Jobbet "Ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt

 

Ved Medicinsk Afdeling, SUH Køge, er stillingen som ledende overlæge ledig til besættelse pr. 1. april 2019 eller snarest derefter.

Medicinsk Afdeling er en stor og spændende afdeling, som har udviklet sig betydeligt gennem de senere år, men som stadig har et stort potentiale, ikke mindst i lyset af den samlede udvikling, som hospitalets massive udbygning vil indebære.

Sjællands Universitetshospital

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på godt 800.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Sjællands Universitetshospitaler (SUH) Køge og Roskilde, Holbæk sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse. Sjællands Universitetshospital Køge udbygges frem til 2022 til regionens hovedsygehus.

Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Sjællands Universitetshospital er en del af Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Medicinsk Afdeling

Medicinsk Afdeling har fra 2. april 2019 3 sengeafsnit i alt 73 sengepladser og driver desuden en betydelig ambulant virksomhed.

Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske. Herudover består lægestaben af 20 overlæger (heraf 2 specialeansvarlige), syv 1. reservelæger og 12 reservelæger. Afdelingen deltager i hoveduddannelsen af speciallæger i intern medicin: endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, geriatri samt kardiologi og varetager introduktionsuddannelsen i intern medicin.

Personalegruppen består desuden af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, kliniske diætister og lægesekretærer, i alt ca. 180 årsværk.

Afdelingen har et velfungerende MED-udvalg, hvor den ledende overlæge er født formand.

Medicinsk Afdeling har regionsfunktioner i endokrinologi og gastroenterologi/hepatologi. Afdelingen modtager også intern medicinske patienter svarende til et befolkningsgrundlag på 220.000 borgere.

Afdelingen styrker hastigt sin akademiske profil såvel inden for den prægraduate undervisning som indenfor klinisk forskning. Til afdelingen er knyttet et lærestolsprofessorat i medicinsk gastroenterologi og hepatologi ved Københavns Universitet. Et p.t ubesat forskningsprofessorat i endokrinologi. Aktuelt er fire ph.d. studerende på afdelingen indskrevet ved Københavns Universitet. Til afdelingen er knyttet syv kliniske lektorer.

Opgaven

Stillingen ønskes besat med en overlæge-kvalificeret speciallæge i gastroenterologisk eller endokrinologisk speciale. Den ledende overlæge skal have en solid faglig ballast inden for sit område. Vi søger en speciallæge, der sammen med den ledende oversygeplejerske skal sikre:

 • Effektiv drift gennem optimal ressourceudnyttelse, økonomistyring og budgetforståelse

 • Driftsoptimering af hele afdelingen

 • Inspirere til udvikling fagligt og personligt, både egen og andres

 • At udvikle afdelingen så patienterne oplever gode, udviklende og sammenhængende forløb, hvor den faglige kvalitet er i top

 • En tydelig og visionær strategi for afdelingen med henblik på at planlægge overgangen til det fremtidige Sjællands Universitetshospital

 • Lederskab i forhold til kontinuerligt at udvikle og implementere nye arbejdsgange og metoder med henblik på smart ressourceudnyttelse og optimering af patientbehandlingen

 • Anvendelse af ny teknologi i patientbehandlingen samt understøtte anvendelsen af kliniske databaser

 • Rekruttering, udvikling og fastholdelse af kompetent personale

 • Kvalitet i uddannelse af yngre læger og medicinstuderende

Personlige egenskaber:

 • En respekterende, synlig og involverende ledelsesstil samt evne til at koordinere og træffe de nødvendige beslutninger

 • Det konstruktive samarbejde mellem hospitalets afdelinger

 • En positiv indstilling til yderligere at fremme afdelingens omdømme i befolkningen gennem en tydelig patientinddragelse

 • Klar ambition om at levere en indiskutabel høj kvalitet såvel inden for afdelingens egne rammer som i de samlede patientforløb

 • Erfaring med kvalitetsudvikling

 • Forskningsledelse

 • Høje idealer for det kliniske arbejde med udgangspunkt i patienternes behov

 • Veludviklede kommunikative evner og samarbejdsevner

 • Fokus på at skabe positive samspil med patienter, medarbejdere, samarbejdspartnere internt på Sjællands Universitetshospital og eksternt samt i forhold til sygehusledelsen

