Jobbet "Områdeansvarlig overlæge til den neonatologiske funktion søges til Børneafdeling E, Herlev Hospital." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Stillingen som områdeansvarlig overlæge ved børneafdeling E, Herlev Hospital er ledig til besættelse pr. 1. april 2019 eller snarest derefter, mhp. funktion i det neonatologiske team og varetagelse af det neonatologiske områdeansvar i samarbejde med afdelingssygeplejersken.   
  
Neonatologi varetages på Herlev Børne- og Ungeafdeling på Regionsniveau med børn født fra 28 gestationsuger og med vægt over 1000 g. Afdelingen rummer et neonatalafsnit med 20 sengepladser samt mulighed for tidligt hjemmeophold for op til 8 patienter. I neonatalafsnittet indlægges ca. 700 børn årligt - hovedparten lige efter fødslen, men afsnittet kan også modtage børn op til 3-6 mdr´s. alderen f.eks. med behov for CPAP pga. respirationsinsufficiens. 
Funktionen har p.t. tilknyttet tre neonatologiske overlæger og en-to afdelingslæger  
 
Overlægen forventes i samarbejde med afdelingssygeplejersken at varetage områdeledelsen på neonatalafsnittet og som led heri deltage i afdelingens ledelsesteam.  
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i pædiatri med ekspertuddannelse i neonatologi eller med dokumenteret bred erfaring i neonatologien svarende hertil. Endvidere interesse og evt. erfaring indenfor ledelse, udvikling, kvalitetssikring og forskning. Erfaring med uddannelse, undervisning og simulationstræning på både monofagligt og tværfagligt niveau vil være en fordel. 
 
Stillingen omfatter bagvagtsfunktion med døgnvagt og rådighed fra bolig. Bagvagten er en fire-fem skiftet neonatal bagvagtsfunktion. I vagten indgår ligeledes almen pædiatriske funktioner og weekendstuegang ca. en dag om måneden. Overlægen indgår i afdelingens stuegangsfunktion, neonatalambulatorium, og andre opgaver såsom studenterundervisning, evt. simulationstræning, supervision af sygeplejersker og yngre læger etc. 
Overlægen forventes at have ansvar for samarbejdet med de tilgrænsende specialer som obstetrik og anæstesi. 
 
 
Om afdelingen: 
Herlev Børneafdeling er en stor almen børneafdeling. Afdelingens optageområde dækker en population på ca. 500.000 indbyggere i Region Hovedstaden, hovedsagelig område Midt.  
Afdelingen har højt specialiseret funktion i pædiatrisk diabetes mellitus, pædiatrisk allergologi, Socialpædiatri og Tourettes syndrom. Lægefaglige fokusområder er derudover endokrinologi, neuropædiatri, neonatologi, infektionssygdomme, nefro-urologi og gastroenterologi, som alle er prioriterede områder. 
 Afdelingen har en stor lægelig videreuddannelsesopgave i form af 25-30 uddannelsessøgende læger. Afdelingen deltager i speciallægeuddannelsen i pædiatri og almen medicin, samt i uddannelsen af medicinstuderende, sygeplejestuderende, paramedicinere, ambulanceførere og jordemoderstuderende. Der er endvidere ekspertuddannelsesforløb indenfor fagområderne pædiatrisk allergologi, neuropædiatri, pædiatrisk endokrinologi, socialpædiatri, akut pædiatri, og neonatologi. Der vil blive lagt vægt på, at ansøger har interesse for uddannelse og deltager i uddannelsen af afdelingens personale. 
Der er fokus på medicinsk kommunikation og etablering af et godt læringsmiljø i tværfagligt regi og der er særlig interesse og aktivitet i tværfaglig medicinsk simulationstræning, som afholdes løbende indenfor neonatologi, akut pædiatri/genoplivning og andre relevante områder.  
 Afdelingen har stor forskningsaktivitet hovedsagelig inden for diabetes, neuropædiatri, astma/allergologi, endokrinologi og neonatologi.  
Til afdelingen er knyttet to pædiatriske professorater samt seks kliniske lektorer. 
 Afdelingen gør stor brug af IT og sammen med hele hospitalet dokumenteres alt patientrelateret arbejde i Sundhedsplatformen. I 2020 vil afdelingen flytte til nye fysiske rammer i Nyt Hospital Herlev i Kvinde-Barn Centret opført på den eksisterende matrikel. Afdelingen vil endvidere være del af det nye Steno Diabetes Center Copenhagen, som opføres på Herlev matriklen. 
 De kommende år vil afdelingen således fokusere meget på at forberede og fortsat implementere disse store tiltag mhp. forbedret anvendelse af Sundhedsplatformen samt forberedelse af indflytningen i de nye fysiske rammer. 
Ansøgeren bør i ansøgningen forholde sig til de 7 lægeroller: medicinsk ekspert, kommunikation, samarbejde, ledelse og administration, sundhedsfremme, akademiker og professionel 
 
 
Yderligere oplysninger kan rekvireres hos ledende overlæge Eva Mosfeldt Jeppesen, tlf. 38689972, overlæge Elisabeth Iyore 38686726 og overlæge Jes Reinholdt 38686075  
Ansøgning bedes indsendt vedlagt CV og kopi af relevante videnskabelige arbejder. 
 
Ansøgningen sendes til ledende overlæge Eva Mosfeldt Jeppesen.  
Ansøgningsfrist 25/1-19 
Samtaler forventes afholdt d. 30/1-19