Jobbet "Overlæge eller Afdelingslæge til den neonatologiske funktion søges til Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
En stilling som overlæge eller afdelingslæge ved Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller snarest derefter, mhp. funktion i det neonatologiske team.  
 
Neonatologi varetages på Herlev Børneafdeling på Regionsniveau med børn født fra 28. gestationsuge og med vægt over 1000 g. Afdelingen rummer et neonatalafsnit med 20 sengepladser suppleret med mulighed for tidligt hjemmeophold for op til 8 patienter.  
Funktionen har p.t. tilknyttet tre neonatologiske overlæger og en afdelingslæge. 
 
Ansøger til overlægestilling skal være fagområdeekspert i neonatologi eller have erfaring der kan sidestilles hermed. Ansøger til afdelingslægestilling kan tilbydes et uddannelsesforløb mhp. at blive fagområdeekspert i neonatologi med et to-årigt forløb på Neonatalklinikken på Rigshospitalet . 
Uddannelsesprogrammet vil i så fald blive udarbejdet i samarbejde med ansøger og skal godkendes af Dansk Pædiatrisk Selskab i samarbejde med Neonatologiudvalget. 
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i pædiatri, der har en dokumenteret interesse og gerne erfaring indenfor neonatologi. Det vil være en fordel, hvis ansøger kan dokumentere akademisk videnskabelig kompetence ligesom det vil være en fordel at have erfaring indenfor uddannelse og undervisning på både monofagligt og tværfagligt niveau. 
 
På Herlev Hospital er stillingen vagtbærende på bagvagtsniveau med varetagelse af neonatale bagvagter med rådighed fra hjemmet hvert 4. døgn. Der må påregnes en vis funktion indenfor almen pædiatri udover neonatologien. På Rigshospitalet er stillingen vagtbærende med en tre måneders periode som forvagt i tilstedeværelsesvagt, stillingen indgår derefter under resten af uddannelsestiden i dækningen af bagvagten på lige fod med afdelingens øvrige vagtbærende speciallæger, hvilket indebærer tilstedeværelsesvagt hvert 6. døgn.  
 
Om Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital
Herlev Børne- og Ungeafdeling er en stor almen afdeling. Afdelingens optageområde dækker en population på 500.000 indbyggere med ca. 5500 fødsler årligt i Region Hovedstaden, hovedsagelig område Midt. Ca. 15.000 børn og unge indlægges årligt i afdelingen, og der ydes ca. 22.000 ambulante besøg. 
Afdelingen har højt specialiseret funktion i pædiatrisk diabetes mellitus, pædiatrisk allergologi Tourettes syndrom, anoreksia nervosa og socialpædiatri. Lægefaglige fokusområder er derudover endokrinologi, akut pædiatri, neuropædiatri, neonatologi, infektionssygdomme, nefro-urologi og gastroenterologi. 
 
Afdelingen har en stor lægelig videreuddannelsesopgave i form af 25-30 uddannelsessøgende læger, og deltager i speciallægeuddannelsen i pædiatri og almen medicin, samt i uddannelsen af medicinstuderende, sygeplejestuderende, paramedicinere, ambulanceførere og jordemoderstuderende. Der er aktuelt etableret ekspertuddannelsesforløb indenfor fagområderne pædiatrisk allergologi, neuropædiatri, pædiatrisk endokrinologi, socialpædiatri, neonatologi og akut pædiatri. 
Der vil blive lagt vægt på, at ansøger har interesse for uddannelse og deltager i uddannelsen af afdelingens personale.  
Der er fokus på medicinsk kommunikation og etablering af et godt læringsmiljø i tværfagligt regi, herunder særlig interesse i tværfaglig medicinsk simulationstræning, som afholdes løbende indenfor neonatologi, akut pædiatri/genoplivning og andre relevante områder. 
 
Afdelingen har stor forskningsaktivitet hovedsagelig inden for diabetes, astma/allergologi og neuropædiatri, men også endokrinologi og neonatologi er repræsenteret. Dansk Børne Astma Center er en del af afdelingen ligesom der er et etableret forskningssamarbejde med Klinik for Allergi, Gentofte, hvor der ugentligt er pædiatrisk bemanding.  
Til afdelingen er knyttet to pædiatriske professorater, et klinisk forskningslektorat og 6 kliniske lektorer.  
 
Afdelingen gør stor brug af IT og har implementeret den elektronisk patientjournal Sundhedsplatformen. I 2020 vil afdelingen flytte til nye fysiske rammer i Nyt Hospital Herlev i Kvinde-Barn Centret opført på den eksisterende matrikel. Afdelingen vil endvidere være del af det nye Steno Diabetes Center Copenhagen, som planlægges opført på Herlev matriklen. 
De kommende år vil afdelingen således fokusere meget på at forberede og implementere disse store tiltag mhp. vellykket overflytning til nye og bedre fysiske rammer. 
 
Om Neonatalklinikken, Rigshospitalet
Neonatalklinikken yder behandling til for tidligt fødte børn, børn med medfødte misdannelser, hjertesygdomme, neurologiske lidelser, kirurgiske sygdomme og børn efter neonatalperioden op til to år med behov for intensiv behandling.  
Klinikken varetager højt specialiseret funktion med intensiv behandling inkl. avanceret respiratorbehandling og ECMO, og klinikken har desuden et beredskab der transporterer kritisk syge nyfødte og helt små børn til Rigshospitalet ca. 120 gange årligt. Klinikken råder over 34 pladser, indlægger årligt ca. 1.200 børn, og yder en mindre ambulant aktivitet til opfølgning efter indlæggelse. Klinikken varetager uddannelse af medicinstuderende, læger under speciallægeuddannelse, læger under fagområdeekspertuddannelse, foruden uddannelse af sygeplejerske- og jordmoderstuderende, og klinikken har et fast program for uddannelse af sygeplejersker i intensiv neonatologi og til intensiv specialuddannelse.  
Der er knyttet et professorat i neonatologi til klinikken.  
 
Formalia
Ansøgningen forventes opbygget ud fra de syv lægeroller og bedes indsendt vedlagt CV og kopi af relevante videnskabelige arbejder.  
Ansættelse kræver en ren børneattest. Herlev Hospital og Rigshospitalet er røgfrie områder. 
 
Ansøgningen sendes til ledende overlæge Eva Mosfeldt Jeppesen.  
Ansøgningsfrist 30/5-19   
Samtaler forventes afholdt d. 24/6-19  
 
Yderligere oplysninger kan rekvireres hos ledende overlæge Eva Mosfeldt Jeppesen, tlf. 38689972, områdeleder på neonatalafsnittet, overlæge Louise Vibede tlf. 38681086, Herlev Hospital og klinikchef  Morten Breindahl, Neonatalklinikken, Rigshospitalet, tlf. 35458703 .