Jobbet "Afdelingslæge Kirurgisk Afdeling - SUH Køge" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt

Afdelingslæge Kirurgisk Afdeling

Sjællands Universitetshospital - Køge

Kirurgisk Afdeling får en stilling ledig som afdelingslæge til besættelse 1. april 2019 eller snarest derefter.

Afhængig af dine interesser og kvalifikationer vil du kunne blive tilknyttet et af vores specialiserede teams som varetager akut, øvre, nedre eller kolorektal kirurgi.

Har du allerede erfaring med et af vores specialområder eller ønsker du at udvide dine kompetencer indenfor disse område, så kontakt os og hør nærmere om dine karrieremuligheder i en faglig stærk afdeling i rivende udvikling. Har du lyst til at arbejde med laparoskopisk kirugi på højt niveau i et stærkt fagligt miljø er du måske vores kommende kollega.

Generelt:

Kirurgisk Afdeling er lokaliseret på 2 geografier, Roskilde og Køge, hvor funktionerne er opdelt med fokus på gode patientforløb og et stærk fagligt miljø. Kirurgisk afdeling varetager behandling som højt specialiseret funktion, regionsfunktion samt hovedfunktion under en fælles Afdelingsledelse. Efter den 1.april 2019 samles de kirurgiske funktioner i Køge.

Kirurgisk afdeling varetager behandling af akutte og benigne kirurgiske lidelser med omkring 6.000 årlige operationer. De fleste akutte patienter indlægges via hospitalets Akut Afdeling. Der foretages desuden udredning og behandling af patienter med akutte kirurgiske problemstillinger fra hospitalets øvrige afdelinger, ligesom der modtages patienter med specialiserede, akutte kirurgiske lidelser fra resten af regionen. Der foretages årligt omkring 3.400 akutte operationer, og ansvaret for disse patienter ligger i sektionen for Akut kirurgi.

Afdelingens sektion for Øvre kirurgi har regionsfunktion samt højt specialiseret funktion og varetager bariatrisk kirurgi i form af gastric bypass, gastric sleeve, reflukskirurgi og operation for parastomale hernier samt operation af større, komplicerede ventralhernier og giganthernier.Der foretages også laparoskopisk operation for inguinalhernier samt cholecystektomier.

Funktionsområdet Nedre Kirurgi varetager behandling af benigne lidelser som IBD kirurgi, behandling af komplicerede crohntilfælde og analfistler samt kirurgisk behandling af analinkontinens for hele regionen.

Sektionen for behandling af kolorektal cancer varetager udredning, behandling og palliation af patienter med cancer i gastrointestinalkanalen.

Størstedelen af patientunderlaget er patienter med kolorektal cancer og afdelingen foretager årligt omkring 400 kolo-rektale resektioner, hvoraf over 90 % er laparoskopiske og omkring 25 % robotassisteret. Dette gør afdelingen til en af landets største på området.

Sektionen har regionsfunktion for hæmatologiske splenektomier samt for kirurgiske lokalbehandling af rektumtumorer.

Afdelingens endoskopiafsnit er også beliggende i Køge. Der foretages årligt omkring 10.000 endoskopier i form gastroskopier, koloskopier samt et stort antal avancerede endoskopiske procedurer som regionsfunktion eksempelvis ERCP, transgastrisk ERCP, EMR, e-FTR,EUL og CELS. Enheden har også regionsfunktion for endoskopisk udredning af børn med gastroenterologiske lidelser i samarbejde med Pædiatrisk afdeling, SUH.

Kirurgisk Afdeling har en stor og meget aktiv forskningsenhed – Center for Surgical Science med mere end 20 tilknyttede forskningsmedarbejdere og med samarbejde nationalt og internationalt. Forskningsenheden afholder hvert år et internationalt symposium, Zealand Surgical Forum; se http://www.zealandsurgicalforum.com/

Siden 2018 har lægestaben ved den kirurgiske funktion på Nykøbing Falster Sygehus refereret til den ledende overlæge ved Kirurgisk afdeling, SUH. I Nykøbing varetages elektiv kirurgi i form af hernie-og galdevejskirurgi samt hæmorideoperationer.

Dine kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat med en motiveret kollega, som sammen med os har lyst til at præge den videre udvikling af afdelingen.

Vi ønsker en kollega, som sammen med os sætter patienten i centrum, stræber efter den bedst mulige kvalitet i behandlingen og som har lyst til at være en del af  et team af dygtige kolleger, som arbejder både nationalt og internationalt for at udvikle både Kirurgisk afdeling og SUH.

