Jobbet "Postgraduate kliniske lektorater ved Den Pædagogisk Udviklende Funktion i Region Øst Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet" er udløbet

Region Hovedstaden

Københavns Universitet, Insititut for klinisk medicin

Nørre Allé 20, 2200 København N

Dit næste skridt

Ved den Pædagogisk Udviklende Funktion under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Øst opslås i samarbejde med Region Sjælland og Region Hovedstaden op til 8 stillinger som postgraduat klinisk lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Ansættelsen sker for minimum 4 år og op til 5 år med tiltrædelse enten 1. januar 2020, 1. februar 2020 eller 1. oktober 2020. Se oversigten nederst.

 

Stillingsbeskrivelse

 

Opgaver i forhold til Det Regionale Råd og sekretariatet

 • være bindeled mellem specialets afdelinger i videreuddannelsesregionen, Det Regionale Råd samt sekretariatet i uddannelsesspørgsmål
 • ansvar for medicinsk pædagogisk rådgivning
 • ansvar for at nye lærings- og evalueringsmetoder udbredes i videreuddannelsesregionen
 • rådgiver for Det Regionale Råd samt sekretariatet ved klager over enkeltafdelingers/praksis uddannelsesfunktion samt i sager vedrørende problematiske uddannelsesforløb
 • Formidle oplysninger om kvaliteten af den lægelige videreuddannelse indenfor eget speciale

 

Opgaver i forhold til uddannelsesråd

 • være formand for uddannelsesrådet
 • varetagelse af opgaver vedrørende lægelig videreuddannelse på det organisatoriske plan, herunder sikre at uddannelsesprogrammerne er opdaterede og operationelle
 • skal følge op på kvaliteten af den lægelige videreuddannelse (fx yngre lægers evaluering af uddannelsesstedet i bl.a. evaluer.dk, inspektorrapporter mv.)

 

Opgaver i forhold til afdelinger, uddannelsesansvarlige overlæger, hovedvejledere samt universitetet

 • normalt besøge de afdelinger der indgår i specialets uddannelsesforløb én gang årligt – for specialer med mere end 4 indgående afdelinger dog hvert 2. – 3. år. For Almen Medicin deltage i fællesmøder for tutorerne efter den enkelte regions områdeopdeling
 • i samarbejde med afdelingsledelsen sikre at den uddannelsesansvarlige overlæge samt de udpegede vejledere har eller erhverver de nødvendige pædagogiske og administrative kvalifikationer
 • bistå afdelingen med udarbejdelse af uddannelsesprogrammer
 • medvirke som undervisere i kurser for vejledere og uddannelsesansvarlige overlæger
 • i samarbejde med postgraduat medicinsk professor og andre PKL medvirke til udvikling og afholdelse af kurser i forskellige lærings- og evalueringsmetoder samt ved behov efterfølgende indgå i et samarbejde omkring implementering af metoderne på afdelingsniveau/praksisniveau
 • koordination af og ved behov tage initiativ til etablering af interesse- og erfaringsgrupper for regionens uddannelsesansvarlige overlæger/almen medicinske uddannelseskoordinatorer - specialespecifikt og/eller på tværs af specialer
 • via de uddannelsesansvarlige overlæger/almen medicinske uddannelseskoordinatorer og derfra til alle vejledere i videreuddannelsesregionen udbrede viden om medicinsk pædagogisk metode
 • generelt kunne understøtte de uddannelsesansvarlige overlæger/almen medicinske uddannelseskoordinatorer i deres funktion, dog særligt i forbindelse med implementering af nye medicinsk pædagogiske metoder
 • bindeled mellem prægraduat og postgraduat lægeuddannelse - typisk i regi af specialets universitære fagsøjle
 • bidrage til forskning og udvikling inden for medicinsk pædagogik - gerne i et samarbejde mellem klinik og universitet

 

I alle spørgsmål vedrørende forhold til Københavns Universitet refererer den postgraduate kliniske lektor til institutlederen ved Institut for Klinisk Medicin.

I alle spørgsmål angående den rådgivende og vejledende funktion omkring stillingsforløb refereres til sekretariatschefen.

I alle spørgsmål af pædagogisk karakter vedr. både uddannelsessøgende og egen faglige udvikling refereres til professor for postgraduat medicinsk uddannelse og simulation. 

I alle spørgsmål vedrørende den kliniske funktion referer den postgraduate kliniske lektor til afdelings-/center- eller hospitals-/sygehusledelsen på den/det afdeling/center/område eller det hospital/sygehus, hvor de har deres kliniske funktion.