 • Gode evner til at opretholde et helhedsperspektiv, skabe sammenhænge og mening

 • Strategisk og analytisk tænkning og handlekraft samt vedholdenhed med henblik på at eksekvere beslutninger

 • Løsningsfokuseret tilgang, præget af kreativitet og nytænkning

 • Evne og mod til at træffe beslutninger, afstemt efter mål og strategi for afdelingen og hospitalet

 • Talentudvikling af medarbejdere og inddragelse af deres kompetencer med henblik på at skabe engagement, motivation og virkelyst

 • Høj motivation for at udøve faglig ledelse og personaleledelse

 • Fokus på at etablere rammerne for et godt arbejdsmiljø i afdelingen

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale for lægelige chefer.

Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse. Direktionen i Region Sjæland kan i særlige tilfælde give dispensation for ansøgere med mindre end 5 års erfaring.

Ansøgningsfrist: 1. april 2019.

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vicedirektør Beth Lilja 4732 1002 eller ledende oversygeplejerske MKS Lis Nøddeskou tlf. 4732 2402/ 2031 2005.

 

Stillingsbeskrivelse for ledende overlæge

Medicinsk Afdeling, SUH Køge

 

Optageområde og visitation

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på godt 800.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Sjællands Universitetshospitaler (SUH) Køge og Roskilde, Holbæk sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse. Sjællands Universitetshospital Køge udbygges frem til 2022 til regionens hovedsygehus.

Sjællands Universitetshospital er en del af Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 

Specialer på Sjællands Universitetshospital, Køge

Intern medicin omfattende endokrinologi og medicinsk gastroenterologi/hepatologi. Desuden kirurgi inkl. bariatrisk klinik, ortopædkirurgi, oto-rhino-laryngologi inkl. audiologisk klinik. Anæstesiologi med et intensiv terapiafsnit samt palliationsenhed, reumatologi, klinisk biokemi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin inkl. PET-skanning, billeddiagnostik inkl. CT- og MR-scanning og ultralydsdiagnostik samt arbejdsmedicin.

Alle akutte patienter inklusiv skadespatienter modtages i Akutafdelingen, der har selvstændig ledelse og personalestab.

 

Ledelse

På SUH Køge og Roskilde er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske udgør i fællesskab afdelingsledelsen, der har det ledelses- og driftsmæssige ansvar for afdelingen. Afdelingsledelsen er således ansvarlig for fordeling af funktioner, arbejdsopgaver og ressourcer. Fordelingen skal ske ud fra faglige og funktionelle hensyn, herunder hensyn til helhed i patientforløb. Derudover skal tages hensyn til rationel ressourceanvendelse. Dette kræver et godt og tæt samarbejde i afdelingsledelsen.

Den ledende overlæge fastlægger efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens afdelings-/overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

 

Medicinsk Afdeling

Afdelingen har 73 stationære senge fordelt på 3 sengeafsnit: endokrinologisk/intern medicinsk afsnit (M3), gastroenterologisk/hepatologisk afsnit (M2) og intern medicinsk/gastroenterologisk/reumatologisk afsnit (M6). Personalestaben består af ca. 180 medarbejdere.

Afdelingen har ca. 8.000 årlige indlæggelser med en gennemsnitlig liggetid på 5,58 dage.

Afdelingen har i samarbejde med NSR sygehus regionsfunktion i endokrinologi samt regionsfunktion i gastroenterologi/hepatologi. Ambulatoriefunktionen er opdelt i et diabetes-endokrinologisk ambulatorium og et gastroenterologisk/hepatologisk ambulatorium/dagafsnit.

Den samlede ambulatorieaktivitet udgør ca. 26.000 konsultationer årligt.

 

Afdelingen satser på uddannelse og forskning. Der er til afdelingen knyttet et lærestolsprofessorat i gastroenterologi/hepatologi og desuden et forskningsprofessorat i endokrinologi p.t. ubesat. Afdelingen har p.t. 4 ph.d. studerende, 1 indenfor det endokrinologiske område 3 indenfor det gastroenterologiske område. Afdelingen har i samarbejde med Københavns Universitet 7 kliniske lektorater.

 

Afdelingens lægelige stab

 • Lægestaben består p.t. af 20 afdelings-/overlæger, heraf 2 specialeansvarlige, syv 1. reservelæger samt 12 reservelæger. Afdelingen deltager i hoveduddannelsen af speciallæger i intern medicin: endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, geriatri samt kardiologi og varetager introduktionsuddannelsen i intern medicin.