Vi forventer, at du er rutineret kirurg både i forhold til åben og laparoskopisk kirurgi og som har lyst til at udvikle dig både fagligt og teknisk.

Da størstedelen af vore operationer i dag foretages laparoskopisk ønsker vi en kollega med dokumenteret erfaring i både åben og laparoskopisk kirurgi.

Kirurgisk Afdeling lægger vægt på, at yde behandling af høj kvalitet på et evidensbaseret grundlag. Vi forventer derfor, at du er forskningsaktiv og at du har vist dette i dit hidtidige karriereforløb. I Kirurgisk afdeling mener vi desuden, at et stærkt fagligt miljø samt et aktivt forskningsmiljø er nødvendigt for at sikre udvikling af såvel faget som den enkelte kirurg. Dette forventer vi du tager aktivt del i.

Afdelingen vægter uddannelse højt, og vi forventer derfor, at du interesserer dig for uddannelse og supervision.Både overlæger og afdelingslæger har uddannelsesforpligtigelse overfor medicinstuderende, introduktionslæger, læger i hoveduddannelse samt andre faggrupper.

Afdelingen har regionens lærestolsprofessorat i kirurgi, ligesom der er både kliniske lektorer og studielektorer tilknyttet.

Speciallægefunktionen indeholder i dag en betydelig mængde administrative opgaver. Disse forsøger vi at fordele jævnt og forventer derfor, at du også deltager i disse opgaver og har erfaring heri.

Vi lægger vægt på, at du udviser engagement og interesserer dig for din egen personlige og faglige udvikling og profilering, og vi forventer, at du aktivt går ind i en udvikling af dig selv og afdelingen.

Arbejdsvilkår:

Afdelingslægen får hovedfunktion (dagarbejde og vagtfunktion) i Køge, og kan i en vis udstrækning have udefunktion i Nykøbing.

Speciallægen indgår i bagvagtslaget sammen med 34 andre speciallæger fordelt som overlæger og afdelingslæger. Vagtfunktionen planlægges afhængig af kvalifikationer som enten tilstedeværelsesvagt eller beredskabsvagt.

Afdelingen er fast forankret i den regionale udvikling af sygehusvæsenet med varetagelse af de specialiserede kirurgiske funktioner for Region Sjælland. De kirurgiske funktioner i afdelingen vil blive samlet i det kommende Universitetshospital i Køge.  

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Personlige og faglige kompetencer:

Speciallægen skal have kompetencer inden for hver af nedenstående 7 roller, på et niveau, der svarer til det, man kan forvente af en rutineret speciallæge, og ansøgningen bedes derfor udformet i henhold til nedenstående.

1. Medicinsk ekspert
Diagnostiske og terapeutiske færdigheder, som er nødvendige for at varetage kompetent og effektiv udredning og behandling.

2. Kommunikator

Kan kommunikere forståeligt, præcist og empatisk med patienter og pårørende; kan lytte, drøfte og formidle relevant information med patienter, pårørende samt kolleger og andre medarbejdere.

3. Samarbejder
Samarbejder effektivt med alle medarbejdere og primær sektor; bidrager effektivt i tværfaglige aktiviteter.

4. Organisator/leder/administrator
Anvender og prioriterer ressourcerne effektivt og afbalancerer hensyn til patientbehandling, uddannelse, administrative funktioner, kvalitetsudvikling og eksterne aktiviteter.

5. Sundhedsfremmer
Bidrager effektivt til øget sundhed hos patienter såvel som hos andre borgere. Erkender og reagerer på de områder, hvor oplysning er påkrævet.

6. Akademiker
Anvender en personlig strategi for kontinuerlig kompetenceudvikling; vurderer information kritisk; faciliteter læring hos patienter, kolleger, uddannelsessøgende læger, studenter og andre personalegrupper; bidrager til udvikling af ny viden.

7. Professionel
Yder høj kvalitet i patientbehandlingen med integritet, ærlighed, medfølelse; udviser passende personlig og medmenneskelig adfærd; praktiserer i etisk overensstemmelse med lægeløftet.

Yderligere oplysninger: Yderligere information kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Møller, mail: henmo@regionsjaelland.dk eller tlf. 47 32 30 01.

 

Ansøgningsfrist 28.februar 2019

 

Ansøgningen forventes opstillet således at ansøger forholder sig til hver af de 7 lægeroller.

Samtale med kvalificerede ansøgere forventes afholdt i uge 12.

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/kirurgisk-afdeling/Sider/default.aspx

og

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/koegesygehus/afdelinger/kirurgisk-afdeling/Sider/default.aspx 

 

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2022, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh