Jobbet "Forskningsansvarlig fysio-/ergoterapeut søges til Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg" er udløbet

Region Midtjylland

Diagnostisk Center

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Dit næste skridt
En stilling som forskningsansvarlig fysio-/ergoterapeut ved Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg er ledig til besættelse pr. 1. november 2018 eller efter aftale. 
 
Diagnostisk Center
Overordnet er Diagnostisk Center karakteriseret ved:
 • Særdeles godt fagligt og kollegialt miljø
 • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer
 • Høj (tvær)faglighed
 • Prioriteret forskningsmiljø (fortrinsvis) omkring kliniske, organisatoriske og tværfaglige og tværsektorielle problemstillinger
Som forskningsansvarlig fysio-/ergoterapeut vil du blive en del af Kvalitets-, Innovations- og Forskningsenheden (KIF) i Diagnostisk Center, hvor du refererer til Centerledelsen, som består af to ledende overlæger og en oversygeplejerske. KIF-enheden er sammensat af medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og kompetencer.
Du skal i samarbejde med dine kolleger bidrage til praksisnær udvikling og forskning af den faglige, patientoplevede og organisatoriske kvalitet bl.a. gennem tæt samarbejde med de mange klinikere i centret.
 
Kvalifikationer
Vi ønsker en fysio- eller ergoterapeut med erhvervet ph.d. og som er aktiv forsker.
 
Vi lægger vægt på høj faglig ekspertise, lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af fysio-/ergoterapeuter og andet personale, loyalitet og vilje til at løse udfordringer. Endvidere vægter vi evnen til kollegialt og socialt at indgå i Kvalitets-, Innovations- og Forskningsenheden meget højt, så det gode arbejdsmiljø opretholdes. Godt humør og humor anses for en kvalifikation.
 
Vi forventer, at du mestrer dialogen og relationen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Vi lægger tillige vægt på, at du har evner samt interesse for at arbejde for Diagnostisk Centers mål og strategier og være med til at skabe opmærksomhed i forhold til innovative patientforløb og de nye strategiske interesseområder.
 
Diagnostisk Center og KIF-enheden kan tilbyde et ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter, såvel nationalt som internationalt i form af møder og kurser.

Funktionsområder
 • Igangsætte og lede udviklings- og forskningsprojekter, gerne på ph.d.-niveau
 • Dokumentere og evaluere igangsatte projekter
 • Være sparringspartner og supervisor for fysio- og ergoterapeuter, der har ideer til mulige udviklings- og forskningsprojekter
 • Indgå i et tæt samarbejde med centrets ledere i relation til centrets udvikling og forskning
 • Bidrage til organisatorisk udvikling og læring
 • Bidrage med positive forstyrrelser ved at se på nuværende praksis med nye øjne og turde udfordre eksisterende arbejdsgange
 • Indgå i samarbejde med de øvrige medarbejdere i Kvalitets-, Innovations- og Forskningsenheden samt øvrige forskere i Diagnostisk Center
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse for ergoterapeut her.
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse for fysioterapeut her.

Om Regionshospitalet Silkeborg
Regionshospitalet Silkeborg er en del af Hospitalsenhed Midt, som består af regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.
 
Regionshospitalet Silkeborg er i fuld gang med at udvikle hospitals­ydelser, der direkte målrettes patientens, kommunernes og de praktiserende lægers behov. Alt sammen med det for øje at skabe det excellente patientforløb, hvor opgaven er at blive i stand til at forudse og identificere nye patientforløb, hvor ambitionen er omlægning fra akut til planlagt forløb og fra stationær til ambulant forløb. Etablering af et innovativt og udviklende samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer er centralt i arbejdet mod excellente patientforløb.
 
Diagnostisk Center er en fusion af Medicinsk og Radiologisk Afdeling tilbage i 2011. Regionshospitalet Silkeborg blev i 2007 af regionen udnævnt til et udviklingshospital, hvor Diagnostisk Center skal skabe hensigtsmæssige patientforløb på tværs af specialer og sektorer. Diagnostisk Center fik i 2013 status af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb. Der er en professor og en adjungeret professor i Innovative Patientforløb samt yderligere en adjungeret professor i Diagnostisk Center.
 
Regionshospitalet Silkeborg er siden 2013 kåret til landets bedste mindre hospital af Dagens Medicin og er flere gange kåret til landets bedste uddannelsessted for yngre læger. Reumatologien i region Midtjylland har siden 2011 været centraliseret i Silkeborg og Aarhus, mens Regionsrygcenter Midt er lokaliseret i Silkeborg. Regionsrygcentret består af både Medicinsk Enhed, Kirurgisk Enhed og Forskningsenhed for Sygemeldte. Optageområdet for rygcenteret er godt 800.000 på det akutte område og hele regionen (1,2 mio.) på det kroniske område. Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter hverdage kl. 8-17, inden for næsten alle områder af det medicinske speciale og flexible og åbne indlæggelser 24/7/365. For at kunne varetage udviklingsopgaven optimalt i Diagnostisk Center er alle de 9 interne medicinske specialer samt radiologien integreret i centret, der bl.a. også omfatter onkolog, arbejdsmediciner, klinisk immunologi, kiropraktorer, terapeuter, diætister m.m.
 
Der ses ca. 60.000 ambulante og 4.000 indlagte, akutte medicinske patienter årligt. Regionshospitalet Silkeborg er det sygehus i landet, der ser den største del af patienter uden for eget optageområde og mere end 20 % af samtlige ny-udredninger udføres i Silkeborg.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos oversygeplejerske Knirke Hartmann Thomsen, tlf. 78 41 78 02 eller ledende overlæge Ulrich Fredberg, tlf. 78 41 78 00
 
Alle Hospitalsenhed Midt´s fire matrikler er røgfri, hvilket indebærer, at personalet ikke ryger i arbejdstiden.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest onsdag den 3. oktober 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag, den 12. oktober 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.