 

Forudsætninger for ansættelse - Kvalifikationskrav
 

Ansættelse forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en hospitals-/ sygehusafdeling eller som alment praktiserende læge i Videreuddannelsesregion Øst, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og bliver erklæret kvalificeret af en sagkyndig bedømmer eller af et bedømmelsesudvalg, der er udpeget eller nedsat i henhold til § 4, stk. 2 i bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

 

Kvalifikationskravet for den postgraduate kliniske lektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, dvs. ph.d.-grad eller doktorgrad. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det forudsættes normalt, at den postgraduate kliniske lektor udfører forskning.

 

Ved udvælgelse af kandidater vil der i øvrigt blive lagt vægt på

 • dokumenteret erfaring med og viden om medicinsk pædagogik
 • deltagelse i vejlederkursus indenfor de forudgående 5 år

Den postgraduate kliniske lektor fordeler sit opgavefelt mellem undervisning og formidling, ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver samt forskning og udvikling.

Såfremt en uddannelse på linje med de uddannelsesansvarlige overlægers uddannelse ikke er gennemført før ansættelse som postgraduat klinisk lektor, forudsættes denne erhvervet inden for det første år af funktionen. Den postgraduate kliniske lektor skal derudover gennemføre et kort introduktionskursus til funktionen samt deltage i 2-3 dages regionale seminarer og ét årligt nationalt seminar af 2-3 dages varighed. Herudover anbefales PKL at deltage i formaliseret medicinsk pædagogisk uddannelse f.eks. gennem Københavns Universitet. Den postgraduate kliniske lektor har et særligt ansvar for at følge udviklingen inden for medicinsk pædagogik nationalt og internationalt samt at viderebringe denne viden til regionens uddannelsessteder.

 

Aflønning

De postgraduate kliniske lektorer forventes som hovedregel frigjort fra deres kliniske funktion i mellem 20 og 40 arbejdsdage pr. år med henblik på varetagelse af lektorfunktionen. Antallet af dage afhænger blandt andet af antal hoveduddannelser i specialet. De praktiske forhold vedr. frigørelsen samt den økonomiske kompensation bestående af kr. 3.000,- pr. frigørelsesdag fastlægges ved konkret aftale mellem den enkelte lektor, hovedarbejdsstedet og sekretariatschefen.

Aflønning sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer af 29. november 2012 mellem Undervisningsministeriet, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre læger om aflønning mv. af kliniske lektorer. En postgraduat klinisk lektor aflønnes med samme honorar som en klinisk lektor (sats B) med et årligt honorar på kr. 51.168 kr.

Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Honoraret er pensionsgivende og udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger samt uddybende materiale fås hos sekretariatschef Lise Møller, Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Center for HR, c/o Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup, tlf. 38 66 99 31, e-mail: lise.m@regionh.dk

Funktionsbeskrivelse samt virksomhedsgrundlag for Den Pædagogisk Udviklende Funktion i Region Øst kan ses på Sekretariatet for Lægers Videreuddannelses hjemmeside på http://www.laegeuddannelsen.dk/puf.html

 

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 

Ansøgningsfrist
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal modtage din ansøgning senest 13. oktober 2019, kl. 23.59. Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget). Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Vi forventer at holde ansættelsessamtaler onsdag den 4. december 2019 fra kl. 8.00

 

Postgraduate kliniske lektorater med tiltrædelse som anført nedenfor eller snarest derefter:

 

Tiltrædelse pr. 1. januar 2020:

 • Gynækologi og Obstetrik
 • Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi
 • Ortopædisk Kirurgi
 • Thoraxkirurgi

 

Tiltrædelse pr. 1. februar 2020

 • Dermato-venerologi
 • Karkirurgi
 • Urologi

 

Tiltrædelse pr. 1. oktober 2020

 • Almen Medicin

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med ca. 7.500 studerende og ca. 3.200 årsværk udgør et inspirerende (internationalt) miljø, hvor forskning og uddannelse er i verdensklasse. Vores mission er at skabe ny viden og erkendelse gennem vores kerneopgaver: Forskning, Uddannelse, Videndeling og Formidling. Med forskningsdiscipliner, der spænder fra molekyle til samfund, bidrager SUND med dygtige kandidater, forskningsresultater og opfindelser til fremtidens sundhed. Se mere på www.sund.ku.dk.