Jobbet "Ledende overlæge, Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Ledende overlæge, Kardiologisk Afdeling ved Sjællands Universitetshospital

Kardiologisk Afdeling i Roskilde og Køge

Kardiologisk Afdeling søger en visionær, dialogorienteret og samarbejdsstærk ledende overlæge, der kan forestå og formulere den store forandring og udvikling, som afdelingen står midt i. En tydelig leder, som ser fag, ledelse og organisation som et fælles mål, der skal formidles og ledes i faglige fællesskaber – både i afdelingen, på universitetshospitalet og med øvrige eksterne samarbejdspartnere.

Nye specialiserede behandlinger og dermed nye patientgrupper kommer til på Kardiologisk afdeling. Ny organisering præger hverdagen både i afdelingen og hos mange af de kendte samarbejdspartnere. Patienternes berøringsflader er blevet flere, og mange af de eksisterende samarbejdsrelationer kalder på fornyet fokus og nye faglige fællesskaber.

Din opgave bliver sammen med den ledende oversygeplejerske og afsnitslederne at stå i spidsen for afdelingens nytænkning af og tilpasning til forandringer, herunder fusionering af sengeafsnit. Desuden fortsætte opbygning af forskningsmiljø i afdelingen. Alt sammen som led i udviklingen mod et højt specialiseret center i det kommende universitetshospital i Køge i 2024

Kardiologisk Afdeling SUH er Region Sjællands specialiserede kardiologiske afdeling med regionale og højt specialiserede kardiologiske funktioner. Afdelingen blev 1.3.19 samlet på SUH Roskilde ved flytning af det kardiologiske afsnit og ambulatorium fra Køge til Roskilde. Der er præhospital visitation af visse kardiologiske sygdomme fra Akutsygehuset i Køges optageområde til Roskilde, og afdelingen har alle årets dage en tilsyns- og visitationslæge i udefunktion i Køge.

Afdelingen har efter fusionen i Roskilde 2 monitorerede døgnafsnit med tilsammen 48 senge, 8 deldøgns senge, samt 12 monitorerede dagpladser i Kardiologisk Laboratorium. Ambulatoriet i Roskilde har både almene kardiologiske funktioner samt specialiserede kardiologiske funktioner, som udredning af patienter til hjerteklapkirurgi, kontrol og udredning af endokarditis, voksne med medfødte hjertesygdomme, familieudredning af arvelige hjertesygdomme, pacemakerkontrol, arytmi- og elektrofysiologisk ambulatorium, CT-KAG, hjerte-MR og kompleks iskæmi samt synkopeudredning i samarbejde med Neurologisk Afdeling.

Afdelingen råder i Roskilde over et moderne kardiologisk laboratorium med 5 kateterisationsrum til udførelse af KAG, elektiv PCI, pacemaker- og ICD implantation samt elektrofysiologi og radiofrekvensablation. I 2024 vil hele den specialiserede kardiologiske funktion være omplaceret til det nye Universitetshospital i Køge.

Afdelingen har i alt 260 medarbejdere.

Vi lægger vægt på det gode patientforløb, høj faglig kvalitet og et godt arbejdsmiljø. Vi er stærkt optaget af videreudvikling af afdelingen til en fuld universitær centerfunktion på vej mod det nye universitetshospital i Køge.

Vi arbejder tæt sammen med regionens øvrige kardiologiske funktioner og med hjertecentrene på Rigshospitalet og Odense Universitets Hospital.

Afdelingens lægestab og vagtbemanding

Vi er 1 professor, 30 overlæger, 4 1. reservelæger og 13 reservelæger. Afdelingen havde i 2017 22.000 ambulante konsultationer og mere end 4000 invasive undersøgelser og procedurer og 4400 indlæggelser. Overlæger med non-invasiv funktion har udefunktion i Køge i dagtiden.

SUH har fra primo 2019 forløb i kandidat delen af medicinstudiet, hvor Kardiologisk Afdeling bidrager.

Overlæger, afdelingslæger og H-læger i bagvagt deltager i 12 skiftet rådighedsvagt fra bolig.  

Der er 5 skiftet PCI vagt og 5 skiftet arytmi vagt betjent af speciallæger samt kardiologisk tilstedeværelses vagt for reservelæger i Roskilde.

Forskning

Afdelingen er forskningsaktiv og har udover et lærestols-professorat i kardiologi, tilknyttet PhD studerende, Post.doc sygeplejerske og en velfungerende forskningsenhed med flere projektsygeplejersker ansat. En stor andel af overlægerne i afdelingen er aktive forskere og med i større forskningsmiljøer både nationalt og internationalt inden for blandt andet invasiv kardiologi og endokarditis. Forskningen i sygeplejen omhandler screening for hjertekarsygdom og multicenterprojekter, der ser på patientforløb efter PCI. Det indebærer publikationer inden for en bred vifte af kardiologiske problemstillinger. I 2018 var ansatte på afdelingen (med)forfattere på 36 peer-reviewed artikler, og afdelingen har gennem flere år publiceret godt.

