Jobbet "Ledende overlæge, Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Visionær ledende overlæge til Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus.

Vi tilbyder et spændende job med store udviklingsmuligheder for en handlekraftig leder, der viser vejen i en digitaliseret fremtid. Som innovativ leder og motivator er du klar til, sammen med den ledende overradiograf, at tage ansvar for effektivisering af arbejdsgange i et speciale under pres.

Stillingen
Som ledende overlæge udgør du, sammen med den ledende overradiograf, den daglige ledelse af Radiologisk Afdeling og fastholder et godt arbejdsmiljø med høj faglighed. I har et fælles ansvar for at videreudvikle og understøtte det flerfaglige samarbejde og medvirke til udvikling og implementering af nye tiltag på Holbæk Sygehus. I har ansvaret for at sikre flow og høj patientsikkerhed for indlagte patienter og en løbende kvalitetssikring af radiologiske ydelser, som understøtter sygehusets filosofi ’Samme dag under samme tag’.

På Radiologisk Afdeling betragter vi os selv som værende åbne og lydhøre, og du vil opleve, at medarbejderne ofte har gode ideer til nye tiltag, som vi afprøver. Med dygtige og kompetente medarbejdere bliver det også naturligt for dig at uddelegere både opgaver og beslutningskompetencer.

Gennem samarbejde med sygehusets direktion og øvrige ledergruppe bidrager du til at sætte Holbæk Sygehus på landkortet som et ambitiøst og veldrevet akutsygehus med fokus på sammenhængende indlagte, som ambulante, patientforløb.

I din kapacitet som leder på sygehuset, deltager du i netværk og påtager dig tværgående opgaver, som sikrer, at der skabes sammenhæng i patientforløb på tværs af sygehusets afdelinger og sektorer.

Vi tilbyder
Vi tilbyder dig et spændende lederjob i en afdeling med mange fremtidige udviklingsområder og -opgaver. Her får du mulighed for at sætte dit præg på, hvordan vi fortsat kan vise vejen, når det handler om radiologien. Du kommer til at arbejde på et velfungerende sygehus, på en attraktiv og fagligt udfordrende arbejdsplads og et eftertragtet uddannelsessted. Vi sætter baren højt, og det viser sig på en række områder, hvor sygehuset er på forkant med udviklingen – en tendens vi forventer, du har lyst at bidrage til.

Om dig
Du har en relevant speciallægeuddannelse og erfaring inden for radiologien. Du har desuden erfaring med ledelse, økonomistyring og administration (gerne kombineret med formaliseret lederuddannelse) og betragter videreuddannelse som naturligt. Du er en leder, der lægger vægt på kerneopgaven, og som motiverer medarbejderne med en åben, tillidsskabende og inspirerende ledelsesstil. Dine gode kommunikations- og formidlingsevner kommer også til udtryk i samarbejde på tværs af faggrupper og specialer. Du har personlig integritet, er handlekraftig og evner at arbejde strategisk og visionært.

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende aftale for lægelige chefer.

Yderligere oplysninger
Hvis du har fået lyst til at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte vicedirektør Knut Borch-Johnsen, 61 14 09 89, knbo@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist: 6. juni 2019.

Ansættelsessamtaler: 1. samtalerunde afholdes 17. juni om formiddagen, hvorefter det afklares, hvilke ansøgere der går videre til en eventuel 2. samtalerunde, der afholdes den 21. juni om eftermiddagen. Ansøgere der går videre til 2. samtalerunde vil muligvis skulle gennemføre personprofilanalyse.

FAKTA

Om Radiologisk Afdeling
Radiologisk Afdeling varetager den radiologiske betjening af indlagte og ambulante patienter. Arbejdet foregår i tæt og forpligtende samarbejde mellem de kliniske afdelinger på sygehuset og inden for de øvrige radiologiske afdelinger i regionen – med henblik på korte ventetider, kvalitet, udvikling, uddannelse og forskning.

Afdelingen betjener også primærsektoren. Herudover modtages der i den udstrækning afdelingen har kapacitet til, også patienter som led i det fri sygehusvalg.

Afdelingen i Holbæk råder over otte undersøgelsesrum. Der findes tre ultralydsapparater, 2 1.5T MR skannere og to CT-skannere, en multislice (64) og en helt ny Dual Source. Den konventionelle radiologi er i løbet af de sidste par år totalt digitaliseret, dels via et rent digitalt gennemlysningsleje, dels er der DR-udstyr i alle rum samt til udefoto.

Vi har satellitafdelinger på Kalundborg Sundheds- og Akuthus og i Sundhedscenter Odsherred i Nykøbing Sjælland, begge betjent af radiografer. Beskrivelser af undersøgelserne varetages af lægerne på afdelingen i Holbæk.

Den samlede lægelige stab består (inkl. den ledende overlæge) af syv overlæger. Afdelingen har to-tre hoveduddannelseslæger og en introduktionslæge.

Vi har døgndækkende akutfunktion med tilkaldevagt fra bolig i 7-skiftet vagt. De enkelte overlæger har fagområder og interessefelter.

I Radiologisk Afdeling har vi særlig fokus på uddannelse og forskning og er derudover forankret i Forskningens Hus på sygehuset. Afdelingen deltager i forskningsprojekter i samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger.

Holbæk Sygehus indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er et ambitiøst akutsygehus, og varetager denne funktion for ca. 250.000 ud af regionens ca. 820.000 borgere.

Sygehuset omfatter specialerne akutmedicin, arbejds- og socialmedicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, der inkluderer lungemedicin, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, geriatri og reumatologi. Herudover anæstesiologi, radiologi, klinisk biokemi samt fysio-/ergoterapi.

Langt de fleste akutte patienter får deres indledende udredning og behandling i sygehusets Akutafdeling, hvorfor der er et tæt samarbejde med Radiologisk Afdeling.

Du kan læse mere om Holbæk Sygehus her

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.