Jobbet "Psykiatrisk sygeplejerske med master- eller kandidatuddannelse til udvikling af det retspsykiatriske speciale" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
Danmarks største retspsykiatriske afdeling, afdeling R på Psykiatrisk Center Sct. Hans søger klinisk sygeplejespecialist fra 1. september 2019 eller aftale til en fuldtidsstilling i stabsfunktion til afdelingsledelsen.  
 
Vi søger en sygeplejerske, der skal bidrage til den fortsatte udvikling af den psykiatriske sygepleje i vore åbne og lukkede sengeafsnit og opsøgende retspsykiatrisk team og hjælpe os med at være så godt forberedte som muligt, når vi i 2021 flytter ind i en nybygget retspsykiatrisk afdeling med 126 senge. 
 
Du får en central rolle sammen med en anden kliniske sygeplejespecialist i udvikling af klinisk evidensbaseret psykiatrisk sygeplejepraksis på avanceret niveau i samarbejde med afdelingsledelsen, kliniske sygeplejespecialister, afdelingssygeplejersker, tværfaglige ledere m.fl. Dit ansvar omfatter både udviklingen af den udøvede sygepleje og kompetencerne hos sygeplejepersonalet. Du vil desuden få et specifikt ansvar for koordinering af kompetenceudvikling, både sygeplejefagligt og tværfagligt.
Afdelingsledelsen ønsker systematisk udvikling af kompetencer i forhold til kerneopgaven, og det bliver en opgave for dig at medvirke til udarbejdelse af en strategi og plan herfor og skabe et overblik over kompetencebehov og kompetenceniveauer. 
 
Vi tør godt love dig et selvstændigt, alsidigt, krævende og spændende job med mange samarbejdspartnere, der brænder for opgaven, der bestemt ikke er nem men meget meningsfuld. Med afsæt i patientforløbet arbejder vi på at bygge en behandlingsindsats op, der forudsætter patientens aktive medvirken til løsning af sine problemer og er recovery-orienteret for at få det bedste behandlingsresultat. Patientforløbet involverer en bred tværfaglig indsats, hvor det monofaglige fundament er suppleret med tværgående kompetencer inden for kognitiv terapi og motiverende interview (MI). Vi anvender en række redskaber til systematisk dataindsamling for at opnå både bedst mulig kvalitet i den tværfaglige behandlingsindsats og størst mulig sikkerhed og tryghed for den enkelte patient, dennes omgivelser og samfundet.
 
Alt, hvad du kommer til at beskæftige dig med, vil pege frem mod ibrugtagning af den nybyggede afdeling i 2021. Nybyggeriet giver os helt nye muligheder for kvalitet i behandlingen, som vi er optaget af at udnytte bedst muligt. 
 
Udviklingen af en specialfunktion stiller særlige krav. Derfor har vi brug for, at du ikke bare er sygeplejerske men er en kyndig klinisk psykiatrisk sygeplejerske. Du kender det retspsykiatriske speciale godt og forstår kompleksiteten i de problemer, patienterne har og som personalet skal støtte dem i at håndtere. Vi ser gerne, at du har viden og praktisk erfaring inden for misbrugsbehandling og kriminalitetsforebyggelse. 
 
Din stærke, kliniske sygeplejefaglige profil understøttes af en tilsvarende stærk teoretisk profil, og du har en akademisk uddannelse på minimum master- eller kandidatniveau med fokus på psykiatrisk sygepleje, og gerne viden om kompetenceudvikling samt forskning og/eller kvalitetsudvikling. 
 
Du har nemt ved at samarbejde med mange forskellige mennesker og mange forskellige faggrupper, og du har gode formidlingsevner både i tale og skrift. Du er vant til og trives med at undervise, vejlede og støtter personer og grupper. 
 
På Psykiatrisk Center Sct. Hans har vi siden begyndelsen af 2015 arbejdet med at implementere en forbedringskultur ved anvendelse af metoder kendt fra Lean. Målet er, at forbedringskulturen bliver en integreret del af kulturen i hele Region Hovedstadens Psykiatri. 
 
Praktiske oplysninger 
Finder du stillingen interessant og ønsker at få mere at vide, kan du rekvirere stillingsbeskrivelsen ved at sende en e-mail til pcscthansafdr@regionh.dk
Du kan også kontakte udviklingschef Niels Aagaard Nielsen på tlf. 23 45 15 95 og få uddybet stillingsopslaget. 
 
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsfrist: 1. marts 2019 kl. 12:00 
 
Ansættelsessamtaler afholdes 8. marts 2019 om formiddagen. Der kan evt. blive tale om 2. samtale, der i så fald afholdes 13. marts 2019. 
 
Læs mere om Psykiatrisk Center Sct. Hans og Retspsykiatrisk afdeling R på www.psykiatri-regionh.dk   
 
Forud for ansættelse vil der blive indhentet reference fra 1-2 personer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger. 
 
Retspsykiatrisk afdeling R på Psykiatrisk Center Sct. Hans er Danmarks største retspsykiatriske afdeling med i alt 116 senge. Afdelingen er ved at bygge en helt ny retspsykiatrisk afdeling med 126 senge, vi forventer at tage i brug i 2021. Afdelingen vil herefter have i alt 156 retspsykiatriske senge – 126  lukkede og 30 åbne – fordelt på 10 afsnit.  
 
Afdeling R varetager sammen med de retspsykiatriske afsnit på PC Glostrup den retspsykiatriske ekspertfunktion i Region Hovedstaden. Afdelingen modtager patienter med behov for specialiseret retspsykiatrisk behandling pga. alvorlige psykiske lidelser og en retslig foranstaltning, Målet er, at patientens livskvalitet øges og reducere risikoen for fornyet kriminalitet. For at dette kan lykkes bygger samarbejdet mellem patient og personale på shared decision making, hvor patienten involveres i den terapeutiske beslutningsproces under hensyntagen til retssikkerheden. Der er fokus på rehabilitering og recovery, tilgangen er tværfaglig med fælles afsæt i kognitiv terapi.