Afdelingens arbejdstilrettelæggelse

 • Personalestaben er opdelt i specialer, der dækker de respektive sengeafsnit med tilhørende ambulatorium. Der er således et diabetes/endokrinologisk team og et gastroenterologisk/hepatologisk team. En afsnitsledelse bestående af en afdelingssygeplejerske og en afsnitsansvarlig overlæge er ansvarlig for hvert team.

 • Det forventes, at alle speciallæger kan og vil tage ansvar for patienter uden specifik ”grenspeciale-diagnose”

 • Vagten varetages af 1 mellemvagt i bunden vagt med toholdsdrift. Den intern medicinske bagvagt fordeles på overenskomstansatte afdelings-/overlæger og 1. reservelæger og er p.t. 20-skiftet. Bagvagten er tilkaldevagt fra hjemmet fra kl. 21. Herudover er der en endokrinologisk regionsvagt som p.t. er 6-skiftet beredskabsvagt. Tilsvarende er der en gastroenterologisk regionsvagt, som p.t. er en 9-skiftet beredskabsvagt.

 • Sygeplejen arbejder under ledelse af afdelingssygeplejerskerne og har en fastlagt fremmødeprofil.

 • Lægesekretærerne ledes af den ledende lægesekretær.

   

Forventninger til den ledende overlæge

Til stillingen ønskes en overlæge-kvalificeret speciallæge i intern medicin eller et relevant medicinsk speciale. Den ledende overlæge forventes at have en solid faglig ballast inden for sit område og desuden ledelsesmæssige kompetencer på baggrund af erfaring og gerne en mere formel lederuddannelse. Støtte til lederuddannelse kan gives.

I samarbejde med den ledende oversygeplejerske skal du sikre:

 • Effektiv drift gennem optimal ressource udnyttelse, økonomistyring og budgetforståelse
 • Driftsoptimering af hele afdelingen
 • Inspirere til udvikling fagligt og personligt, både egen og andres
 • At udvikle afdelingen så patienterne oplever gode, udviklende og sammenhængende forløb, hvor den faglige kvalitet er i top
 • En tydelig og visionær strategi for afdelingen med henblik på at planlægge overgangen til det fremtidige Sjællands Universitetshospital
 • Lederskab i forhold til kontinuerligt at udvikle og implementere nye arbejdsgange og metoder med henblik på smart ressource udnyttelse og optimering af patientbehandlingen
 • Anvendelse af ny teknologi i patientbehandlingen samt understøtte anvendelsen af kliniske databaser.
 • Rekruttering, udvikling og fastholdelse af kompetent personale
 • Kvalitet i uddannelse af yngre læger og medicinstuderende

Personlige egenskaber:

 • En respekterende, synlig og involverende ledelsesstil samt evne til at koordinere og træffe de nødvendige beslutninger
 • Det konstruktive samarbejde mellem hospitalets afdelinger
 • En positiv indstilling til yderligere at fremme afdelingens omdømme i befolkningen gennem en tydelig patientinddragelse
 • Klar ambition om at levere en indiskutabel høj kvalitet såvel inden for afdelingens egne rammer som i de samlede patientforløb
 • Erfaring med kvalitetsudvikling
 • Forskningsledelse
 • Høje idealer for det kliniske arbejde med udgangspunkt i patienternes behov
 • Veludviklede kommunikative evner og samarbejdsevner
 • Fokus på at skabe positive samspil med patienter, medarbejdere, samarbejdspartnere internt på Sjællands Universitetshospital og eksternt samt i forhold til sygehusledelsen
 • Gode evner til at opretholde et helhedsperspektiv, skabe sammenhænge og mening
 • Strategisk og analytisk tænkning og handlekraft samt vedholdenhed med henblik på at eksekvere beslutninger
 • Løsningsfokuseret tilgang, præget af kreativitet og nytænkning
 • Evne og mod til at træffe beslutninger, afstemt efter mål og strategi for afdelingen og hospitalet
 • Talentudvikling af medarbejdere og inddragelse af deres kompetencer med henblik på at skabe engagement, motivation og virkelyst
 • Høj motivation for at udøve faglig ledelse og personaleledelse
 • Fokus på at etablere rammerne for et godt arbejdsmiljø i afdelingen.

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh