Jobbet "Afdelingslæge med funktion indenfor neonatologi søges til Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Ved Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital (NOH), Hillerød er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse fra 1.8.19 eller efter aftale. 
 
Til stillingen er knyttet en 3-årig ekspertuddannelse i neonatologi, hvoraf de første 2 års uddannelse i perioden 1.8.19-31.7.21 vil foregå med ansættelse på Rigshospitalet, Neonatalklinikken (GN), mens det sidste år af uddannelsen vil foregå på stamafdelingen på NOH.  
 
Om Børne- og ungeafdelingen på NOH 
 
Afdelingen dækker pædiatrisk hovedfunktion sv.t et optageområde på lidt over 500.000 indbyggere Derudover dækkes regionsfunktion indenfor neonatologi for hele optageområdet, hvor der er et tæt samarbejde med RH, som varetager den højt specialiserede funktion. Afdelingen har særlige regionsfunktioner indenfor gastroenterologi, reumatologi og neurologi samt diabetes. Diabetes skal i 2021 overgå til Steno Diabetes Center. 
 
Afdelingen har ca. 200 ansatte, hvoraf ca. 50 er læger og halvdelen speciallæger, mens de øvrige er læger under uddannelse, idet afdelingen har en vigtig funktion med uddannelse af speciallæger i almen medicin og pædiatri. Afdelingen har 56 senge, 18 af disse er neonatalsenge og desuden 4 mødrepladser til syge mødre. Afdelingen har mulighed for at tilbyde tidligt hjemmeophold til præmature, stabile børn. Derudover består afdelingen af to alment pædiatriske sengeafsnit samt et stort ambulatorium og børnemodtagelse. Til afdelingen er tilknyttet fire kliniske lektorer, og vi deltager i uddannelsen af medicin-, jordemoder- og sygeplejestuderende. 
 
Hospitalet har over 4.000 fødsler årligt, hvoraf 10-15% bliver indlagt på neonatalafdelingen. Derudover 12.000 indlæggelser, 15.000 ambulante og 12.000 som kommer akut via Akuthjælpen 1813. 
 
Afdelingen har en stor uddannelsestradition og det er et højt prioriteret område, med gode evalueringer. Ligeledes har afdelingen over de seneste 6-7 år opbygget en  forskningstradition med to forskningsansvarlige overlæger på deltid og flere ph.d studerende. Afdelingen er kendt for at have et yderst velfungerende tværfagligt samarbejde. 
 
NOH ligger på Hillerødmatriklen, men i 2023 forventes Nyt Hospital Nordsjælland at stå færdigt syd for Hillerød, hvor afdelingen skal flytte til. Hospitalet har igangsat et stort organisationsudviklingsprojekt ”Livskraft” frem mod det nye hospital, hvor der påtænkes større organisatoriske ændringer, hvor Børne- og ungeafdelingen vil blive inddraget både på ledelses- og medarbejderniveau, hvorfor der må påregnes opgaver ind i dette arbejde. 
 
Om ansøgeren 
 
- er speciallæge i pædiatri 
- har stor interesse for og/eller erfaring indenfor neonatologi  
- har erfaring med akut og almen pædiatri 
- har gode organisatoriske evner 
- har gode samarbejdsevner 
 
Afdelingslægen skal være med til at tegne afdelingens faglige profil såvel indadtil som udadtil indenfor fagområdet og skal påregne et tæt tværfagligt samarbejde i de to teams, som ligger på neonatalafsnittet og generelt med andre faggrupper og tværgående specialer. Til stillingen vil der blive lagt vægt på, at ansøgeren besidder den relevante fagspecifikke interesse og evt. kompetencer, men udover klinisk erfaring ligeledes undervisningserfaring og evt. forskningserfaring  
 
Ekspertforløbet vil udover den kliniske del også omfatte sideløbende teoretisk specialisering med min. to NOTE (Neonatal Online Training in Europe) moduler – europæisk internet baseret træningsmiljø – hvilket kræver ugentlig læsning og aktivitet på nettet, aflevering af skriftlig opgave samt eksamen. NOTE udgår fra Southampton University, og modulerne kan sammensættes til et masterforløb. Afdelingslægens arbejdsområde vil primært være indenfor neonatologi, men skal sammen med afdelingens øvrige læger også varetage diagnostik og behandling af almenpædiatriske patienter. Det forventes, at ansøgeren ligeledes deltager i uddannelse, undervisning og supervision.  
 
Afdelingslægen vil indgå i afdelingens neonatale bagvagtslag, som p.t er en 4-skiftet døgnvagt med tilstedeværelse efterfulgt af rådighedsvagt fra bolig. Ligeledes vil afdelingslægen efter aftale skulle varetage en lille del af den almene bagvagt. 
 
Yderligere oplysninger kan fås hos ledende overlæge Jesper Andersen, Børne- og Ungeafdelingen, NOH, Hillerød Hospital, Tlf: 48294307, eller e-mail: dorthe.vestergaard@regionh.dk  
 
Områdeansvarlig overlæge Mia Bjerager, tel: 48293064 
 
Klinikchef Morten Breindahl, GN, RH, tel: 35458703, e-mail: morten.breindahl@regionh.dk 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsfrist fredag 7.6 2019 kl. 9. 
 
Ansættelsessamtaler vil så vidt muligt blive afholdt i uge 25.  
 
Ansøgning vedlagt CV, autorisation til selvstændigt virke og speciallægeautorisation uploades – eller stiles til: 
 
Børne- og ungeafdelingen 
Att: Sekretær Dorthe Vestergaard 
Afsnit B 1521 
NOH 
Dyrehavevej 15 
3400 Hillerød 
 
 
Stillinger i Børne- og ungeafdelingen, NOH er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er en forudsætning for ansættelse, at man har en blank børneattest. Attesten indhentes hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøger. 
 
Interesserede uanset alder, køn, religion og etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 
 
NOH er en røgfri arbejdsplads. 
 
Lidt om NOH og Børne- og ungeafdelingen - kan fås på afdelingens hjemmeside 
 
https://www.nordsjaellandshospital.dk/afdelinger-og-klinikker/boerne-og-ungeafdelingen/Sider/default.aspx