Jobbet "Klinikchef til Danmarks største psykiatriske akutmodtagelse på Psykiatrisk Center København samt Bispebjerg og Gentofte afsnittene" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kildegårdsvej 38, 2800 Hellerup

Dit næste skridt
Vil du være med til at forme fremtidens psykiatri og videreudvikle Danmarks største psykiatriske akutmodtagelse?  
 
Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden, er Danmarks største psykiatriske center med en lang række almene og specialiserede tilbud.   
Centeret er kendt for at være i front med nye behandlingstilbud, som bl.a. udspringer af vores anerkendte forskning. Vi har patienten i centrum, og arbejder målrettet med patient- og pårørendeinddragelse ud fra en recoveryorienteret tilgang og kognitiv terapeutisk tænkning. Vi har endvidere et stærkt fokus på at arbejde med metoder, som forebygger brugen af tvang. 
 
Vi søger en visionær klinikchef med høj faglighed, stærke ledelsesmæssige kompetencer og en solid erfaring fra akut- og sengepsykiatrien, som vil stå i spidsen for at udvikle den akutte psykiatri og bidrage til at skabe forskning på området. Den nye klinikchef skal - sammen med udviklingschefen for området - være med til at lede og drive en kompleks organisation, hvor både ambitioner, energi og forventninger er høje.  
 
 
Opgaven  
Psykiatrisk Center København har ca. 1200 ansatte inkl. en stor forskningsenhed. Centret ledes af en centerledelse bestående af en centerchef, tre klinikchefer og tre udviklingschefer.  
 
Du vil som klinikchef, i samarbejde med de øvrige klinikchefer, være overordnet lægefagligt ansvarlig for læger og specialpsykologer samt patientbehandlingen. 
 
Klinikchefen er, som en del af centerledelsen, med til at sætte mål og retning for centeret samt imple­men­tere initiativer og aktiviteter, der bidrager til at opnå centerets mål og sikre en fortsat høj kvalitet i patientbehandlingen.  
 
Den nye klinikchef udgør sammen med udviklingschefen ledelsen for akutmodtagelsen og sengeafsnit på Bispebjerg og Gentofte, hvor opgaven er at udvikle og implementere strategier og handlingsplaner, realisere centerets årsaftale, skabe et professionelt og nærværende behandlingsmiljø og at være medvirkende til at sikre en velfungerende og attraktiv arbejdsplads.   
Klinikchefen har således det overordnede lægefaglige ansvar for akutmodtagelsen med tilhørende akut team, åbnet modtageafsnit, 3 intensive akutte modtageafsnit, 3 lukkede afsnit og 2 åbne afsnit. 
 
Klinikchefen indgår endvidere i samarbejdet med ledelserne på de øvrige centre i RHP, i forskellige tværgående fora som bl.a. kan omhandle kvalitetssikring, forskning og udvikling.   
 
 
Klinikchefens hovedopgaver  
 • Bidrage til løbende organisatorisk udvikling af centret og sikre implementering af strategier og handleplaner, samt realisering af centrets årsaftale  
 • Ansvarlig for at understøtte effektive og sammenhængende patientforløb, der inddrager patienten og dennes netværk  
 • Sikre rammerne for et professionelt og nærværende behandlingsmiljø, herunder sikre kvalitet, effektivitet og diagnostik på et højt fagligt niveau  
 • Ansvarlig for grund- og videreuddannelse af læger       
 • Udvikle og fastholde medarbejdere og bidrage til at sikre en velfungerende og attraktiv arbejdsplads  

 

Personen  

 Den nye klinikchef: 

 • Er speciallæge i psykiatri med højt fagligt niveau, bred klinisk erfaring og professionel tilgang til opgaven  
 • Har ledelseserfaring eller stor lyst til ledelse, og påtager sig aktivt lederskabet både i forhold til egne og personalets opgaver  
 • Kan formidle beslutninger til og fra ledelsesniveauerne i organisationen og sikre, at de bliver fulgt i det kliniske arbejde  
 • Arbejder målrettet og professionelt med alle opgavetyper, og har erfaring med driftsledelse  
 • Har erfaring med og interesse for tilrettelæggelse af patientforløb og kapacitetsstyring  
 • Formår at bringe forskningen i centrum af klinisk praksis  
 • Er rollemodel for sine ledere og et velfungerende arbejdsmiljø  
 • Har kendskab til kvalitetsudvikling, planlægning og økonomistyring   
 • Har kendskab til datadrevet, systematisk forbedringsarbejde via lean metoder samt erfaring med forbedringsledelse  
 
 
Vilkår 
Klinikchefen refererer til centerchefen.  
 
Ansættelsen sker i henhold til aftalen for lægelige chefer med mulighed for at forhandle tillæg svarende til kvalifikationer.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Centerchef Line Duelund Nielsen på tlf. 40183466 eller på mail: Line.Duelund.Nielsen@regionh.dk 
 
 
Ansøgning  
Ansøgningsfristen er 4. marts 2019.  
 
Første ansættelsessamtalerunde forventes afholdt d. 6. marts og anden samtalerunde forventes afholdt d. 14. marts. Der vil i forbindelse med ansættelsen af ny klinikchef på PCK, blive foretaget test mellem 1. og 2. samtalerunde.  
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.