Jobbet "Opslag af stilling som tutorlæge i Oto-rhino-laryngologi i Videreuddannelsesregion Nord." er udløbet

Region Midtjylland

Koncern HR, Sundhedsuddannelse

Skottenborg 26, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Hermed opslås fem stillinger som tutorlæge inden for Oto-rhino-laryngologi i Videreuddannelsesregion Nord, der dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Som tutorlæge kommer du til at medvirke i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi, hvor alle uddannelseslæger skal gennemføre seks måneders ansættelse i en speciallægepraksis.

Opbygningen af hoveduddannelse i Oto-rhino-laryngologi ser således ud:

Øre, næse halsafdeling (A) -  Høreklinik - Speciallæge-praksis - Øre, næse halsafdeling (B)
        18 måneder                    6 måneder        6 måneder                       18 måneder

Formålet med ophold i speciallægepraksis er at præsentere den uddannelsessøgende for arbejdsformer og arbejdsvilkår i primærsektoren samt at give uddannelse inden for de patientkategorier, som sjældent ses i hospitalsregi. Hertil at præsentere den
uddannelsessøgende for arbejdsformen og vilkår i primærsektoren. Specialet forventes at få ny målbeskrivelse, der skal implementeres i foråret 2022. I den forbindelse må forventes tilpasninger i, hvilke eksakte kompetencer uddannelseslægerne skal opnå i speciallægepraksis.

Se i øvrigt uddannelsesprogram for uddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord her: www.videreuddannelsen-nord.dk.

Uddannelseslægerne skal arbejde i praksis samtidig med, at de videreuddanner sig. Tutorlægen må derfor påregne tid til supervision og vejledning i det daglige arbejde. Til gengæld får du som tutorlæge yngre læge-kolleger, som er opdateret på den seneste teori og behandling inden for faget.

Kontraktperiode
Der indgås kontrakt med den politiske region, som praksis er placeret i.

Kontrakten strækker sig over en periode på fem år fra 1. april 2022 - 31. marts 2027.

Kontrakten dækker således hoveduddannelsesforløb, der bliver besat i perioden 1. april 2022 til 31. marts 2027. Det betyder, at hoveduddannelseslægerne er planlagt til at have ansættelsesforløb i praksis i perioden 1. april 2024 og 31. marts 2029.

I Videreuddannelsesregion Nord ansættes årligt otte hoveduddannelseslæger i Oto-rhino-laryngologi jf. Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan. Alle hoveduddannelseslæger i Oto-rhino-laryngologi skal gennemføre seks måneders ansættelse i speciallægepraksis. Derfor er der årligt brug for otte halvårlige uddannelsespladser i tutorpraksis. Af hensyn til fleksibilitet og uddannelseskapacitet ift. ændringer i uddannelsesforløb planlægges der med ansættelse af fem tutorlæger.

Praksis er ikke garanteret et kontinuerligt flow af uddannelseslæger. Videreuddannelsesregionen planlægger dog med minimum ét forløb á seks mdr. pr. år. Videreuddannelsessekretariatet tilstræber desuden, så vidt muligt, at praksispladserne besættes med et jævnt flow. Årsager til eventuelle fluktuationer kan eksempelvis være uddannelseslægers orlov til barsel.

Ansøgningen
Der skal indsendes en skriftlig, motiveret ansøgning om den opslåede tutorstilling. Ansøgning og tutorgodkendelse er personlig, også i tilfælde af, at du virker i en flermandsklinik. Ønsker flere læger i samme klinik at blive tutorlæge, skal I derfor hver især indsende en ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via "Søg jobbet"

Du bedes anføre i ansøgningen, om du 1) ønsker en tutorfunktion med et kontinuerligt flow af uddannelseslæger, om du 2) ønsker en tutorfunktion med én uddannelseslæge om året.

Ansøgningsfrist er fredag den 30. juli 2021.

Bedømmelseskriterier

Der vil I bedømmelsen blive lagt vægt på følgende i ansøgningen:

Generelt:
  • at praksis vedrørende patientunderlag, ydelsessammensætning og udstyr er repræsentativt for specialet
  • at der i praksis er et fagligt inspirerende miljø med aktiv interesse for uddannelse.
Specifikt:
  • Kvaliteten af uddannelsesprogram for praksisopholdet: Hvad tilbyder praksis af arbejdstilrettelæggelse, observation, supervision og feedback med henblik på at nå uddannelsesmålene?
  • Tutorlægens pædagogiske erfaring og uddannelse 
  • Klinisk uddannelse og klinisk erfaring
  • Tutorlægens deltagelse i løbende efteruddannelse
  • Tutorlægens forskningsaktivitet

Rammer:

  • Klinikkens kliniske undersøgelses- og behandlingsmuligheder (f.eks. udstyr til søvnmonitorering, svimmelhedsundersøgelse, operative indgreb).
  • Fysiske rammer, herunder arbejdsplads med relevant udstyr til den uddannelsessøgende læge

Ved lighed i faglige kvalifikationer mellem flere praksis, kan
praksis´ geografiske placering også indgå i udvælgelsen af, hvilke praksis der indgås
kontrakt med.

Tutorlægekursus

Det er et krav, at tutorlægen har deltaget i mindst ét tutorlægekursus inden for de seneste 5 år inden kontrakten træder i kraft, 1. april 2024. Hvis tutoren ikke kan nå et kursus inden denne dato, så gør opmærksom på det i ansøgning, så der kan aftales nærmere. Fremadrettet vil det være et krav, at tutor deltager i tutorlægekursus som minimum hvert 5. år. Lægeforeningen udbyder tutorlægekurser for tutorer i specialerne Dermato-Venerologi, Oftalmologi og Oto-, Rhino-, Laryngologi.

Tutorlægekurserne udbydes af FAPS.

Vurdering af ansøgningen
Bedømmelsesudvalget vil udvælge en gruppe ansøgere, der kan forvente et besøg i praksis af specialets postgraduate kliniske lektor. Besøget er indtil videre berammet til den 25. august 2021.
Ansøgningerne vurderes herudover af et bedømmelsesudvalg bestående af de uddannelsesansvarlige overlæger på øre, næse og hals afdelingerne i Videreuddannelsesregion Nord, en repræsentant fra audiologien, en uddannelseslæge i specialet, PKL i specialet og en PKL fra et andet praksisspeciale. Tutorlægen godkendes af det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, efter indstilling fra bedømmelsesudvalget. Det er forventningen, at driftsregionerne herefter er klar til at indgå aftale med tutorpraksis i oktober/november 2021.

Yderligere information og spørgsmål
Se også “Standardaftale for tutorlæger” udarbejdet af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen Af Praktiserende Speciallæger. Ved yderligere spørgsmål til kontraktens indhold kan der rettes henvendelse til Claus Meldgaard Jensen i Region Midtjylland på claus.meldgaard@stab.rm.dk, eller Carsten Haugaard Kvist i Region Nordjylland, på crk@rn.dk.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen eller tutorfunktionen kan rettes til Trine Kirkegaard Petersen i Videreuddannelsesregion Nord på 2490 8903 eller trkpee@rm.dk.