Jobbet "Søger du erfaring med ambulant psykiatri? Så søger Psykiatrisk Center Amager dig som læge til Botilbudsteam" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt
Her er en unik mulighed for en yngre læge til at lære mere om tværfaglige behandlingsforløb og tværsektorielt samarbejde.
 
Psykiatrisk Center Amager har i 2017 etableret et specialiseret ambulant team for patienter, der bor på socialpsykiatriske botilbud i centerets optageområde. 
Der er 8 mellemstore botilbud mellem 25-48 pladser på hvert, som til sammen udgør i alt 317 pladser i optageområdet. Heraf modtager 255 beboere p.t. ambulant behandling på Psykiatrisk Center Amager. I teamet udvikler og varetager vi den samlede udrednings- og behandlingsindsats over for de patienter, der bor på botilbuddene. Derudover har vi i teamet en rådgivnings- og undervisningsfunktion i forhold til botilbuddenes medarbejdere. 
 
Botilbudsteamet er et udgående intensivt ambulant behandlingstilbud i dagtid. Det betyder, at vi i teamet varetager planlagte forløb og iværksætter den støtte, der skal til i ustabile og akutte faser. Vi er fysisk tilgængelige på faste ugedage på de respektive botilbud. I det daglige opsøger teamets læger og sygeplejersker patienterne under indlæggelse, således at teamets erfaringer med patienterne i det ambulante udnyttes bedst muligt, når patienten er indlagt. Teamets læger og sygeplejersker deltager i stuegangssamtaler, pårørendesamtaler, netværksmøder med mere. Vi fungerer i høj grad som bindeled og kommunikator mellem botilbud og sengeafsnit. Vi medvirker til at sikre, at problemstillinger oplevet på botilbud tænkes i beslutninger og tiltag under indlæggelse samtidigt med, at vi i teamet i det omfang som det er muligt aflaster læger på sengeafsnit.  
 
I teamet består vi af en afsnitsledende overlæge, en speciallæge og en yngre læge. Herudover er vi 5 sygeplejersker og en recoverymentor. Som yngre læge vil du derfor have nem adgang til supervision fra to speciallæger med erfaring i teamet. Da vi i temaet arbejder opsøgende, skal du have ret til selvstændigt virke. Vi er altid to til samtalerne og følges med en erfaren sygeplejerske på botilbuddene. Der er mulighed for at følge retslige patienter under supervision af overlæge. 
 
Vi hører til på Digevej-matriklen sammen med døgnafsnit, hvorfor der er god mulighed for videreuddannelse, et godt kollegialt miljø samt lægefaglig undervisning på centeret flere gange ugentlig.
 
De kliniske opgaver består i: 
• Behandlingsansvar for patienter på botilbud i centerets optageområde  
• Deltagelse i netværksmøder med pårørende, plejepersonale, sagsbehandler fra kommuner, døgnafsnit, Kriminalforsorgen og andre samarbejdspartnere.
 
Løn og ansættelsesforhold: 
Der indgår vagtforpligtelse i form af for- eller bagvagter afhængig af kvalifikation. Af hensyn til fremmøde i ambulatorium vil det være 2 gange månedligt.
Stillingen er 37 timer ugentligt i henhold til gældende overenskomst. 
 
Stillingen er ledig fra den 1. april 2019 eller efter aftale. 
 
Ansøgningsprocedure:
Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. 
 
Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til René Sjælland, klinikchef, på mail: rene.sjaelland@regionh.dk og tlf. 21 72 95 01. 
Ansøgningsfrist: Fredag den 1. marts 2019 kl. 12.00. 
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her   
  
Om Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk. 
 
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fem intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk Ambulatorium og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium, APH (Akut Psykiatrisk Hjælp), et Botilbudsteam og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.  
 
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier - klinisk basisuddannelse, speciallæge i almen medicin samt til introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. 
 
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
 
Du kan læse mere om centret her