Jobbet "Ledende overlæge ved Klinisk Biokemisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Stillingen som ledende overlæge ved Klinisk Biokemisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er ledig til besættelse fra 1. maj 2019 eller efter aftale. Vi søger en visionær, åben og beslutningsdygtig leder med gennemslagskraft og en tydelig faglig profil inden for klinisk biokemi. 
 
Om stillingen 
Den ledende overlæge udgør sammen med to ledende bioanalytikere den tværfaglige afdelingsledelse, og varetager det overordnede lægefaglige ansvar for afdelingens opgaver. 
Ledelsesopgaven omfatter ansvar for aktivitet, økonomi, kvalitet og udvikling, fagligt såvel som uddannelses- og forskningsmæssigt. Med afdelingens tværgående opgaver og profil er ledelse og udvikling af samarbejdsrelationer på det samarbejdende Bispebjerg og Frederiksberg Hospital en helt central opgave. 
 
Om hospitalet og afdelingen 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er et af Region Hovedstadens akuthospitaler og betjener omkring 470.000 borgere. Klinisk Biokemisk Afdeling varetager blodprøvetagning, EKG-optagelse samt analysearbejde inden for områderne: Kemi, immunkemi, hæmatologi, koagulation, medikamenter, misbrugsstoffer, syre-base m.fl. Ydelserne udføres for hospitalets kliniske afdelinger og de praktiserende læger i optageområdet ligesom en række specialanalyser udføres på regionalt og nationalt niveau jfr. Sundhedsstyrelsens specialeplan. Der afgives omkring 10 millioner analysesvar årligt.  
  
Afdelingen er akkrediteret af DANAK i henhold til ISO 15 189. 
  
Klinisk Biokemisk Afdeling er placeret på tre matrikler og har ca. 150 medarbejdere indenfor stillingskategorierne bioanalytikere, afdelingsbioanalytikere, biokemikere, andre ikke-lægelige akademikere, sekretærer og administrative medarbejdere. Afdelingen er på lægesiden normeret med én ledende overlæge, to overlæger og tre yngre læger i uddannelsesstillinger.  
 
Om opgaven 
Hovedopgaverne er at varetage den daglige ledelse af Klinisk Biokemisk Afdeling, herunder:  
  • At sætte visionære og realistiske mål for den faglige udvikling på afdelingen i samarbejde med de ledende bioanalytikere  
  • At fremme et godt, engagerende og samlende arbejdsmiljø i afdelingen  
  • At fremme og videreudvikle et godt forskningsmiljø i afdelingen 
  • At udvikle tidssvarende diagnostiske og rådgivende indsatser på det klinisk biokemiske område  
  • At sikre et godt uddannelsesmiljø, og derigennem bidrage til rekruttering til specialet og den lægelige videreuddannelse 
  • At deltage i den videre proces i Nyt Hospital Bispebjerg, der forventes afsluttet i 2023. Afdelingen er imidlertid allerede i færd med at indflytte i en nybygget laboratorie- og logistikbygning, som rummer nye og topmoderne laboratoriefaciliteter i LABLOG-bygningen på Bispebjerg Hospital. Afdelingen er i proces med at opbygge en platform med yderligere automatiseret analyseudstyr, med et bredt repertoire af klinisk biokemiske analyser samt præ- og postprøvehåndtering, placeret i en produktionshal. Desuden opbygges Stand Alone analyseplatforme, specialanalyser og et Forskningsområde 
Kvalifikationer  
Vi søger en ledende overlæge, som med en stærk faglig profil, ledelsesmæssig gennemslagskraft og gode forskningskompetencer, kan gå foran i den fortsatte udvikling af Klinisk Biokemisk Afdeling. 
 
Du skal være speciallæge, overlægekvalificeret og meget gerne med speciale i klinisk biokemi.  
 
Der lægges vægt på at ansøgeren er anerkendt for sine faglige, ledelsesmæssige og forskningsmæssige kompetencer. Vilje til og evner for samarbejde med ledere, medarbejdere og andre samarbejdspartnere i og uden for afdelingen er vigtig, ligesom du skal være i stand til at inspirere, igangsætte og fastholde strategisk faglig udvikling samt innovation og understøtte et aktivt videnskabeligt miljø.  
 
Du skal praktisere en anerkendende, åben og udadvendt ledelsesstil, der kan samle og inspirere hele afdelingen samt fastholde og udvikle det gode samarbejde både internt i afdelingen og med de kliniske afdelinger.   
 
En ansøger med ledelseserfaring og formel lederuddannelse vil blive foretrukket. 
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende bioanalytiker Lise Bødker, telefon: 4015 4805/Helle Larsen, telefon: 2129 2331 eller vicedirektør Kristian Antonsen, telefon: 3863 6071.  
 
Du kan også rekvirere en stillingsbeskrivelse ved henvendelse til direktionssekretær Marianne Birkebæk Anderson, telefon: 3863 6060.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til aftalen vedrørende lægelige chefer indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for ledelse, klinisk biokemi, kommunikation og samarbejde. 
 
Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt i et bedømmelsesudvalg 
  
Ansøgningsfrist er fredag den 1. marts 2019, kl. 12.00.  
 
Du skal i din ansøgning eksplicit forholde dig til de syv lægeroller, som vil indgå i den faglige bedømmelse.    
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 15. marts 2019 og 2.ansættelsessamtale forventes afholdt den 25. marts 2019.  
 
Ansøgere der inviteres til 2.samtale vil blive interviewet (dialog samt profilbeskrivelse) og gennemgå en test i mellem de to samtaler. Interviewet forventes gennemført den 18.-22. marts 2019.