Vi vægter følgende egenskaber højt:

 • Evne til at fastholde fokus på kerneopgaven i en tid med forandringer og løbende udfordringer
 • Ambition på patienternes, fagets, afdelingens og hospitalets vegne
 • God forståelse for vilkår og rammer i forhold til at arbejde i en politisk styret organisation
 • Gode tværfaglige samarbejdsevner med fokus på fælles løsninger til gavn for patienten
 • Klar og motiverende kommunikation med fokus på et højt informationsniveau
 • Forståelse for arbejdsmiljøets betydning for at vi kan yde patientbehandling på et højt niveau
 • Forståelse for forskningens betydning for afdelingens udvikling
 • Innovativ og konstruktiv og at du kan Inspirere til udvikling fagligt og personligt, både egen og andres
 • Lederskab i forhold til kontinuerligt at udvikle og implementere nye arbejdsgange og metoder med henblik på smart ressourceudnyttelse og optimering af patientbehandlingen
 • Anvendelse af ny teknologi i patientbehandlingen samt understøtte anvendelsen af kliniske databaser
 • Rekruttering, udvikling og fastholdelse af kompetent personale
 • Kvalitet i uddannelse af yngre læger og medicinstuderende

Dine kvalifikationer

Vi søger en erfaren speciallæge i kardiologi, gerne med relevant lederuddannelse. Vi forventer at du har erfaring med ledelse. Sammen med den ledende oversygeplejerske skal du på den nyligt fusionerede kardiologiske afdeling sikre:

 • Effektiv drift gennem optimal kapacitets- og ressourceudnyttelse – både i egen afdeling og tværgående i forhold til de afdelinger, der samarbejdes med
 • En tydelig og visionær strategi for at udvikle afdelingen til at indgå i fremtidens Region Sjællands Universitetshospital
 • At afdelingen fremmer og bevarer et skarpt fokus på høj faglighed i behandlingen
 • At afdelingen skaber rammerne for forskning og uddannelse på et højt niveau

Efter vores fusion med Kardiologisk afdeling i Køge, er det vigtigt at du som ledende overlæge har:

 • Evne til at reorganisere en stor afdeling, således at denne bliver velfungerende. Herunder at det sikres, at ledere på alle niveauer i afdelingen har de rette kompetencer og muligheder for at træffe ledelsesbeslutninger i hverda
 • At afdelingen varetager en ikke ubetydelig præ- og postgraduat uddannelsesindsats af både sygeplejersker og læger indenfor det kardiologiske speciale

Dine personlige egenskaber:

 • En respekterende, synlig og involverende ledelsesstil samt evne til at koordinere og træffe de nødvendige beslutninger
 • Veludviklede kommunikative evner og samarbejdsevner og meget gerne med et humoristisk twist
 • En positiv indstilling til yderligere at fremme afdelingens omdømme i befolkningen gennem en tydelig patientinddragelse
 • Klar ambition om at levere en indiskutabel høj kvalitet såvel inden for afdelingens egne rammer som i de samlede patientforløb
 • Erfaring med kvalitetsudvikling og forskningsledelse
 • Høje idealer for det kliniske arbejde med udgangspunkt i patienternes behov
 • Gode evner til at opretholde et helhedsperspektiv, skabe sammenhænge og mening
 • Strategisk og analytisk tænkning og handlekraft samt vedholdenhed med henblik på at eksekvere beslutninger
 • Løsningsfokuseret tilgang, præget af kreativitet og nytænkning

Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale for lægelige chefer.

Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse. Direktionen i Region Sjælland kan i særlige tilfælde give dispensation for ansøgere med mindre end 5 års erfaring.

Ansøgningsfrist: 16. april 2019.   Elektronisk ansøgning og CV foretrækkes.

Der planlægges samtaler den 29. eller 30. april 2019.

Yderligere oplysninger: Ledende oversygeplejerske Jytte Hykkelbjerg Bruhn kan kontaktes på mobil: +45 22 88 12 95.

Vicedirektør Beth Lilja kan kontaktes på mobil: +45 21 48 85 86

Sygehusdirektør Niels Würgler Hansen kan kontaktes på mobil: +45 25 27 56 41

Sjællands Universitetshospital.

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde til de nye bygninger i Køge. Sjællands Universitetshospital, Roskilde bliver således omdannet til et specialsygehus, der tilbyder ambulante, smidige og effektive patientforløb til lokalområdets borgere. Sjællands Universitetshospital, Roskilde skal være en stærk spiller i forhold til at udvikle og teste nye former for organisering, teknologi og telemedicin i tæt samarbejde med blandt andet uddannelsesinstitutioner, virksomheder, patienter og kommuner.

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Roskilde og Køge sygehuse anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her

Læs mere om byggeprojektet i Køge 

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh