Jobbet "Afdelingslæge" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Holstebro

Lægårdvej 12 A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
En nyoprettet stilling som afdelingslæge i intern medicin: hæmatologi ved Hospitalsenheden Vest, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller efter aftale.
 
Medicinsk Afdeling
De medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.
 
I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest findes alle grenspecialer indenfor intern medicin fordelt på matriklerne i Holstebro og Herning, undtaget kardiologi som er en selvstændig afdeling. Afdelingen har 108 senge med fordelingen 32 i Herning og 76 i Holstebro. Afdelingens samlede aktivitet i 2017 var 77000 ambulante besøg og 11000 udskrivninger.
 
I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse, og aktuelt har vi også fokus på implementering af den patientansvarlige læge.
 
Hæmatologisk Afsnit
Det hæmatologiske speciale er placeret på Regionshospitalet Holstebro, og afdelingen har regionsfunktion indenfor specialet. Patientunderlaget er på ca. 525.000 og omfatter ud over Hospitalsenheden Vests optageområde også Viborg, Silkeborg og Skive kommuner.
 
Hæmatologisk Afsnit består af Sengeafsnit M1 med 15 senge og ca. 900 udskrivelser pr. år samt Hæmatologisk Dagafsnit med ca. 10.000 ambulante besøg pr. år. I øjeblikket varetager afsnittets speciallæger ambulant behandling af et mindre antal hæmatologiske patienter på Regionshospitalet Viborg.
 
Hæmatologisk Afsnit har et aktivt forskningsmiljø samlet i Hæmatologisk Klinisk Forskningsenhed (KFE), der varetager national og international klinisk forskning indenfor flere hæmatologiske fagområder.
 
Hæmatologien er aktuelt bemandet med fem overlæger og en afdelingslæge med speciale i intern medicin: hæmatologi.
 
Afdelingslægens funktion
Vi søger en speciallæge, som brænder for sit fag, og som ønsker at tage ansvar. Ikke bare for den enkelte patient, men også for afdelingen. Speciallægen skal være med til at udvikle afdelingen, så patienterne får den behandling af høj faglig standard, som tilgodeser patientens ønsker og behov.
 
Planlægningen af det nye hospital i Gødstrup er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen, og her spiller afdelingens læger en stor rolle i planlægningen af udflytningen, som forventes at ske i 2020.
 
Du vil få funktion i både senge- og dagafsnit, hvor arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger og faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov.
 
Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under skyldig hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og specialer til patientens bedste.
 
Hospitalsenheden Vests overordnede værdier er dialog, dygtighed og dristighed, og det forsøger vi at konkretisere.
 
Vi forventer
At du altid sætter patienten først i en travl hverdag og deltager aktivt i vejledning af yngre kolleger. Du skal kunne arbejde i teams, både mono- og tværfagligt, både internt i afdelingen og med andre afdelinger og hospitaler. Du skal kunne kommunikere tydeligt i både tale og skrift.
 
Du skal kunne dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse, og vi ser gerne, at du har særlige kompetencer indenfor et eller flere områder af hæmatologien.
 
Hospitalsenheden Vest har fokus på forskningsaktiviteter, og ansøgere med dokumenteret forskningsaktivitet vil blive foretrukket, jf. funktionsbeskrivelsen. Vi forventer, at den, der ansættes i stillingen, vil indgå aktivt i den hæmatologiske forskning.
 
Du bør i ansøgningen forholde dig til speciallægens syv roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de syv lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere dine kvalifikationer indenfor disse områder.
 
Vi kan tilbyde dig
Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag.
 
Du får mange gode kolleger, og vi har et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt. Vi har stort fokus på undervisningsmiljøet og har skemalagt undervisning tre gange ugentligt.
 
Vagt
Der er etableret tre vagtlag med tilstedeværelsesvagt i Holstebro. Forvagtslaget består af KBU-læger, mellemvagtslaget består af introduktionslæger og læger i første fase af HU-stilling. Bagvagtslaget er dækket af læger i fase 3 og 4 af deres HU-stilling samt af afdelingslæger.
 
I Holstebro er der beredskabsvagt for hæmatologi og nefrologi, som dækkes af overlægerne.
 
Afdelingslægen indgår i Medicinsk Afdelings bagvagtsfunktion.
 
Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: hæmatologi.
 
Lægen skal i samarbejde med de øvrige speciallæger i afdelingen og Afdelingsledelsen medvirke til at optimere den intern medicinske funktion ved Hospitalsenheden Vest. 
 
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.
 
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.
 
Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Stanislaw Pulczynski på tlf. 2091 4560 eller 7843 6847.
 
Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside,www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller word-format. 
 
Din ansøgning vil vi gerne modtage senest søndag den 30. september 2018.

Stillings- og funktionsbeskrivelse