Jobbet "Overlæger/afdelingslæger, Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Kardiologisk Afdeling i Roskilde og Køge

Vi søger speciallæge(r) til at styrke Sjællands Universitetshospitals (SUH) fusionerede Kardiologiske Afdeling i Roskilde og Køge.

Kardiologisk afdeling, som p.t. har funktioner på to matrikler i hhv. Roskilde og Køge, samles 01.03.19 på Sjællands Universitetshospital Roskilde. Der vil være præhospital visitation af visse kardiologiske sygdomme fra Akutsygehuset i Køges optageområde.

 Afdelingen har efter fusionen i Roskilde 2 monitorerede døgnafsnit med tilsammen 48 senge, 8 deldøgns senge i et 5-døgns afsnit samt 12 monitorerede dagpladser i Kardiologisk Laboratorium. Ambulatoriet i Roskilde har både almene kardiologiske funktioner samt specialiserede kardiologiske funktioner, som f.eks. udredning af patienter til hjerteklapkirurgi, kontrol af endokardit, voksne med medfødte hjertesygdomme, familieudredning af arvelige hjertesygdomme, pacemakerkontrol, arytmi- og elektrofysiologisk ambulatorium, CT-KAG, kompleks iskæmi samt synkopeudredning i samarbejde med Geriatrisk og Neurologisk Afdeling.

Afdelingen råder i Roskilde over et moderne kardiologisk laboratorium med 5 kateterisationsrum til udførelse af KAG, elektiv PCI, pacemaker- og ICD implantation samt elektrofysiologi og radiofrekvensablation. I 2023 vil hele den specialiserede kardiologiske funktion være omplaceret til det nye Universitetssygehus i Køge.

Afdelingen har i alt 260 medarbejdere.

Vi lægger vægt på det gode patientforløb, høj faglig kvalitet og et godt arbejdsmiljø. Vi er stærkt optaget af videreudvikling af afdelingen til en fuld universitær centerfunktion på vej mod det nye sygehus i Køge.

Vi arbejder tæt sammen med regionens øvrige kardiologiske funktioner og med hjertecentrene på Rigshospitalet og Odense Universitets Hospital.

Afdelingens lægestab

Vi er en professor, 30 overlæger, fire 1. reservelæger og 12 reservelæger. Afdelingen havde i 2017 22.000 ambulante konsultationer og mere end 4000 invasive undersøgelser og procedurer og 4400 indlæggelser. Overlæger med non-invasiv funktion har udefunktion i Køge i dagtiden.

Afdelingen er forskningsaktiv og har udover et lærestols-professorat i specialet, tilknyttet Ph.d. studerende, og en velfungerende forskningsenhed. Sjællands Universitetshospital har fra primo 2019 forløb i kandidatdelen af medicinstudiet.   

Vagt

Overlæger og afdelingslæger deltager i 12 skiftet rådighedsvagt fra bolig.  

Der er 5 skiftet PCI vagt og 5 skiftet arytmi-vagt betjent af speciallæger samt kardiologisk tilstedeværelses vagt for reservelæger i Roskilde.

Kvalifikationer

  • Speciallæge i Intern Medicin: Kardiologi

Ønskede profil

Vi søger en klinisk forskningsaktiv og fagligt ambitiøs speciallæge, som har interesse og kompetence i klinisk kardiologi og som har fokus inden for synkope og arytmi-området, intensiv kardiologi eller en anden specialiseret klinisk kardiologisk funktion. Du skal være med til at opbygge et fuldt udbygget universitært regionalt center i kardiologi til det nye Universitetshospital i Køge i 2023.

Ansvars og kompetenceområder

Aftales efter ansættelsen på baggrund af ansøgers erfaringer og kvalifikationer. Ansøgere opfordres til at kontakte afdelingsledelsen for nærmere information om mulighederne ved særlige ønsker vedrørende ansættelsen.

Lokalt aftalte funktioner

Afdelingen skal gradvist flytte alle specialiserede funktioner til Køge, når Universitetssygehuset i Køge er udbygget i 2023.  Der planlægges opbygning af en komplet centerfunktion i Køge og bevaret ambulant funktion i Roskilde.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelsen vil ske indenfor den interregionale aftale om ansættelse af overlæger og afdelingslæger.

Der planlægges samtaler d. 28.01.19. eller  29.01.19

Sjællands Universitetshospital.

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde til de nye bygninger i Køge. Sjællands Universitetshospital, Roskilde bliver således omdannet til et specialsygehus, der tilbyder ambulante, smidige og effektive patientforløb til lokalområdets borgere. Sjællands Universitetshospital, Roskilde skal være en stærk spiller i forhold til at udvikle og teste nye former for organisering, teknologi og telemedicin i tæt samarbejde med blandt andet uddannelsesinstitutioner, virksomheder, patienter og kommuner.

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:
http://www.regionsjaelland.dk/suh

Sjællands Universitetshospital

Kardiologisk Afdeling Roskilde og Køge

Sygehusvej 10

4000 Roskilde

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Roskilde og Køge sygehuse anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her

Læs mere om byggeprojektet i Køge 

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh