Jobbet "Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ ledende terapeut til Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Dit næste skridt
Drives du af faglige udfordringer, og ønsker du en alsidig og spændende hverdag i et højtspecialiseret neurocenter med grundlæggende værdier om dialog, dygtighed og dristighed? Så er stillingen som ledende terapeut ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter måske noget for dig.  
 
Om stillingen som ledende terapeut
Hospitalsenhed Midt søger pr. 1. august 2019 en ledende terapeut til Regionshospitalet Hammel Neurocenter, der er i stand til at sikre synlig ledelse, høj faglighed, kvalitet og udvikling, og som drømmer stort for vores hospitalsenhed.
 
Som ledende terapeut ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter, vil du blive en del af centerledelsen, som udover dig som ledende terapeut, består af en oversygeplejerske og en ledende overlæge. Du skal være med til at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af afdelingerne i hospitalsenheden og øvrige samarbejdsparter både nationalt og internationalt.
 
I Hospitalsenhed Midt opererer vi med et fokus på, at alle patienter diagnosticeres og behandles på et højt fagligt niveau og med patientoplevet kvalitet i højsædet. På Regionshospitalet Hammel Neurocenter arbejder vi rehabiliterende med inddragelse af patienten i behandlingsforløbet. Vi arbejder med individuelle patientforløb baseret på bio-psyko-social model (ICF). Vi arbejder med at videreudvikle rehabiliteringstilgangen til gavn for patient og pårørende, og med henblik på at udvikle det tværsektorielle samarbejde i fremtidens sundhedsvæsen. Som ledende terapeut, får du en stor andel i at fortsætte denne positive udvikling.
 
Du skal skabe de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, som kan videreføre centrets flotte udvikling – i tæt samspil med dine nærmeste ledelseskollegaer. Du vil samtidigt blive en del af hospitalsenhedens samlede ledergruppe.
 
Ansøgers kvalifikationer
Ansøgeren skal have en terapeutfaglig grunduddannelse og relevant lederuddannelse og dokumenteret ledelseserfaring på strategisk niveau. Vi forventer derudover, at du via dine personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer er visionær, innovativ og, som en del af centerledelsen, kan stå i spidsen for Regionshospitalet Hammel Neurocenter.
 
Der vil blive lagt vægt på, at den ledende terapeut kan udfylde rollen som leder af fagprofessionelle medarbejdere, og medvirke til udvikling og kvalitetssikring, samt lede forandringsprocesser i et politisk og strategisk felt. Erfaring inden for neurorehabilitering vil være en fordel. Desuden forventes erfaring med organisatorisk- og økonomisk ledelse samt personale- og organisationsudvikling på strategisk niveau.
 
Der tillægges særligt vægt, at ansøgeren besidder følgende kvalifikationer:
 • Motiverende og anerkendende med en dialogbaseret og involverende ledelsestilgang
 • Arbejder innovativt og visionært samt vægter tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Er synlig i den kliniske drift og sikrer sammenhængskraft og stabil drift med øje for produktivitet og ressourceudnyttelse
 • Målrettet, resultatorienteret og evner at påtage sig det økonomiske ansvar
 • Bidrager til at skabe høj kvalitet i patientbehandling og optimale patientforløb
 • Har gode kommunikationsevner, er informativ og tydelig i dine budskaber
 • Skabe grundlaget for en åben kultur, hensigtsmæssige samarbejdsformer og et velfungerende uddannelses- og arbejdsmiljø
 • At kunne stimulere et læringsmiljø, hvor udvikling af kompetencer, ny viden samt kreativitet og innovation er afgørende
 • Har sans for og erfaring med strategisk ledelse samt teambaseret- og uddelegeret ledelse
 • Skaber og vedligeholder givende, dynamiske og konstruktive relationer
 • Skaber resultater, motivation og arbejdsglæde gennem en aktiv personalepolitik, således centrets velfungerende miljø kan opretholdes og videreudvikles.
 
Som ledende terapeut skal du medvirke til, at afsnitsledelserne fungerer som stærke, effektive og professionelle ledelsesteams. Du skal sammen med den ledende overlæge og oversygeplejersken levere synlig ledelse, skabe retning og arbejde med det formål at sikre høj faglighed, kvalitet og udvikling.
 
Som en del af centerledelsen bliver du en central aktør, der skal drive Regionshospitalet Hammel Neurocenter, som et højtspecialiseret hospital, der tager ansvar for fagfeltet neurorehabilitering i Vestdanmark og på landsplan både klinisk fagligt samt inden for uddannelse og forskning.

 
Du bliver en del af en organisation, der har fokus på ledelsessparring med kompetente kollegaer på tværs af afdelinger og matrikler samt et udpræget fokus på samarbejde på tværs af afdelinger på områder, hvor patientforløbene kalder på det. Der er endvidere fokus på udvikling af dine personaleledelseskompetencer, hvorfor du har mulighed for videreuddannelse inden for ledelse.
 
Stillings- og funktionsbeskrivelse for ledende terapeut ergoterapeut kan hentes her.
Stillings- og funktionsbeskrivelse for ledende terapeut fysioterapeut kan hentes her.
 
Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er et højtspecialiseret neurorehabiliteringshospital, som siden 2000 har haft ansvaret for rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade fra hele Vestdanmark. Hospitalet har i alt 118 sengepladser, hvoraf der er 51 højtspecialiserede pladser og 67 regionale - henholdsvis 24 i Hammel, 30 i Skive og 13 i Lemvig. Herudover er der 6 neurointensive stepdown senge (NISA) i Silkeborg.
Der udskrives årligt mere end 1000 patienter, og behandles knapt 1000 patienter ambulant. Neurorehabiliteringen foregår i 4 subspecialiserede klinikker med i alt 10 sengeafsnit.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. Hospitalsenheden har 4.200 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.
 
De fire regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er - i kraft af specialernes kompleksitet og bredde - en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt,
Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til "Overenskomst for ledere på Sundhedskartellets
område", hvilken er indgået mellem Danske Regioner og den relevante faglige organisation.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale
m.v., vil der i forbindelse med en eventuel ansættelse, blive indhentet børneattest.
 
Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
 
Sygeplejefaglig direktør   Mette Fjord Nielsen                            tlf. 7844 1004
Lægefaglig direktør          Claus Brøckner Nielsen                     tlf. 7844 1003
Hospitalsdirektør              Thomas Balle Kristensen                   tlf. 7844 1002
Ledende overlæge           Merete Stubkjær Christensen             tlf. 3054 2369
Oversygeplejerske           Bente Dam                                          tlf. 2213 4390
 
Ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse (herunder autorisation), samt relevant ledelseserfaring, skal være os i hænde elektronisk senest 6. juni 2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 19. juni og den 27. juni 2019. Der vil blive gennemført personprofiltest for ansøgere, der går videre til 2. samtale.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale