Jobbet "Ledende overlæge søges til Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Børn og Unge

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Højt specialiseret pædiatrisk afdeling søger ledende overlæge med handlekraft og stærke samarbejdsevner

Børn og Unge søger en visionær, dialogorienteret og samarbejdsstærk ledende overlæge, der kan forestå og formulere den store forandring og udvikling, som afdelingen står midt i. En leder, som kan se målet, formidle det og være en markant drivkraft i at nå det.

Nye højt specialiserede behandlinger tages i brug og nye patientgrupper kommer til på Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby. Ny organisering præger hverdagen både i afdelingen og hos mange af de kendte samarbejdspartnere. Børn og Unges berøringsflader med det resterende AUH er blevet flere, og mange af de eksisterende samarbejdsrelationer kalder på fornyet fokus og nye faglige fællesskaber.

Din opgave bliver sammen med oversygeplejersken og afsnitslederne at stå i spidsen for afdelingens nytænkning af og tilpasning til forandringerne. Du skal lede Børn og Unges mange dedikerede medarbejdere, så de kompetent og proaktivt kan varetage opgaverne som krumtap i de mange forskelligartede forløb for patienter i alderen 0-17år. Du skal være med til at sikre, at nye muligheder i de mange forandringer bliver til gode, gennemtænkte patientforløb i tæt samarbejde med andre. Velkommen til!

Om afdelingen
Børn og Unge omfatter følgende pædiatriske fagområder, hvor en eller flere højt specialiserede funktioner varetages inden for hvert fagområde: Onkologi, hæmatologi/hæmofili, reumatologi, endokrinologi/diabetes, allergologi, pulmonologi, infektionsmedicin, immunologi, kardiologi, neurologi, nefrologi, gastroenterologi, hepatologi, neonatologi, socialpædiatri, Center for Sjældne Sygdomme. Desuden er der tætte samarbejder med en række kirurgiske specialer om indlæggelse og ambulant opfølgning i Børn og Unge afdelingens rammer.

Afdelingen består aktuelt af 320 fuldtidsansatte, heraf 47 speciallæger. Der er udover den pædiatriske lærestolsprofessor fem kliniske professorater i afdelingen inden for områderne onkologi (2), reumatologi, neonatologi og neurologi. Afdelingen er organiseret med 71 senge i tre sengeafsnit, en akut modtagelse, placeret i forbindelse med hospitalets fælles akutmodtagelse, og en dagklinik med ambulatoriefunktion inkl. satellit på Regionshospitalet Horsens.

Om stillingen
Den ledende overlæge skal sammen med oversygeplejersken udgøre et stærkt og synligt ledelsesteam, som kan tegne afdelingen udadtil, dyrke og styrke samarbejdsrelationerne til både interne og eksterne parter, og ikke mindst bevare og øge Børn og Unges tiltrækningskraft som arbejdsplads for de allerbedste inden for pædiatri.

Den ledende overlæge skal være god til at delegere såvel opgaver som ledelse. Vigtigt er det, at Børn og Unges nye ledende overlæge forstår at værdsætte, og aktivt og bevidst at gøre brug af den faglige styrke og det store engagement, der findes hos afdelingens afsnitslederkreds, gruppen af speciallæger, og hele personalet i øvrigt.

Det er af stor betydning, at den ledende overlæge er nysgerrig, respektfuld og dyrker en tillidsbaseret dialog i den daglige ledelse.

Derudover skal den ledende overlæge
  • have overblik over afdelingens ressourcer og potentialer og være forudseende ifht. at sikre dem fremadrettet. Sikring af pipeline er en særlig udfordring inden for et så fagområde specialiseret speciale som pædiatrien
  • have øje for talentudvikling og evne at sammensætte gode, dynamiske teams inden for alle fagområder
  • have stærkt fokus på relationen til Børn og Unges mange samarbejdspartnere såvel internt på AUH som regionalt og nationalt. Pædiatrien på AUH er kendt for sit gode samarbejde med voksenspecialerne. Det samarbejde skal den ledende overlæge gå aktivt ind i, udbrede og styrke med henblik på at sikre fælles udvikling og gode, sammenhængende forløb for patienterne
  • indgå i et konstruktivt samarbejde med de øvrige pædiatriske afdelinger i regionen og resten af landet    
  • være ambitiøs med hensyn til sammenhold og team ånd i speciallægegruppen  
  • inspirere til udvikling af effektiv organisering og forbedrede arbejdsgange   
  • facilitere forskning i samarbejde med afdelingens professorer og afdelingens øvrige forskningsaktive læger
  • sikre fokus på uddannelse og videndeling på alle niveauer i afdelingen i samarbejde med det uddannelsesansvarlige sundhedspersonale
  • sikre at Børn og Unge tager et ansvar for udviklingen af pædiatrien i Danmark

Region Midtjyllands overordnede målsætninger og Aarhus Universitetshospitals ledelsesgrundlag, strategi og personalepolitik udgør fundamentet for stillingen. Du indgår i et ligeværdigt samarbejde med oversygeplejersken i afdelingsledelsen herunder ledelse af fem afsnitsledelser.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge inden for pædiatri og med forståelse for de mange fagområder, der er i afdelingen.

Den ledende overlæge skal være respekteret for sine faglige kompetencer, gerne have forskningserfaring, være en visionær og ambitiøs kulturbærer for såvel afdelingen som for faget. Vedkommende skal kunne samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere samt skal kunne agere sikkert og ordentligt i alle relationer, hvorfor det er vigtigt med veludviklede kommunikations- og relations kompetencer.

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelse sker efter overenskomstens regler, dog vil en tjenestemandsansættelse kunne videreføres. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Det er et krav, at du har minimum fem års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for  at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge. 

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for de syv lægeroller; den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, leder/administrator/organisator/sundhedsfremmer, akademiker og professionel. Sammen med ansøgningen skal der endvidere fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skemaet kan hentes her. Ansøgning og CV samt andre relevante bilag stiles til Hospitalsledelsen på AUH og indsendes elektronisk via nedenstående link.

Yderligere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen på 2016 3201 eller på jokris@rm.dk.

Spørgsmål til fremsendelse af ansøgning, CV, øvrige bilag og skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan rettes til chefsekretær Karin Dandanell-Fridthjof på 7845 0507 eller på karidand@rm.dk.

Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan hentes her.

Ansøgningsfrist: 9. december 2018

Første ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 2, 2019. Anden ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 4, 2019. Mellem første og anden ansættelsessamtale vil der blive gennemført personlighedstest.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.