Jobbet "Ledende overlæge i kirurgi" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Amager-Hvidovre Hospital søger en ledende overlæge i kirurgi til Gastroenheden

Vil du være en del af afdelingsledelsen i landets største Gastroenhed i tæt samarbejde med den nuværende ledende overlæge i gastroenterologi/hepatologi og ledende oversygeplejerske?

Om Gastroenheden

Gastroenheden blev etableret i 1998 som den første enhed mellem kirurgi og medicinsk gastroenterologi. Enheden er i dag en fast forankret enhed mellem specialerne, hvor varetagelse af fagområder sker ud fra de enkeltes kompetencer mere end specialetilknytning – bedste mand/kvinde løser opgaverne.

Gastroenheden har til opgave at sikre varetagelse af hovedfunktionsopgaver for Planområde Syd med ca. 550.000 borgere. Enheden har et stort antal Regions- og Højt specialiserede funktioner indenfor begge grenspecialer (Specialeplan 2017) – med fokus på de benigne sygdomme. Dette fordrer et tæt samarbejde med andre hospitaler og regioner.

Gastroenheden har 550 fuldtidsansatte medarbejdere, heraf 53 speciallæger, og har en stor uddannelsesmæssig opgave for alle faggrupper - med præ- og postgraduat uddannelse af 50 lægestuderende og 79 læger i KBU, intro- og HU-stillinger. Desuden uddannelse af  sygeplejestuderende og lægesekretærelever (>200/år).

Uddannelse har høj prioritet med det formål at udvikle fagområderne indenfor alle personalegrupper og derved medvirke til at rekruttere i fremtiden og til at sikre stor faglig indsigt for alle personalegrupper – og hvor du sammen med de uddannelsesansvarlige overlæger sikrer en god og attraktiv kirurgisk sektion, hvor lægerne gerne vil være under og efter endt uddannelse.

Der er en betydelig forskningsaktivitet indenfor hovedparten af kerneområderne med i alt 2 professorer, 2 forskningslektorer ca. 18 phd-studerende, scholarstipendiater samt postdoc læger. Der indleveres hvert år flere phd-afhandlinger og publiceres ca. 100 publikationer i internationale tidsskrifter. Indenfor den kirurgiske sektion drejer det sig om akut kirurgi inkl AHA, tidlig opsporing af kolorektal cancer, FAP og anden tarmpolypose, refluks, fedme og kroniske smerter efter hernie kirurgi, anal inkontinens og inflammatorisk tarmsygdom.

I forbindelse med Nyt Amager Hvidovre Hospital etableres en fælles akut modtagelse (FAM) hvor også Gastroenhedens patienter modtages.

Aktuelt har enheden 146 senge, egen akutmodtagelse med 25 senge, et semiintensivt afsnit på 7 pladser og fælles 5-døgns afsnit. Et stort fælles endoskopiafsnit hvor alle former for endoskopi udføres.

Den kirurgiske sektion har selvstændigt 60 sengepladser fordelt på øvre –, nedre - og akut nedre afsnit. Den gastromedicinske sektion har 36 senge.

Vi har dagligt 3-4 elektive og 2 akutte lejer på den centrale operationsgang samt 1-2 daglige dagkirurgiske lejer. Afsnittet er bemandet med specialerettede sygeplejersker, der er ansat i Gastroenheden.

Det kirurgiske ambulatorium og dagafsnit er søjleopdelt efter subspecialer. Speciallægerne er tilknyttet faste teams og sengeafsnit. Alle sengeafsnit ledes af en afsnitsledelse med en afdelingssygeplejerske og 1-2 speciallæger afhængig af om det er rene kirurgiske afsnit eller fælles kirurgisk-gastroenterologiske afsnit.

Aktivitet: Enheden udfører >6000 operationer årligt, 12.000 endoskopier inkl. ERCP og EUL med intervention, ca. 56.000 ambulante besøg og 15.000 akutte samt elektive indlæggelser.

