Jobbet "Afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Skive Neurorehabilitering" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Dit næste skridt
En stilling som afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter søges pr 1.5 eller snarest derefter til matriklen i Skive.
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en højtspecialiseret universitetsklinik med neurorehabilitering af patienter, der har fået en erhvervet hjerneskade akut.

Om stillingen
Stilling som afdelingslæge Skive neurorehabilitering er en alsidig klinisk stilling, hvor rollen som patientansvarlig læge i patientforløb er udgangspunktet. Heraf følger behandling af følger til hjerneskade, behandling af comorbiditeter, samarbejde med det tværfaglige team, patient/pårørende samarbejde og samarbejde over sektorerne. Vi eftersøger en special læge med et godt overblik over komplekse forløb med multisyge patienter, forståelse for det hele menneske i rehabiliteringsprocessen og mod til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger fra flere specialer.

Stillingen er lokaliseret knyttet til regionsfunktion og moderatskadede patienter. Opgaven er overvejende stroke-rehabilitering (80%) og herud over TBI, anoksiske skader, SAH og Guillan Barre. I Skive er der i forvejen en neurologisk overlæge, der bliver en tæt sparringspartner.

De to læger i Skive er en del af lægegruppen under Regionshospitalet Hammel Neurocenter, der omfatter følgende specialer: neurologi, neurokirurgi, intern medicin, psykiatri, pædiatri og almen medicin. Vi er omkring 15 læger i alt.

Dagarbejdet består i stuegang og almindelig klinisk arbejde, ugentlig tværfaglig konference, patient-pårørende møder i samarbejde med det tværfaglige team, samarbejde over sektorerne, ambulatoriearbejde og udvikling af faget. Vi er organiseret med fast lægetilknytning til et bestemt afsnit, hvilket giver både stor kontinuitet og stort ansvar for patientforløbene. Lægerne har et tæt samarbejde i afsnittet med afdelingssygeplejersken og den ledende terapeut i ledelse af patientforløbene, - afsnittets triadeledelse. Der vil således være mulighed for deltagelse i både ledelse, udvikling og forskningsarbejde. Stillingen i Skive er vagtfri.
 
Kompetencer
  • Speciallæge med nogle års erfaring og lyst til at arbejde tværfagligt
  • Et godt overblik over patientforløb med mange aktører og evne til at lede forløbet
  • Gode samarbejdsevner med de lægelige specialer og i den tværfaglige gruppe omkring patienten (terapeuter, sygeplejersker, neuropsykologer, logopæder, socialrådgivere, lægesekretærer).
  • Kommunikation på en relationel og respektfuld facon med rettidig og rette information til både patient, pårørende og fagprofessionelle.
  • Udviklingsminded i et specialeområde under rivende udvikling
  • Ansvarlig og selvstændig i opgaveløsningen overfor patienter/pårørende, kolleger og egen læring
  • Glæde ved lægefaget, patienterne og rehabiliteringsfaget
Der vil blive planlagt en omfattende introduktion til specialet og neurocenteret.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.
 
Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (traumer, SAH, apoplexi, anoxisk skade, infektioner, tumorer) på de to matrikler i Hammel og i Skive.
Neurocenteret er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage den højtspecialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, med et patientgrundlag på ca. 3 mio. Neurocenteret er faglig ansvarlig for neurorehabiliteringssenge i Hammel, Skive, Silkeborg og Lemvig (fra 2019).

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er opbygget med i 4 subspecialiserede klinikker: klinik for tidlig neurorehabilitering, kognitiv klinik, sensomotorisk klinik, børne-ungeklinikken og ambulatorium beliggende i Hammel; 30 senge på to afsnit i Skive og 13 senge i Lemvig fra 1.4. Neurocenteret har ca. 650 medarbejdere, 19 specialer og 12 afsnit. Herudover har neurocenteret tilknyttet 6½ seng på intensiv afdeling i Silkeborg, hvor patienter i respirator kan modtages til neurorehabilitering.

Der er en større forskningsenhed med 1 professor og omkring 10 phd-studerende under Aarhus Universitetshospital. Endeligt en større uddannelsesafdeling med såvel interne som eksterne kurser i emner vedrørende neurorehabilitering.
 
Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk
 
Særligt om ledelsesforhold
Centerledelsen udgøres af den ledende overlæge, den ledende oversygeplejerske og den ledende terapeut. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. Der udøves værdibaseret ledelse kombineret med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter de 4 Regionshospitaler Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.400 medarbejdere samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst med Foreningen af Speciallæger.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Merete Stubkjær Christensen på tlf. 3054 2369 / 7841 9001
Ledende oversygeplejerske Bente Dam på tlf. 7841 9002
 
Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde den 29. marts 2019 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.
Samtaler afholdes den 8. april 2019 i Skive.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale