Jobbet "Ledende overlæge til Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Vi søger en ledende overlæge til Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde med ansættelse pr. 01.04.19 eller snarest derefter.

Hæmatologisk Afdeling

Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital er en afdeling, der er kendetegnet ved stor patienttilfredshed, opnået gennem høj faglig standard og fokus på det veltilrettelagte patientforløb med blik for den enkelte patients behov. Afdelingen har i oktober 2018 modtaget Patienternes Pris, en anerkendelse som kommer direkte fra patienterne.

Afdelingen har regionsfunktion, og udgør en ud af landets seks hæmatologiske centerafdelinger. Vi varetager udredning og behandling af samtlige hæmatologiske sygdomme fraset allogen stamcelletransplantation og hæmofili, der kun varetages to steder i landet. Befolkningsgrundlaget i Region Sjælland er ca. 800.000 borgere, og afdelingen har ca. 4000 tilknyttede patienter.

Afdelingens tre hovedopgaver er behandling og pleje af patienter, uddannelse og forskning.

Behandling og pleje af patienter, der er afdelingens kerneydelse, foregår på et højt fagligt niveau. Vi har stort fokus på et sammenhængende og individualiseret patientforløb bestående af kvalificerede bidrag fra alle faggrupper. Det kræver en engageret og samvittighedsfuld indsats fra alle ansatte i afdelingen, hvor arbejdsglæden findes ved det gode patientforløb. Fælles forståelse og respekt for hinanden er nøgleordene i vores mono- og tværfaglige samarbejde.

Afdelingen består af en sengeafdeling med akut modtagelse og 30 sengepladser, et stort ambulatorie med ca. 30.000 årlige kontakter, et dagafsnit, en forløbskoordination, en forskningsenhed og et fælles sekretariat.

Organisatorisk er afdelingen opdelt i tre afsnit, to kliniske og et afsnit for forskning. Afsnitsledelserne og den ledende sekretær referer til afdelingsledelsen bestående af den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske.

Afdelingen deltager i både præ- og postgraduat uddannelse af læger og sygeplejersker. Sundhedspersonale under uddannelse tildeles ansvar gennem aktiv deltagelse i det kliniske arbejde i superviserede rammer. Aktuelt er Region Sjælland sammen med Københavns Universitet ved at opbygge en lægeuddannelse centreret om SUH. Afdelingen vil skulle påtage sig en del opgaver.

Forskningsmæssigt er der stor aktivitet dels i form af kliniske forskningsprotokoller, dels i form af et professorat, hvortil der på nuværende tidspunkt er tilknyttet 8 ph.d. forløb, og dels i form af enhed for sygeplejerskeforskning, hvor der p.t. er tilknyttet et ph.d. forløb samt gennemfører en række forsknings- og udviklingsprojekter af såvel mono- som tværfaglig karakter.

Kvalifikationer

Vi søger en ledende overlæge

  • Der er kvalificeret speciallæge i hæmatologi
  • Som er målrettet, struktureret, motiverende og vedholdende
  • Der er tillidsvækkende, godt kommunikerende og arbejder for et godt arbejdsmiljø. En, som kan tale alles sprog og formidle væsentlige budskaber både vertikalt og horisontalt i organisationen
  • Med faglig tyngde, visioner for det hæmatologiske patientforløb og evnen til at skabe et fælles ejerskab for strategi og handlinger
  • Som sikrer behandlingskvaliteten, forskningskulturen og –miljøet
  • Der kan være med til at styrke afdelingens profil såvel internt som eksternt

Du skal både have erfaring og have opnået resultater inden for organisatorisk arbejde, herunder effektiv tilrettelæggelse af gode individuelle patientforløb og videreudvikling af den kliniske praksis. 

Derudover skal du kunne indgå i et tæt samarbejde med den ledende oversygeplejerske og fremstå som en del af en samlet ledelse for afdelingen. Ledelseserfaring er en forudsætning og teoretisk ledelsesrelevant uddannelse er en fordel.

Sammen med hospitalets øvrige afdelingsledelser og sygehusledelsens udgør du den samlede ledelse af hospitalet, og heraf følger også deltagelse i såvel regionale som lokale faglige råd og udvalg.

Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Ansøgning

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Du er velkommen til at kontakte vicedirektør Beth Lilja, 47 32 10 02 eller ledende oversygeplejerske Tina Lanther, 47 32 48 02, tlant@regionsjaelland.dk for supplerende information.

Løn- og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist 07.01.19

Samtaler 28.01.19

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh