Jobbet "Forskningschef og leder af Klinisk Forskningscenter " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Vil du bidrage til udviklingen af fremtidens hospital indenfor forskningsområdet? Kan du understøtte hospitalet med at styrke de strategiske indsatsområder indenfor forskning? Har du indgående erfaring med forskningsledelse til gavn for ansatte, patienter og organisationen? 
 
Vi søger en forskningschef, der kan fremme forskning på Amager og Hvidovre Hospital i tæt samarbejde med hospitalets direktion, professorer, ledelser, afdelinger og samarbejdsorganer. 
 
Forskningsindsatsen på Amager og Hvidovre Hospital er veletableret, omfattende og ambitiøs og for en række områder på højt internationalt niveau. 
 
Hospitalets forskning er organiseret med en forskningschef, en koordinerende professor og et forskningsråd, hvor også direktionen er repræsenteret. 
 
Forskningschefen løser strategiske opgaver for det samlede hospital og er desuden leder af Klinisk Forskningscenter samt formand for hospitalets forskningsråd. 
 
Om Klinisk Forskningscenter 
Amager og Hvidovre Hospital er regionens største akuthospital med 5.200 dedikerede medarbejdere og ledere.  
 
Forskerne arbejder med at forstå de mekanismer, som har betydning for et sygdomsforløb, både før, under og efter, patienten behandles på hospitalet.  
 
Klinisk Forskningscenter er et tværfagligt forskningscenter med fokus på at styrke Amager og Hvidovre Hospitals strategiske indsatsområder: 
 • Forskning til gavn for de mange med kroniske lidelser 
 • Forskning i akutte patientforløb 
 • Forskning og innovation tæt på klinikken. 
Klinisk Forskningscenter varetager nogle hospitalsrelaterede opgaver, herunder et fælles forskningslaboratorie, data og statistik samt drift af HNPCC-registeret. 
 
Derudover er der tilknyttet følgende forskningsprogrammer 
 • Akutte medicinske patientforløb 
 • Implementerings- og organisatorisk forskning 
 • Familiær risiko for arvelig kolorektal cancer 
 • Biologisk aldring og inflammation 
 • Træning og genoptræning 
Der er tilknyttet 45 programansatte forskere: professorer, seniorforskere, post.docs, ph.d.studerende, forskningsassistenter mv. Disse er finansieret af interne og eksterne projektmidler. 
 
Du kan læse mere på vores hjemmeside: https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/Klinisk-Forskningscenter/Sider/Klinisk-forskningscenter.aspx 
 
Om jobbet  
Hospitalets skal gennem mange forandringer de kommende år, da der bygges til hospitalet og dermed vil der ske ændringer i måden patientforløbene organiseres på.  Ambitionen indtil 2022, hvor hospitalet er færdigombygget og ibrugtaget, er ”Forandring til gavn for patienter og pårørende - derfor det foretrukne valg for dygtige medarbejdere og ledere”. Som forskningschef vil du derfor arbejde tæt sammen med direktionen, hospitalets professorer og ledelseslag om fælles løsninger, der støtter op om denne ambition. 
 
For at kunne indfri ambitionen lægger vi vægt på værdierne: Tillid, åbenhed, helhedssyn og professionalisme.  
 
Som Forskningschef får du bl.a. følgende opgaver på hospitals niveau: 
 • Bistå direktionen med strategiske input og deltager aktivt i arbejdet med at fremme forskningen på Amager og Hvidovre Hospital mhp. at skabe resultater indenfor de strategiske mål for forskning, innovation, kommercialisering og implementering af forskningsresultater.  
 • Arbejder sammen med den koordinerende professor i forskningsrådet i udviklingen af forskningssamarbejdet med SUND, Københavns Universitet  
 • Bidrage til at ledelsernes fokus på forskning inkluderes i et helhedsperspektiv i opgaveløsning 
 • Sikre udvikling af det tværfaglige forskningsmiljø på tværs af afdelinger 
 • Bidrage til et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af de kliniske forskningsmiljøer 
 • Initiere og skabe rammer for et tæt samarbejde med hospitalets afdelingsledelser, forskningsansvarlige, forskningslektorer og professorer samt bidrage til udviklingen af hospitalets forskning og innovation igennem et tæt samarbejde med universiteter, regioner, kommuner og andre offentlige og private interessenter og samarbejdspartnere.  
 • Deltager i relevante regionale udvalg og råd.  
 • Implementering af fælles politikker og producerer for forskning.  
Ledelse og udvikling af Klinisk Forskningscenter: 
 • Planlægge og koordinere den samlede aktivitet i Klinisk Forskningscenter med udgangspunkt i Hospitalets strategi, personalepolitik og øvrige overordnede politikker.
 • Sikre at forskningscenteret med afsæt i strategi og indsatsområder gennemfører forskningsprojekter med højt fagligt niveau 
 • Udfordre eksisterende rammer for at skabe nødvendige og forskningsbaserede og innovative løsninger 
 • Udvikling af ledere og ledelsesteam gennem tillid og delegering af ansvar og sikre at ledelsessystemet fungerer og hænger sammen vertikalt og horisontalt 
 • Kommunikerer helhedsorienteret og skabe kobling mellem forskning og hospitalets kliniske problemstillinger og udfordringer 
 • At sikre at afdelingens politikker, procedurer og retningslinjer er fagligt korrekte og tilgængelige for relevante medarbejdere 
 • Have fokus på talentudvikling og rekrutteringsbehov og udnytte potentialet for forskningsorganisering på tværs af organisation og sektorer.  
 • Overholde budget – under hensyntagen til effektiv ressourceudnyttelse på tværs af organisationen.  
Om dig  
Vi forventer, at du er læge og har opnået postgraduat grad Ph.d. og/eller dr.med., og du har demonstreret tværfaglige forsknings- og ledelseskompetencer samt et indgående kendskab til forsknings- og samfundspolitiske målsætninger i relation til sundhedsvæsenet.  
 
Du skal være ambitiøs på hospitalets vegne og formå at stimulerer forskningen på tværs af hospitalet. 
 
Du fremstår som en stærk kommunikator og skal kunne indgå i dialog vedrørende forskningspolitik set i relation til sundhedspolitik med henblik på hensigtsmæssig prioritering og fordeling af de økonomiske ressourcer.  
 
Du skal kunne analysere, vurdere, planlægge og iværksætte forskningsprojekter samt andre relevante initiativer indenfor forskningsområdet. 
 
Du skal i dit ledelsesarbejde tage udgangspunkt i værdier baseret på tillid, åbenhed, helhedssyn og professionalisme. 
 
Derudover lægger vi vægt på, at du har:  
 • erfaring i ledelse og organisation 
 • indgående praktisk og teoretisk kendskab til og erfaring med klinisk forskning på professorniveau 
 • indgående erfaring med forskningsledelse 
 • undervisningserfaring på basalt-, videreuddannelses- og universitetsniveau 
 • erfaring med omgang i presse og medier 
 • erfaring med patentering og kommercialisering 
 • som person engageret og engagerende i dit samarbejde i organisationen 
Vilkår og ansættelsesforløb   
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af lægelige chefer indgået mellem foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  
 
Dit fysiske arbejdssted bliver Hvidovre Hospital, Kettegård Allé.  
 
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 3. juni 2019 kl. 12.00.  
                                                                    
Du er velkommen til at kontakte Hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv på telefon 26 80 40 53 for yderligere oplysninger.