Jobbet "Afdelingslæge med speciale i medicinsk gastroenterologi til Medicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt
En halvtidsstilling som afdelingslæge med speciale i medicinsk gastroenterologi eller intern medicin: medicinsk gastroenterologi og hepatologi søges til Medicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, pr. 1/11 2018 eller efter nærmere aftale. 
 
Sydvestjysk Sygehus 
Sydvestjysk Sygehus er akut sygehus for patienter boende i den sydvestlige del af Region Syddanmark. Der er matrikler i Esbjerg og Grindsted. Akutte medicinske patienter indlægges via FAM, fælles akut modtageafdeling. Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus (kardiologi, endokrinologi, hæmatologi, lungemedicin, medicinsk gastroenterologi, reumatologi, onkologi) med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt. Desuden er der overlægeberedskabsvagt i nefrologi. 
 
Gastroenterologien på Sydvestjysk Sygehus 
Gastroenterologien indgår som en del af medicinsk afdeling, og består af: 
• sengeafsnit fælles med kirurgisk gastroenterologi, hvor de gastroenterologiske læger tager sig af patienter indlagt med gastroenterologiske/hepatologiske og almen intern medicinske sygdomme 
• ambulatorium med patienter til udredning og kontrol af akutte og kroniske lidelser i mave/tarmkanalen inkl leversygdomme. Ambulatoriet har et integreret endoskopiafsnit og der foretages alle former for øvre og nedre endoskopier inkl kapselendoskopi. Derudover råder ambulatoriet over moderne udstyr til ultralydsscanning og har for nyligt fået en fibroscanner til klinisk- og forskningsbrug. I ambulatoriet varetages infusionsbehandling (biologiske lægemidler, blodtransfusioner, albumin- og jerninfusioner) ligesom der foretages ascitespunkturer. Endvidere foretages reaktionstidsmåling som led i udredningen af hepatisk encafalopati. I et særligt observationsafsnit klargøres patienter til endoskopi ligesom der foretages monitorering af patienter som har været sederede til endoskopi samt pt. der har fået foretaget leverbiopsi. 
Ambulatoriet har ca 12000 kontakter årligt. 
 
• Det tværfaglige samarbejde vægtes højt og i ambulatoriet er ansat flere sygeplejersker med særlige kompetencer vedr. inflammatorisk tarmsygdom og leverlidelser. For nyligt er der ansat en forskningssygeplejerske. Der fokuseres på patientuddannelse som varetages af sygeplejerskerne bl.a. i kraft af patientskole og konsultationer med ny diagnostiserede IBD patienter. Lignende aktiviteter planlægges for patienter med kroniske leverlidelser. 
 
• Afdelingen er forskningsaktiv indenfor såvel inflammatorisk tarmsygdom som leverlidelser. Forskningsinteresserede vil derfor have gode muligheder for at deltage i samt planlægge projekter.  
 
Gastroenterologien p.t. er bemandet med 2 overlæger og 4 afdelingslæger. Derudover er aktuelt 3 læger i hoveduddannelsesforløb i specialet. Afsnittet har endvidere flere læger i introduktions- og KBU stillinger 
 
FAM – Fælles akut modtageafdeling 
Afdelingen modtager ca. 30-40.000 akutte patienter til samtlige specialer på sygehuset. Afdelingen med 62 senge ligger samlet i stueetagen centralt på sygehuset i helt nyindrettede lokaler. Staben består af ca. 200 engagerede medarbejdere. 
Det daglige arbejde udmøntes i meget tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger, hvor samarbejde på tværs mellem både specialer og personalegrupper både prioriteres og praktiseres. Skadestuearbejdet varetages af behandlersygeplejersker med støtte fra afdelingerne ved behov til de mere komplicerede skader. 
Vagtforhold 
Afdelingslægen forventes at indgå i vagtfælleskabet for medicinsk afdeling som intern medicinsk speciallægevagt (tilstedeværelsesvagt aften/nat hverdage og i weekends døgnvagt – p.t. 19 læger i vagtlaget). Ved vakancer i afdelingens bagvagtslag kan afdelingslægerne i en periode og efter nærmere aftale skulle forrette tjeneste som medicinsk bagvagt 
 
Afdelingslægestillingen 
Afdelingslægerne vil indgå i det daglige arbejde i gastroenterologien sammen med de øvrige speciallæger: direkte patientrelateret arbejde (stuegang i sengeafsnit, ambulatorium inkl endoskopi, kvalitetssikring, forskning og udvikling, samt undervisning og uddannelse af yngre kolleger/andre personalegrupper. 
Afdelingslægen skal anvende 50% af arbejdstiden med klinisk arbejde og 50% på hepatologisk forskning. Forskningsansættelsen er ekstern finansieret. Det er derfor nødvendigt at afdelingslægen har dokumenteret interesse for hepatologi herunder forskningserfaring og kvalifikationer på ph.d. niveau indenfor dette område. 
 
 
De gastroenterologiske læger varetager også i et vist omfang stuegang på almene intern medicinske patienter indlagt på andre sengeafsnit og på det medicinske sengeafsnit på matriklen i Grindsted, og har dagfunktion i FAM. Afdelingslægen vil skulle deltage i disse aktiviteter. 
 
Kvalifikationer 
Speciallæge i medicinsk gastroenterologi eller intern medicin: medicinsk gastroenterologi og hepatologi. Solid dokumenteret forskningserfaring på ph.d. niveau indenfor det hepatologiske fagområde. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
er i henhold til gældende overenskomst med Foreningen af Yngre Læger. 
 
Yderligere oplysninger 
Øvrige oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til specialeansvarlig ledende overlæge, dr.med., ph.d. Torben Knudsen (medicinsk afdeling) – tlf. 79183145, e-mail: torben.knudsen@rsyd.dk 
Oplysninger om Sydvestjysk Sygehus fås på www.sydvestjysksygehus.dk Du er meget velkommen til at læse og se mere om SVS her.
 
Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren.  Se http://www.energimetropol.dk/tilflytterservice/ 
 
Ansøgningen
Fremsendes elektronisk med relevante bilag til nedenstående link. 
Ansøger bedes forholde sig konkret til de 7 speciallægekompetencer. 
 
Ansøgningsfristen er d. 30.09.2019