 stillinger sats B).

CAMES

 • 2 stillinger, sats C.

Cand.scient.san

 • 1 stilling, sats C.

Humanbiologi

 • 2 stillinger, sats C.

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med ca. 7.500 studerende og ca. 3.200 årsværk udgør et inspirerende (internationalt) miljø, hvor forskning og uddannelse er i verdensklasse. Vores mission er at skabe ny viden og erkendelse gennem vores kerneopgaver: Forskning, Uddannelse, Videndeling og Formidling. Med forskningsdiscipliner, der spænder fra molekyle til samfund, bidrager SUND med dygtige kandidater, forskningsresultater og opfindelser til fremtidens sundhed. Se mere på www.sund.ku.dk