Gastroenhedens strategi er ” Vi holder af hverdagen – den handler om liv” og indgår i strategien for Amager-Hvidovre Hospital ”Det handler om liv”. Vi har tre indsatsområder:

 • Vi fokuserer på den akutte patient
 • Vi har ekspertise indenfor både almindelige og sjældne mavetarmsygdomme
 • Vi arbejder med uddannelse og forskning hver dag – til gavn for patienterne nu og i fremtiden

Stillingen

Du får ledelsesansvar for den kirurgiske sektion. Du skal bidrage til forskning og udvikling inden for det kirurgiske speciale samt sikre den faglige varetagelse af såvel hoved- som regions- og højt specialiserede funktioner på et højt fagligt niveau. Du skal bidrage til rekruttering af de bedste læger indenfor de enkelte faglige områder og dermed positionere enheden nationalt og internationalt. Hvor du til enhver tid samtidig har fokus på enhedens fælles funktion, udvikling og samlet medarbejderstab med godt arbejdsmiljø, kollegialitet og værdig tone sammen og for patienter.

Samarbejde på tværs i hospitalet samt med det nære sundhedsvæsen er af stor betydning.

Der arbejdes med udvikling af funktionsansvarlige overlæger indenfor vores faglige områder – hvad angår kompetencer, ansvar og beføjelser. Arbejdet er et led i den strukturændring der forventes i forbindelse med OK21, og den kommende ledende overlæge vil være central i det fortsatte arbejde.

Såfremt du har ønske om klinisk funktion, fx. ½-1 dag pr.uge vil dette kunne drøftes i forbindelse med ansættelsen.

Du vil sammen med den øvrige afdelingsledelse have ansvar for at styrke og videreudvikle patientforløb i egen afdeling og mellem samarbejdende afdelinger/hospitaler – med fokus på de sammenhængende patientforløb.

Afdelingsledelsen er samlet ansvarlig for at enhedens budget samt aktivitet overholdes, at vi lever op til vedtagne love og aftaler indenfor Gastroenhedens faglige områder.

Din profil

Du er speciallæge i kirurgi og forskningserfaring vil blive prioriteret. Du har dokumenteret ledelseserfaring og motiveres af at skabe fornyelse og være med til at forme og sikre den strategiske retning for enheden. Du har stærke kommunikative evner og trives med et alsidigt job, hvor der skal træffes komplekse og evt. svære beslutninger i en foranderlig verden under politisk ledelse. Beslutninger som oftest træffes i afdelingsledelsens fællesskab.

Der lægges vægt på at du kan bidrage til at understøtte en stærk samarbejdskultur præget af faglighed og vidensdeling med fokus på medarbejderudvikling og tiltrækning af nye dygtige talenter. Du skal have en stærk faglig baggrund, være vellidt hvor du kommer fra og har erfaring med arbejdet på en stor kirurgisk afdeling/Gastroenhed.

Hvem er du?

 • Du har en respekterende, synlig og involverende ledelsesstil samt evne til at koordinere og træffe de nødvendige beslutninger
 • Du håndterer krydspres og kan prioritere opgaverne bevidst og klogt
 • Du er visionær og udviklingsorienteret
 • Du er strategisk tænkende, handlekraftig og ansvarsbevidst
 • Du kan begå dig i spændingsfeltet mellem politik og faglighed
 • Du har lyst til personaleledelse og formår at rekruttere, udvikle og fastholde kompetent personale herunder fokus på trivsel blandt medarbejderne
   

Ansættelsesvilkår

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Ledende overlæge Inge Nordgaard-Lassen (2129 4778), Ledende oversygeplejerske Inger Sørensen (5116 6038) eller Vicedirektør Kurt Stig Jensen (3862 4040).

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til rammeaftale om kontrakansættelse af lægelige chefer indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgning med beskrivelse af kompetencer indenfor de 7 lægeroller og CV skal fremsendes senest den 31.maj 2021, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 11.juni 2021. For de ansøgere der går videre efter første samtale vil anden samtale blive afholdt den 23. juni 2021.

Du skal være villig til at indgå i et testforløb, der laves af Region Hovedstadens Center for HR og Uddannelse. Denne vil ligge mellem første og anden samtale.

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos Kia Ganderup Frisenborg, mail: kia.ganderup.frisenborg.01@regionh.dk

Læs mere om Amager og Hvidovre Hospital på www.hvidovrehospital.dk