Jobbet "Klinikchef til Psykiatrisk Center København – Frederiksberg og Rigshospitals afsnittene" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

Dit næste skridt
 
Vi søger en visionær klinikchef med høj faglighed, stærke ledelsesmæssige kompetencer og en solid erfaring fra sengepsykiatrien.  
  
Opgaven  
Psykiatrisk Center København har ca. 1200 ansatte inkl. en stor forskningsenhed. Centret ledes af en centerledelse bestående af en centerchef, tre klinikchefer og tre udviklingschefer.  
 
Du vil som klinikchef, i samarbejde med de øvrige klinikchefer, være overordnet lægefagligt ansvarlig for læger og psykologer samt patientbehandlingen. 
 
Klinikchefen indgår i det strategiske arbejde i centerledelsen og løfter tværgående indsatser på tværs af centret. 
 
Den nye klinikchef skal sammen med udviklingschefen lede sengeafsnittene på Frederiksberg og Rigshospitalet. Klinikchefen har således det overordnede lægefaglige ansvar for sengeafsnittene på Frederiksberg og Rigshospitalet; 5 åbne afsnit, 5 lukkede afsnit, samt et lukket ældrepsykiatrisk afsnit. 
Vi arbejder ud fra en recoveryorienteret tilgang med patienten i centrum, og med et stærkt fokus på at forebygge brugen af tvang. 
Opgaven i forhold til sengeafsnittene er at udvikle samt implementere strategier og handlingsplaner, realisere centrets årsaftale, skabe et professionelt behandlingsmiljø og medvirke til at sikre en velfungerende og attraktiv arbejdsplads.   
 
Klinikchefen indgår endvidere i forskellige tværgående fora i Region Hovedstadens Psykiatri, som bl.a. kan omhandle kvalitetssikring, forskning og udvikling.   
 
 
Klinikchefens hovedopgaver  
 • Bidrage til løbende organisatorisk udvikling af centret og sikre implementering af strategier og handleplaner, samt realisering af centrets årsaftale
 • Ansvarlig for patientforløb og lægelig behandling samt for den faglige videreudvikling af patientbehandlingen, herunder understøtte og facilitere forskning  
 • Ansvarlig for at understøtte effektive og sammenhængende patientforløb, der inddrager patienten og dennes netværk  
 • Sikre rammerne for et professionelt og nærværende behandlingsmiljø på et højt fagligt niveau  
 • Ansvarlig for grund- og videreuddannelse af læger   
 • Udvikle og fastholde medarbejdere og bidrage til at sikre en velfungerende og attraktiv arbejdsplads  
 
Kompetencer 
 • Speciallæge i psykiatri med højt fagligt niveau, bred klinisk erfaring og professionel tilgang til opgaven  
 • Har ledelseserfaring og påtager sig aktivt lederskabet både i forhold til egne og personalets opgaver  
 • Kan formidle beslutninger til og fra ledelsesniveauerne i organisationen og sikre, at de bliver fulgt i det kliniske arbejde  
 • Arbejder målrettet og professionelt med alle opgavetyper, og har erfaring med driftsledelse  
 • Formår at bringe forskningen i centrum af klinisk praksis  
 • Er rollemodel for sine ledere og et velfungerende arbejdsmiljø  
 • Har kendskab til kvalitetsudvikling, planlægning og økonomistyring samt til datadrevet, systematisk forbedringsarbejde  
 
Vilkår  
Klinikchefen refererer til centerchefen.  
 
Ansættelsen sker i henhold til aftalen for lægelige chefer med mulighed for at forhandle tillæg svarende til kvalifikationer.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Centerchef Line Duelund Nielsen på tlf. 40 18 34 66 eller på mail: Line.Duelund.Nielsen@regionh.dk 
 
 
Ansøgning  
Ansøgningsfristen er 20. februar kl. 12.00 
 
Første ansættelsessamtalerunde forventes afholdt d. xx og anden samtalerunde forventes afholdt d. 25. februar. Der vil i forbindelse med ansættelsen af ny klinikchef på PCK, blive foretaget test mellem 1. og 2. samtalerunde.  
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.